Atbalsts daudzbērnu ģimenēm Latvijas pašvaldībās

Godaģimene.lv Godaģimene.lv

Vērsāmies pie Latvijas pašvaldībām, lai noskaidrotu, kādu atbalstu tās sniedz savām daudzbērnu ģimenēm. Te apkopotas daļa no iesūtītajām atbildēm.

 

Ādažos daudzbērnu ģimeņu bērniem ir iespēja par mazāku līdzfinansējuma maksu mācīties Ādažu mākslas skolā, Bērnu un jaunatnes sporta skolā, arī piedalīties pulciņos Ādažu pirmsskolas izglītības iestādēs. Līdzfinansējums par katru programmu vai pulciņu tiek samazināts par 50%. Ir arī nekustamā īpašuma nodokļa atlaide 50%.

Aizkrauklē paredzēta bezmaksas ēdināšana izglītības iestādēs. Nav jāmaksā līdzfinansējums Mākslas skolā un P.Barisona Aizkraukles Mūzikas skolā.

Aizputē nodrošināta bezmaksas ēdināšana izglītības iestādēs.

Burtnieku, Cesvaines, Dobeles un Carnikavas novados bērnudārzos ir 50% atlaide ēdināšanai.

Babītes novadā daudzbērnu ģimeņu bērniem bērnudārzos ir ēdināšanas maksas atvieglojumi 50% apmērā, pamatskolas un vidusskolas skolēniem šī maksa ir 70 centi dienā. Līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītības iestādēs 50% apmērā.

Baltinavas novadā ir virkne atvieglojumu daudzbērnu ģimenēm. Piemēram, pabalsts skolas piederumu iegādei 10% apmērā no minimālās algas gadā vienam bērnam, pusdienu apmaksa skolā 100% apmērā, bērna ēdināšanai pirmsskolas izglītības iestādē 100% apmērā no faktiskajām izmaksām; mācību maksas izdevumiem atlaide 100% apmērā Balvu novada profesionālās ievirzes skolās (mūzikas, mākslas un sporta skola).

Balvu novadā daudzbērnu ģimeņu bērniem ir bērnudārzā bezmaksas ēdināšana, bet 5-6 gadus veciem bērniem pienākas pabalsts mācību līdzekļu iegādei 28.46 eiro apmērā

Cēsis ir nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojums 50% apmērā. Ziemassvētku pasākums daudzbērnu ģimeņu bērniem, kurās aug 4 un vairāk bērnu. Sporta skolā un Mākslas skolā atlaide maksai 50%, ja skolas treniņus apmeklē 3 vai vairāk bērnu, kuri dzīvo kopā vienā ģimenē.

Daugavpils novadā daudzbērnu ģimenes ir tiesīgs saņemt šādus atbalsta veidus:

  • atbalstu siltumenerģijas piegādes izdevumu apmaksai apkures nodrošināšanai par laika periodu no 1.oktobra līdz 31.martam ieskaitot, ja vidējie ienākumi uz katru pilngadīgo darbspējīgo ģimenes locekli nepārsniedz attiecīgajā periodā valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru, un uz pārējiem ģimenes locekļiem nepārsniedz 50% no attiecīgajā periodā valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas – 25,00 eiro apmērā mēnesī par katru bērnu, bet ne vairāk par 125,00 eiro mēnesī;

  • atbalstu karstā ūdens piegādes nodrošināšanai 18,00 eiro apmērā kalendārajā gadā;

  • atbalstu gāzes vai cietā kurināmā iegādei individuālās apkures nodrošināšanai, ja vidējie ienākumi uz katru pilngadīgo darbspējīgo ģimenes locekli nepārsniedz attiecīgajā periodā valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru, un uz pārējiem ģimenes locekļiem nepārsniedz 50% no attiecīgajā periodā valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas – 157,00 eiro apmērā vienu reizi kalendārajā gadā;

  • atbalstu dzīvojamās mājas tehniskās uzturēšanas (dzīvojamās mājas, tajā esošo iekārtu un komunikāciju apsekošana, tehniskā apkope un kārtējais remonts) un sanitārās uzturēšanas izdevumu segšanai pārvaldniekam, aukstā ūdens, gāzes, elektroenerģijas piegādes un atkritumu apsaimniekošanas izdevumu apmaksai, ja vidējie ienākumi uz katru pilngadīgo darbspējīgo ģimenes locekli nepārsniedz attiecīgajā periodā valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru, un uz pārējiem ģimenes locekļiem nepārsniedz 50% no attiecīgajā periodā valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas – 15,00 eiro apmērā mēnesī par laika periodu no 1.oktobra līdz 31.martam ieskaitot;

  • atbalstu ēdināšanas izdevumu segšanai Daugavpils pirmsskolas izglītības iestādēs, ja vidējie ienākumi pēdējo triju mēnešu laikā uz katru ģimenes locekli nepārsniedz attiecīgajā periodā valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru – 100% apmērā no ēdināšanas izdevumu summas uz triju mēnešu periodu. Pēc minētā termiņa notecējuma, atbalsta pieprasītājs šajos noteikumos noteiktajā kārtībā var atkārtoti pieprasīt bērnu ēdināšanas atbalstu uz nākamo triju mēnešu periodu.

Ikšķiles novads piedāvā ēdināšanas maksas kompensācija skolās un bērnudārzā, nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojums 50% ģimenēm, kurās ir trīs bērni un 90% ģimenēm, kurās ir četri un vairāk bērni.

