Aizkraukles novads

Cik daudz daudzbērnu ģimeņu ir novadā uz 2016.gadu?

Aizkraukles novada sociālajā dienestā ir reģistrētas 71 daudzbērnu ģimenes, kuras ir saņēmušas materiālo atbalstu.

Kādi sociālie pabalsti vai finansiālais atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm pašvaldībā 2016.gadā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem  pabalstus

Sociālais dienests sniedz materiālo atbalstu- brīvpusdienas skolās un pirmsskolas izglītības iestādēs daudzbērnu ģimeņu bērniem  neizvērtējot ģimeņu materiālo stāvokli atbilstoši Aizkraukles novada domes 30.08.2012. saistošajiem noteikumiem Nr. 2012/17 “Materiālie pabalsti Aizkraukles novadā”  http://www.aizkraukle.lv/upload/materialie_pabalsti_2016.pdf

Pašvaldība nodrošina pabalstu sakarā ar bērna piedzimšanu atbilstoši Aizkraukles novada domes 29.11.2012. saistošajiem noteikumiem Nr. 2012/21 “Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu”

http://www.aizkraukle.lv/upload/oficiali_dokumenti/saistosie_noteikumi/2013/2013_jaundzim_pabalsti_pilns.pdf

Sociālais dienests  nodrošina sociālo palīdzību trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm  atbilstoši

  •   Aizkraukles novada domes 27.05.2010. saistošajiem noteikumiemNr.8  “Par garantēto minimālo ienākumu pabalstu Aizkraukles novadā”

http://www.aizkraukle.lv/upload/oficiali_dokumenti/saistosie_noteikumi/2013/2013_gmi_pilns.pdf

  •  Aizkraukles novada domes 27.11.2013. saistošajiem noteikumiemNr.2013/31  “Par sociālās palīdzības pabalstiem Aizkraukles novadā”

http://www.aizkraukle.lv/upload/27_12_-336_grozijumi.pdf

  • Aizkraukles novada domes 30.09.2015 saistošajiem noteikumiemNr.2015/11  “Par dzīvokļa pabalstu Aizkraukles novadā”

http://www.aizkraukle.lv/upload/30_09_2015_-85_saistosie_noteikumi_par_dzivokla_pabalstu.pdf?

Kāda veida izglītības atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm pašvaldībā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem šo atbalstu?

Daudzbērnu ģimeņu bērni, kuri apmeklē novada Mākslas skolu un P.Barisona Aizkraukles Mūzikas skolu ir atbrīvoti no līdzfinansējuma maksas skolās saskaņā ar Aizkraukles novada domes 26.08.2011. saistošiem noteikumiem Nr.9 "Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Aizkraukles novada profesionālās ievirzes izglītības iestādēs".

Kāda veida izglītības atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm pašvaldībā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem šo atbalstu?

Sociālais dienests  atbilstoši Aizkraukles novada domes 27.11.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.2013/31  “Par sociālās palīdzības pabalstiem Aizkraukles novadā”

http://www.aizkraukle.lv/upload/27_12_-336_grozijumi.pdf  trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm nodrošina iespēju saņemt ēdināšanas pabalstu izglītojamam vispārizglītojošās un profesionālajās skolās, ģimenes pabalstu bērna izglītības vajadzību nodrošināšanai sākoties mācību gadam, mācību pabalstu 1. un 2.līmeņa augstākās izglītības, profesionālās izglītības iegūšanai pilna laika klātienes studijās.

Daudzbērnu ģimeņu bērni, kuri apmeklē novada Mākslas skolu un P.Barisona Aizkraukles Mūzikas skolu ir atbrīvoti no līdzfinansējuma maksas skolās saskaņā ar Aizkraukles novada domes 26.08.2011. saistošiem noteikumiem Nr.9 "Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Aizkraukles novada profesionālās ievirzes izglītības iestādēs".

Kāda cita veida palīdzība ir pieejama daudzbērnu ģimenēm Jūsu pašvaldībā  vai tās teritorijā esošo organizāciju ietvaros (piemēram, pārtikas pakas, baznīcas draudžu atbalsts, uzņēmumu atbalsts, ēdināšanas pakalpojumu atlaides pirmsskolas un citās izglītības iestādēs, transporta izdevumu atlaides)

LSK Aizkraukles komiteja  www.redcross.lv/lv/filiale/aizkraukles-komiteja/ nodrošina  ES pārtikas un higiēnas preču paku izdali trūcīgām ģimenēm.

Aizkraukles novada bērniem tiek nodrošināta iespēja saņemt kompensāciju 100% apmērā par braukšanas izdevumiem, kas saistīti ar braucieniem mācību gada laikā no dzīves vietas līdz Aizkraukles novada pašvaldības izglītības iestādei un atpakaļ, ja izmanto sabiedriskā maršruta tīkla transportu.

Bērniem, kuri mācās no 1.līdz 6.klasei Aizkraukles novada pašvaldības mācību iestādēs, pašvaldība apmaksā brīvpusdienas un launagu.

Vai pašvaldībā darbojas daudzbērnu ģimeņu nevalstiskās organizācijas, apvienības, iniciatīvas  vai projekti/pasākumi (lūgums minēt tos)? Vai pašvaldība ir iesaistīta to atbalstā?   

Pašvaldībā darbojas biedrība “Vecāki Aizkrauklei”, t. 26099259

www.draugiem.lv/vecaki-aizkrauklei/

Pašvaldības kontaktpersona vai institūcija, kuras uzmanības lokā ir daudzbērnu ģimenes un ar tām saistītie jautājumi

Aizkraukles novada sociālais dienests:  e-pasts [email protected]; sociālie darbinieki darbā ar ģimeni ar bērniem tālr.65133941

 Ar Šveices veselības aprūpes firmas "Roche Latvija" un Austrumu slimnīcas atbalsta fonda gādību ir iznākusi rokasgrāmata "Gribu būt māmiņa".

Grāmatas "Gribu būt māmiņa" elektroniskā versija atrodama šeit.

Avots: www.aizkraukle.lv

Pašvaldību atbalsts

Daudzbērnu ģimeņu draugi

Latvijas daudzbērnu ģimeņu biedrību apvienība

Latvijas daudzbērnu ģimeņu biedrību apvienība

Portāls mammamuntetiem.lv

Portāls mammamuntetiem.lv

Daudzbērnu ģimeņu biedrības un atbalsta organizācijas

Aizkraukles novadā dzīvojošajiem - biedrība "Vecāki Aizkrauklei"

Aizkraukles novadā dzīvojošajiem - biedrība "Vecāki ...

Biedrība „Ģimeņu atbalsta centrs „Puķuzirnis” - meklējiet Preiļos!

Biedrība „Ģimeņu atbalsta centrs „Puķuzirnis” - ...

Salaspils Daudzbērnu ģimeņu biedrība "Mārtiņsala" apvieno lielās ģimenes

Salaspils Daudzbērnu ģimeņu biedrība "Mārtiņsala" apvieno ...

Vecumniekos darbojas Daudzbērnu ģimeņu biedrība "Saulgrieze"

Vecumniekos darbojas Daudzbērnu ģimeņu biedrība "Saulgrieze"