EM: "Latvenergo" arī šogad jāturpina sociālā atbalsta programma daudzbērnu ģimenēm

Godaģimene.lv Godaģimene.lv

Ekonomikas ministrija kā akciju sabiedrības (AS) Latvenergo kapitāldaļu turētāja rosina uzņēmumu arī šogad turpināt sociālā atbalsta programmu, atbalstot maznodrošinātās daudzbērnu ģimenes. Šodien notiek AS Latvenergo akcionāru sapulce, kurā tiek lemts par uzņēmuma sociālā atbalsta programmu.

"Vismaz pārejas periodā valstij caur savu kapitālsabiedrību ir jāsniedz maksimāls atbalsts mazāk aizsargātajām iedzīvotāju kategorijām, tāpēc Latvenergo atbalsta programma ir nepieciešama, un mēs vērsīsimies Finanšu ministrijā ar lūgumu to saskaņot," uzsver ekonomikas ministrs Vjačeslavs Dombrovskis.

Kopējais 2014.gada dāvinājuma apjoms prognozēts 20 000 dāvanu kartes 126,75 EUR vērtībā par kopējo summu 2,535 miljoni EUR. Vienas dāvanu kartes vērtība atbilst 750 kWh patēriņa apmaksai. Tā aprēķināta, lai nosegtu jaunā Elektrum Universālā produkta cenas un līdzšinējā Starta tarifa starpību 2400 kWh elektrības patēriņam. Sociālā atbalsta periods plānots no 2014. gada 1.aprīļa līdz 2014. gada 31.decembrim. Jāuzsver, ka atbalsta saņēmējs to varēs izmantot tikai līgumam, kas būs slēgts ar AS Latvenergo, jo dāvinām kWh.

Sociālā atbalsta programmu daudzbērnu ģimenēm 2014. gadā plānots īstenot pēc modeļa, kas izmantots jau iepriekš. AS Latvenergo veiks dāvinājumu (ziedojumu) biedrībai Latvijas Pašvaldību savienība ar dāvinājuma mērķi - veikt sociālā atbalsta kampaņu, nododot biedrībai 20 000 dāvanu kartes "Elektrības norēķinu kartes - EUR 126.75" tālākai to izplatīšanai daudzbērnu ģimenēm. Sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību tiks risināts jautājums par efektīvāko un administratīvi izdevīgāko procesu dāvanu karšu tālākai izplatīšanai daudzbērnu ģimenēm, izplatot kartes caur Latvijas novadu un pilsētu pašvaldību sociālajiem dienestiem vai uzticot karšu nodošanu dāvinājuma mērķa grupai AS Latvenergo.

AS Latvenergo nodrošinās sociālā atbalsta kampaņu lai mazinātu elektroenerģijas izmaksu pieauguma ekonomisko ietekmi daudzbērnu ģimenēm. Šo ģimeņu elektroenerģijas patēriņš var būt relatīvi liels pret mājsaimniecības ienākumu līmeni un vienlaikus varētu nesaņemt atbalstu dzīvokļa pabalsta formā.

Saskaņā ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras datiem, Latvijā ir ap 34 tūkstošiem ģimeņu, kuru apgādībā ir trīs vai vairāk bērni līdz 18 gadu vecumam. Vadoties pēc iepriekšējo sociālo atbalsta kampaņu pieredzes, dāvinājuma saņemšanai piesakās skaitliski mazāks mājsaimniecību loks, nekā reģistrēts pēc VSAA datiem.

Mazturīgajām mājsaimniecībām pēc tirgus atvēršanas paredzēts arī valsts atbalsts elektroenerģijas cenas pieauguma kompensēšanai - 2014.g.- 3,8 miljoni EUR; 2015.g.- 5,1 miljoni EUR, 2016.g.- 5,1 miljoni EUR. Šie līdzekļi tiks novirzīti pašvaldībām, kuras tālāk piešķirs atbalstu iedzīvotājiem. Šobrīd Labklājības ministrija strādā pie nosacījumiem atbalsta mehānismam mājsaimniecībām, kuras pašas saviem spēkiem nevarēs norēķināties par mājokli, tai skaitā par elektroenerģiju.

No 2014. gada 1.aprīļa Latvijā tiek atvērts elektroenerģijas tirgus mājsaimniecībām. Tā rezultātā mājsaimniecībām cena par elektroenerģiju pieaugs vidēji par 10% pret pamata tarifu, taču pieaugums pret starta tarifu būs lielāks.

Līdzšinējā AS Latvenergo sociālā atbalsta kampaņa trūcīgām un citām sociāli mazaizsargātām ģimenēm ar bērniem noslēgsies ar šā gada 1.aprīli, kuras ietvaros tika kompensēta starpība starp starta un pamata tarifiem 2400kWh apjomā.

Lai neizmantotu dominējošo stāvokli un netiktu piemēroti nevienlīdzīgas konkurences līdzekļi, AS Latvenergo neveidos tirgus produkta piedāvājumu daudzbērnu ģimenēm, kas ierobežotu klientus no brīvas tirgus produktu izvēles.

Pamatojoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 11. panta 3 daļu, ministrija lūgs Finanšu ministrai atļauju AS Latvenergo veikt dāvinājumu.

Saskaņā ar Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 11. panta 1. daļu, dāvināšanai (ziedošanai) AS Latvenergo drīkst atvēlēt ne vairāk par 20 procentiem no iepriekšējā gada peļņas. 2013. gada operatīvie uzņēmuma rezultāti nav apkopoti, bet atbilstoši prognozēm AS Latvenergo 2013.gada peļņa pārsniegs 14 miljonus EUR, kas ir pietiekama, lai īstenotu 2014.gadā plānotās atbalsta aktivitātes.