Ģimenes diena "Rūķos"

Autors: Godaģimene.lv, 2016. gada 23. maijs, 18:05:28
Ģimenes diena "Rūķos"

Ģimenes diena "Rūķos"
06.05.2016 plkst.15.00.

Bērni nāk aiz audzinātājas virtenītē turoties pie tautiskās jostas – melodija- dziesma „Ar dziesmiņu ciemos eju” (nostājas priekšā puslokā – audzinātāja satin tautisko jostu kamolā un ieliek grozā).
Audzin.: Ar pasaku,ar sirmu tautas dziesmu
Cik daudz mēs varam savos bērnos sēt!
Lai viņiem pietiek bites čaklumiņa –
Lai viņiem netrūkst upes vieglumiņa –
Sev laimes ozolīti – zemzarīti izaudzēt.
Audzin.: Māmiņa ir ģimenes sirds un dvēsele. Māmiņa ir dzīvības devēja – tāpat kā saule pie debesīm, kas izgaismo cilvēka ceļu un sasilda pasauli.
Anna : Aust gaismiņa, te saulīte
Tas pirmais gaišumiņš,
Labrītiņ tēvs, māmiņa
Tā pirmā valodiņa.
Evelīna T.: Saulīt silta, māmiņ jauka
Abas vienu labumiņu
Saulit mana sildītāja
Māmiņ, mana žēlotāja.

20160523181330-11731.jpg
Valters: Saulīte drīz nokusa
Debestiņu staigājot
Māmuliņa nenokusa
Ap bērniņu tekājot.
Jekabs: Bij man gra tā dieniņa
Kad saulītes neredzēju
Vēl garāka tā dieniņa
Kad māmiņa sneredzēju.
Rotaļdziesma : Saulīte”
Audzin.: Māmiņa ir ta, kura auklē, kopj, audzina un arī māca savus dēlus un meitas.
Par māmiņas rokām, kas mūs auklējušas,par viņas mīļumu domāsim un atcerēsimies netikai svētku brīdī, bet arī ikdienā.
Jo, kad māmiņa ir piekususi, nogurusi no darba, bērni jūsu mīļums un labestība palīdzēs visu slikto un grūto aizmirst.
Kārlis: Lēni, lēni bērziņš auga
Lēni lapas darināja
Lēni augu pie māmiņas
Gudru ņēmu padomiņu.
Raivis: Nevienam tā nesaku
Ko pateicu māmiņai,
Māmiņai pasacīju
Tā neteicanevienam.

20160523181342-93777.jpg

Salvis: Ozolam bieza miza
Lēni lapas darināja,
Es uzaugu pie māmiņas
Lēni lasu padomiņu.
Gabriela: Māci mani māmuliņa
Visādā darbiņā,
Lai es augu liela meita
Krietna darba darītāja.
Markuss: Dzied, gailīti, vienu reizi,
Gana reizes dziedājuma,
Sauc māmiņa vienu reizi,
Gana reizes saukumiņa.
Marta: Kupla auga tā smildziņa,
Kas nes ilgi rīta rasu,
Daiļa auga tā meitiņa
Kas klausa savu māmuliņu.
Karīna: Mazajam bērziņam
Puslapiņas vien zaļoja,
Maza bērna māmuliņa
Pusmiedziņu vien gulēja.
Deja „ Kamoliņš” (dejo a rblakusstāvošo).
Audzin.: Māmiņa ir gudrā padoma devēja, tētis stingrais audzinātājs darbam! Viņi abi māca saudzīgu attieksmi pret visu, kas dzīvo, pret visu, kas kalpo dzīvei!
Sāra: Neviens putniņš tā nedūc,
Kā dūc meža balodīts,
Neviens mani tā nemīl,
Kā mīl tēvs, māmuliņa.
Artūrs: Labi man šim brīžam,
Kaut visam mūžiņam
Māte galvu izsukāja
Tēvs uzlika cepurīti.
Gustavs: Paldies saku māmiņai
Par gultiņas taisījumu
Paldies saku tētiņam
Par kājiņu āvumiņu.
Dziesma „ Mana balta māmulīte”
Audzin.: Mīļa irmamma, mīļšir tētis, bet arī brālis un māsa ir mīļi. Lielais brālis un māsa ir palīgi vecākiem audzinot mazākos!
Sāra: Salda,salda brūklenīte
Vēl saldāka zemenīte,
Mīļa, mīļa man māsiņa
Vēl mīļāka māmuliņa.
Dziesma „Mēs māsiņas nebijām” – Sara, Anna.
Evelīna Z. : Māmiņai klausīdama
Gudru ņēmu padomiņu,
Cik darbiņu padarīju,
Tik dziesmiņu nodziedāju.
Raivis: Māsiņai zirgu devu
Pats tecēju kājiņām –
Labāk manas kājas mirka
Ne māsiņas ielociņi.
Dziesma „ Māsiņa un brālītis”
Elza: Novij man māmuliņa
Visu puķu vainadziņu.
Liec manā galviņa
Visu gudru padomiņu.
Rotaļa : „ Maza, maza meitenīte”.
Audzin.: Šodien mēs nedrīstam aizmirst arī katrs savu vecmāmiņu jeb omīti un protams arī vectētiņu jeb opīti.
Audzin.: Noteikti daudzus no jums silda vecmāmiņas jeb omītes adītās zeķes, cepures un cimdi.
Daudzus no jums tieši vectētiņš jeb opītis iepazīstina ar dažādiem darbarīkiem un māca, kam tie noderīgi.
Un daudziem no jums tieši vectētiņš jeb opītis ir tas, kurš vakaros stāsta pasaku, bet savukārt vecmāmiņa jeb omīte ir tā, kura dzied šūpuļdziesmu.
Šūpuļdziesmu popūrijs – bērni sēž un šūpo savas mīļmantiņas.
Gabriela: Liepiņ, tavu kuplumiņu
Līdz pašai zemītei,
Omīt tavu labumiņu
Līdzmūžiņa galiņam.