Kokneses novads nodrošina nekustamā īpašuma nodokļa atlaides ģimenēm, kurās ir trīs, četri vai pieci bērni 50% apmērā, bet ģimenēm, kurās ir seši vai vairāk bērni - 90% apmērā. Kokneses mūzikas skolā par katru bērnu mēneša dalības maksa ir 14 eiro apmērā, ja no vienas ģimenes skolu apmeklē vairāki bērni, tad katram nākamajam mēneša maksa ir 10 eiro apmērā.

Krustpils novadā daudzbērnu ģimeņu bērniem ir bezmaksas ēdināšana, un pabalsts izglītībai katram daudzbērnu ģimenes bērnam no 5-18 gadiem, ja bērns izglītojas.

Kuldīgas novada pašvaldība piemēro dalības maksas atlaidi mākslas skolā, ja tajā mācās vairāki vienas ģimenes bērni.

Liepājas pilsēta paredz šādus atvieglojumus:

Brīvpusdienas bērnudārzos ar 100 % atlaidi.

Braukšanas maksas atvieglojumus 100% apmērā sabiedriskajā transportā mācību gada laikā:

- pilsētā deklarētie izglītojamie no ģimenēm, kuru aprūpē ir 5 vai vairāk bērni,

- profesionālās vidējās izglītības iestāžu dienas nodaļu audzēkņi no ģimenēm, kuru aprūpē ir 5 vai vairāk bērnu.

Atvieglojumus 50 % apmērā maksai Liepājas pilsētas 2.mūzikas skolā piemēro, ja:

- skolu apmeklē vienas ģimenes 3 bērni, atlaidi piemērojot no divu ģimenes bērnu kopējā līdzfinansējuma;

- ģimene audzina 4 un vairāk bērnus.

Atvieglojumus 25 % apmērā līdzfinansējuma maksai Liepājas pilsētas 2.mūzikas skolā piemēro, ja skolu apmeklē vienas ģimenes 2 bērni, atlaidi piemērojot no abu bērnu kopējā līdzfinansējuma.

Limbažos pabalstu ēdināšanai daudzbērnu ģimenēm piešķir 20,00 eiro apmērā katram bērnam.

Madonas novadā visām ģimenēm bērniem ir nodrošināta iespēja bezmaksas ēdināšanai izglītības iestādēs no 1.līdz 12.klasei. Daudzbērnu ģimenēm ir nodrošināta iespēja ar 50% atlaidi apmeklēt Madonas bērnu un jaunatnes sporta skolu, Madonas mākslas skolu un Madonas mūzikas skolu.

Ogres novadā ir 50% atlaide ēdināšanai bērnudārzā. Bērniem līdz 16 gadiem ir 50% atlaide atsevišķiem pašvaldības aģentūras "Neptūns" pakalpojumiem. Mācību maksas atvieglojums 50% apmērā profesionālās ievirzes mācību iestādēs.

Valkas novadā ir atbalsts mācību maksas segšanai Valkas mākslas un mūzikas skolā 100% apmērā, ja bērni apmeklē Valkas novada PII vai vispārizglītojošās skolas, kā arī 1,57 eiro par mācību dienu, ja bērni mācās profesionālās izglītības iestādē dienas nodaļā un nestrādā.

Ventspils pilsēta dāvina daudzbērnu ģimenēm 15,00 eiro par katru bērnu Mātes dienā, kā arī atlaidi

40% - 90% apmērā dzīvokļa īres maksas segšanai. Tiek domāts par skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumiem. Atlaide mēnešbiļetes iegādei braukšanai pilsētas maršrutu autobusos 50% - 90% apmērā.

Rīgā visiem daudzbērnu ģimeņu bērniem piemērots 100% atbrīvojums no līdzfinansējuma maksas par profesionālas ievirzes izglītības programmu apguvi pašvaldības izglītības iestādēs.

Apgūstot profesionālās ievirzes programmas, pašvaldības sporta, mūzikas un mākslas skolās, atlaides 100 % no līdzdalības maksas piešķir arī tādos gadījumos, ja izglītojamais ir no ģimenes, kurai ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss vai izglītojamajam noteikta invaliditāte. Līdzfinansējums netiek prasīts no skolēniem, kas apgūst izglītības programmu sporta izglītības iestāžu mācību treniņu septītā apmācības gada grupā vai ir iekļauti sporta meistarības pilnveidošanas un augstākās sporta meistarības pilnveidošanas mācību grupā, vai ir iekļauti Latvijas sporta veidu federāciju apstiprinātajā izlašu dalībnieku un kandidātu sarakstā. Turklāt, pamatojoties uz izglītības iestādes koleģiālās institūcijas lēmumu un direktora rīkojumu, 100 % atlaidi atsevišķos gadījumos var piešķirt par īpašiem sasniegumiem un aktivitāti.

Raksts sagatavots, pamatojoties uz pašvaldību pārstāvju iesūtīto informāciju 2016. gada pavasarī. Lai uzzinātu detalizētāku kārtību pabalstu saņemšanai, lūgums vērsties pašvaldības sociālajā dienestā.

Šeit apkopota tikai daļa pašvaldību, kas saviem iedzīvotājiem piedāvā materiālu atbalstu, bērniem uzsākot skolas gaitas. Ja Jums ir informācija par kādu šeit neminētu pašvaldību, padalieties komentāros!