Video vai diktofona ieraksti skolā

Godaģimene.lv
Godaģimene.lv
Jaunās tehnoloģijas sniedz iespēju skolas dzīvi iemūžināt audio vai video formā, piemēram, skolēns var vēlēties ierakstīt mācību stundu audio formātā vai starpbrīža dzīvi mobilajā telefonā. Ir gadījumi, kad tas tiek darīts, lai aizstāvētu savas tiesības, piemēram, vācot pierādījumus par skolotāja darbu. LV portāls skaidro, kādos gadījumos skolēns drīkst veikt audio vai video ierakstu skolā.

Pirmkārt, jānorāda, ka skolai būtu ieteicams iekļaut telefonu un citu mobilo ierīču (piemēram, diktofonu) lietošanas kārtību skolas iekšējās kārtības noteikumos un iepazīstināt ar tiem vecākus un skolēnus.

Protams, ir reizes, kad skolēns mācību stundu vēlas ierakstīt informatīviem nolūkiem. Tomēr, ja skolas iekšējā kārtības noteikumos ir noteikts, ka fiksēt mācību stundas norisi var tikai ar skolotāja atļauju, tad jebkuram skolēnam ir pienākums to ievērot, LV portālam skaidro Izglītības un kvalitātes valsts dienests. Skolēniem jebkurā gadījumā ir jāsaprot, ja skolā nav noteikti ierobežojumi attiecībā uz audio vai video ierakstu veikšanu, Fizisko personu datu aizsardzības likums nosaka, ka ikvienai fiziskai personai, tostarp arī skolotājam, ir tiesības uz savu personas datu aizsardzību.

Līdz ar to gan vecākiem, gan klases audzinātājam un/vai skolas vadībai būtu jāpārrunā ar skolēniem mācību stundas fiksēšanas mērķis un jāatgādina, ka arī tās fiksēšana un/vai publiskošana mācību nolūkos pirms tam ir jāsaskaņo ar skolotāju.

Video un audio ieraksti skolā – tikai drošības dēļ

Jānorāda, ka gan skolēnu, gan pedagogu datus aizsargā Fizisko personu datu aizsardzības likums.  Gadījumos, ja plānots ar video, fotogrāfijām vai audio ierakstiem dalīties tālāk, nepieciešams saņemt atļauju no skolēna vecākiem vai to likumīgajiem pārstāvjiem un pedagogiem.

Personas dati ir jebkura informācija, kas ļauj identificēt noteiktu personu - audioieraksts, kurā var atpazīt runātājus; videoieraksts, videonovērošana, kur atpazīstama persona, arī tad, ja ieraksts ir sliktas kvalitātes; bērna zīmējums, kurā attēloti ģimenes locekļi, bērna noskaņojums.

Tas nozīmē, ka skolās videonovērošanu var veikt tikai tādā gadījumā, kad tas ir svarīgi, lai nodrošinātu drošību. Piemēram, filmējot skolas ārdurvis, lai varētu kontrolēt, ka skolā neiekļūst nepiederošas personas, utt. Videonovērošanu var veikt tikai tādā gadījumā, ja ieguvumi ir augstāki nekā iespējamais negatīvais efekts uz skolēniem, viņu vecākiem vai pedagogiem. Tomēr, skolas vadībai pirms ierīkot video novērošanu skolās, nepieciešams izvērtēt iespēju nodrošināt drošību skolā ar citiem efektīviem līdzekļiem.

Audio vai video ieraksts kalpo kā pierādījums vardarbībai

Citāds ir gadījums, ja ieraksts tiek veikts, lai fiksētu vardarbību no skolotāja vai citu skolēnu puses. Bērnu tiesību aizsardzības likuma 6. pants paredz, ka tiesiskajās attiecībās, kas skar bērnu, bērna tiesības un intereses ir prioritāras. Ja skolēns videoierakstu veic ar mērķi aizstāvēt savas tiesības uz drošību, piemēram, jo skolotājs ir emocionāli vai fiziski vardarbīgs, viņam ir tiesības šo materiālu tālāk nodot atbilstošām iestādēm, nevis jāizplata publiskajā telpā.

Tādējādi, saņemot ziņas par pedagoga prettiesisku rīcību, tiks izvērtēts, vai pastāv apstākļi, lai pieņemtu lēmumu par lietvedības sākšanu administratīvā pārkāpuma lietā par vardarbību skolā pret bērnu. Bērna filmētais videomateriāls administratīvā pārkāpuma lietvedībā tiks vērtēts kopumā un savstarpējā sakarībā ar citiem lietvedības laikā iegūtajiem pierādījumiem.

MK noteikumi Nr. 1338 "Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos" paredz, ka skolas iekšējās kārtības noteikumos jāiekļauj arī instrukcija skolēnam par rīcību gadījumā, ja tas saskata draudus savai vai citu personu drošībai.

Informācija sagatavota, izmantojot   © "LV portāls" resursus, iepazīties ar pilnu tekstu

Lai komentētu, nepieciešams autorizēties Reģistrējies