Amatas novads

 1.Cik daudz daudzbērnu ģimeņu ir novadā/pilsētā uz 2016.gadu?

Amatas novadā uz 2016.gadu ir 59 daudzbērnu ģimenes.

 2.Kādi sociālie pabalsti vai finansiālais atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm pašvaldībā 2016.gadā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem pabalstus?

Pabalsts daudzbērnu ģimenēm, attiecas uz novada teritorijā esošajiem sporta klubiem un to nepilngadīgajiem, daudzbērnu ģimeņu bērniem - dalībniekiem, kuriem ir piešķirts trūcīgas/maznodrošinātas ģimenes statuss, un kuri pārstāv novada teritorijā esošos sporta klubus sacensībās. Pabalstu ģimenēm piešķir vienreiz gadā līdz EUR 200 (divi simti euro 00 centi) apmērā par katru esošā sporta kluba sacensību dalībnieku.

Pabalsts par dalības maksu atvieglojumu Amatas novada mūzikas un mākslas skolā attiecas uz novada teritorijā deklarētajām daudzbērnu ģimenēm un ģimenēm, kurām piešķirts trūcīgas/maznodrošinātas ģimenes statuss. Dalības maksu pēc skolas piestādītā rēķina sedz novada pašvaldība.

Pabalsts brīvpusdienām un bezmaksas ēdināšanai vispārizglītojošo skolu skolēniem, profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem un bezmaksas ēdināšanai pirmsskolas iestāžu audzēkņiem (ja bērns apmeklē Amatas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādi) var tikt piešķirts trūcīgās vai maznodrošinātās ģimenēs dzīvojošiem, un ja Amatas novada pašvaldībā ir apmierināts pieprasījums pēc šo noteikumu 7., 8. un 12.nodaļā minētajiem pabalstiem.

3.Kāda veida izglītības atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm pašvaldībā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem šo atbalstu?

Piešķirot pabalstu brīvpusdienām vispārizglītojošo skolu skolēniem, profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem un bezmaksas ēdināšanai pirmsskolas iestāžu audzēkņiem, ģimenēm (personām,) kuras dzemdējušas un uzaudzinājušas vai audzina trīs un vairāk bērnus, netiek izvērtēti ģimenei (personas) piederošie lauksaimniecībā izmantojamās zemes vai atsevišķi mežu īpašumi.

4.Kāda cita veida palīdzība ir pieejama daudzbērnu ģimenēm Jūsu pašvaldībā vai tās teritorijā esošo organizāciju ietvaros?

Daudzbērnu ģimenes, kurās aug bērni līdz 2 gadu vecumam, rakstot iesniegumu nevalstiskajai organizācijai “Amatas novada fonds”, var saņemt piena maisījumus un pamperus, pārtikas pakas. Novadā ir plašs baznīcu draudžu atbalsts. Bezmaksas ēdināšanas pakalpojumus novada pirmsskolas iestādēs un citās izglītības iestādēs, transporta izdevumus sedz pašvaldība. Uzņēmumi sniedz atbalstu Ziemassvēkos.

5. Vai pašvaldībā darbojas daudzbērnu ģimeņu nevalstiskās organizācijas, apvienības, iniciatīvas vai projekti/pasākumi (lūgums minēt tos)?  - Nē.

Vai pašvaldība ir iesaistīta to atbalstā? - Ja būtu daudzbērnu ģimeņu nevalstiskās organizācijas, tad pašvaldība atbalstītu.

6. Pašvaldības kontaktpersona, kuras uzmanības lokā ir daudzbērnu ģimenes un ar tām saistītie jautājumi, ar kuru sazināties, lai precizētu iesniegto informāciju:

Sociālais darbinieks ar ģimenēm ar bērniem - Anita Volkoviča, m.t. 2567292, e-pasts – [email protected].

 Atbalsts daudzbērnu ģimenēm Amatas novadā

Pašvaldību atbalsts

Daudzbērnu ģimeņu draugi

Latvijas daudzbērnu ģimeņu biedrību apvienība

Latvijas daudzbērnu ģimeņu biedrību apvienība

Portāls mammamuntetiem.lv

Portāls mammamuntetiem.lv

Daudzbērnu ģimeņu biedrības un atbalsta organizācijas

Aizkraukles novadā dzīvojošajiem - biedrība "Vecāki Aizkrauklei"

Aizkraukles novadā dzīvojošajiem - biedrība "Vecāki ...

Biedrība „Ģimeņu atbalsta centrs „Puķuzirnis” - meklējiet Preiļos!

Biedrība „Ģimeņu atbalsta centrs „Puķuzirnis” - ...

Salaspils Daudzbērnu ģimeņu biedrība "Mārtiņsala" apvieno lielās ģimenes

Salaspils Daudzbērnu ģimeņu biedrība "Mārtiņsala" apvieno ...

Vecumniekos darbojas Daudzbērnu ģimeņu biedrība "Saulgrieze"

Vecumniekos darbojas Daudzbērnu ģimeņu biedrība "Saulgrieze"