20160523181358-94357.jpg

Gustavs: Mācimani vectētiņ
Visādam darbiņam
Izmācīsi darbiņam
Māci gudru padomiņu.
Kārlis: Mācimani vectētiņ
Divas lietas mūžiņā
Ātri darbus padarīt
Lēti vārdus nerunāt.
Dziesma „ Vecmāmiņai un vectētiņam” .
Bērni skanot melodijai iet sveikt vecākus, tiem, kuriem vecvecāku nav – paliekpie vecākiem sēdēt, savukārt tiem, kuriem ir – nāk atpakaļ – paņem sveicienus un iet sveikt vecvecākus, tad paliek pie vecākiem.
Audzin. : Pacel augstu savu bērnu, māt
Māras zemē ilgi dzīvot tam!
Maija lietus kūmās bija klāt,
Šūpuļdziesmu dūcot pērkonam.
Pacel augstu savu bērnu māt,
Māras zemē labu mūžu tam!
Audzin.: Lai Dievs dod ticību, cerību un mīlestību mūsu ģimenēm, un tās, lai ir mūsu zemes skaistākie ziedi, kas smaržo Dievam par godu un mums pašiem par svētību.

20160523181410-37339.jpg
Lai saulains aust Mātes dienas rīts – 8. Maijā un Ģimenes dienas rīts -15.maijā.

 

Iesūtīja: Smiltenes PII "Pīlādzītis", "Rūķu" grupiņa (21.bērns), skolotāja Inguna Slapjuma 

KONKURSS

Ja līdz šim bērnudārza grupiņa nav svinējusi Ģimenes dienu, kas tiek atzīmēta 15. maijā, tad šis konkurss būs kā iedvesmas avots – visi iesūtītie stāsti tiks publicēti valsts atbalsta programmas „Latvijas Goda ģimenes apliecība „Ģimenes karte 3+”” oficiālajā mājaslapā „www.godagimene.lv”.

Balvās!
Kopumā būs 5 uzvarētājas grupiņas – pa vienai no katra reģiona: no Latgales, Vidzemes, Zemgales un Kurzemes, kā arī no Rīgas! Galvenā balva – Zinātkāres centra apmeklējums („www.zilibrinumi.lv”).
Gaidāmas arī pārsteiguma balvas, ko gādās „Latvijas Goda ģimenes apliecības „Ģimenes karte 3+”” atbalstītāji – „Zvaigzne ABC”, „NUKO.lv” un grāmatnīca „Jānis Roze”.

 

1. Iesūtiet savu pieredzes stāstu Ģimenes dienas svinēšanā – tas var būt pilns pasākuma scenārijs vai arī viena konkrēta ideja, piemēram, ģimenes apsveikumam.
2. Iesūtītajai idejai jāpievieno vismaz viens foto.
3. Sava ideja jāiesūta līdz šā gada 20. maijam, rakstot uz e-pastu: [email protected]
4. Sūtot pieteikumu, jānorāda pirmsskolas izglītības iestādes nosaukums, adrese, cik bērnu ir grupiņā, grupiņas audzinātājas vārds un kontakttālrunis.
5. Konkursa uzvarētāji tiks publicēti 24.05.2016. vietnē „www.godagimene.lv”.
6. Uzvarētāju noteiks vecāku organizācijas „Mammamuntetiem.lv” un „Latvijas Goda ģimenes apliecības „Ģimenes karte 3+”” pārstāvju žūrija.