Auces novads

  1. Cik daudz daudzbērnu ģimeņu ir novadā uz 2016. gadu?

Uz 2016. gadu Auces novadā ir :

96 daudzbērnu ģimenes, no tām:

72 ģimenes ar 3 bērniem;

8 ģimenes ar 4 bērniem:

9 ģimenes ar 5 bērniem;

4 ģimenes ar 6 bērniem;

3 ģimenes ar 7 bērniem.

 2.      Kādi sociālie pabalsti vai finansiālais atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm pašvaldībā 2016. gadā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem pabalstus?

Novada iedzīvotājiem, tsk. arī daudzbērnu ģimenēm sociālo pabalstu piešķiršanas kārtību un finansiālo atbalstu nosaka Auces novada domes saistošie noteikumi “Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Auces novada pašvaldībā” un “Par ikgadējiem un vienreizējiem pabalstiem Auces novada pašvaldībā”

Daudzbērnu ģimenēm, izvērtējot to materiālo situāciju pienākas šādi pabalsti:

1)      Trūcīgākajām ģimenēm- Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai. Tiek piešķirts saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem;

2)      Dzīvokļa ( mājokļa) pabalsts. Mājoklim ar centralizētu apkuri līdz 320 euro gadā. Mājoklim ar malkas apkuri līdz 210 euro gadā vienai ģimenei;

3)      Pabalsts briļļu vai kontaktlēcu iegādei nepilngadīgu bērnu vajadzībām- līdz 45 euro;

4)      Pabalsts veselības aprūpei un medicīnisko izdevumu apmaksai- līdz 170 euro gadā;

5)      Pabalsts ēdināšanai- tiek piešķirts ģimenēm, kurās kāds no bērniem mācās Auces novadā esošā izglītības iestādē vai apmeklē Auces novada pirmskolas izglītības iestādi un ģimenes ienākumi pēdējos trijos mēnešos vidēji uz vienu ģimenes locekli mēnesī nav lielāki par 50%  no valstī noteiktās minimālās  darba algas apmēra. ( 2016. g. – 185 euro uz vienu cilvēku ģimenē). Pabalsts ēdināšanai ģimenēm netiek piešķirts naudas veidā, bet apmaksājot katra bērna vai skolnieka ar ēdināšanu saistītos izdevumus.

6)      Pabalsts pamatvajadzību apmierināšanai, iestājoties krīzes situācijai- tiek piešķirts līdz 60 euro ģimenēm, kurās ir iestājusies krīzes situācija, kuras rezultātā ģimene nevar apmierināt savas pamatvajadzības.

 Daudzbērnu ģimenēm, neizvērtējot  materiālo situāciju tiek piešķirts:

 1)      Bērna piedzimšanas pabalsts, lai sniegtu ģimenēm materiālu atbalstu bērna vajadzību nodrošināšanai. Pabalsta apmērs ir 100 euro par katru jaundzimušo bērnu.

Ēdināšanas izdevumus novada izglītības iestādēs pašvaldība apmaksā pilnīgi visu ģimeņu bērniem no 5.-9. klasei ieskaitot.  Ēdināšanas izdevumus apmaksā neizvērtējot ģimeņu ienākumus. 2016. gadā ar jauno mācību gadu plānots apmaksāt ēdināšanas izdevumus 10. klašu skolēniem.

 3.      Kāda veida izglītības atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm pašvaldībā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem šo atbalstu.

 Auces novadā daudzbērnu ģimenes tiek atbalstītas, kompensējot izdevumus par interešu izglītību. Daudzbērnu ģimenes par trešo un nākamo bērnu ir atbrīvotas no mācību maksas par mūzikas un mākslas skolu.

 4.      Kāda cita veida palīdzība ir pieejama daudzbērnu ģimenēm Jūsu pašvaldībā vai tās teritorijā esošo organizāciju ietvaros?

 Trūcīgajām daudzbērnu ģimenēm ir pieejama Zupas virtuve, ko nodrošina nevalstiskā sabiedriskā organizācija “Namiņš”, valsts piešķirtās pārtikas pakas, kuru izdali nodrošina Sarkanā Krusta Auces nodaļas biedri, nevalstiskā organizācija “Māriņa”, kas palīdz bērniem- invalīdiem.

 5.      Vai pašvaldībā darbojas daudzbērnu ģimeņu nevalstiskās organizācijas, apvienības, iniciatīvas vai projekti/ pasākumi? Vai pašvaldība ir iesaistīta to atbalstā?

 Auces novadā darbojas nevalstiskā organizācija “Auces Kristīgo sieviešu organizācija”, kas palīdz daudzbērnu ģimenēm, organizējot tikšanos ar dažādiem speciālistiem, piedalās projektos, ar kuru palīdzību sniedz atbalstu ģimenēm.

            Auces novada pašvaldība atbalsta visas nevalstiskās organizācijas gan finansiāli, gan arī sniedz atbalstu projektu piesaistē.

 6.      Pašvaldības kontaktpersona vai institūcija, kuras uzmanības lokā ir daudzbērnu ģimenes un ar tām saistītie jautājumi, ar kuru sazināties, lai precizētu iesniegto informāciju:  - tālruņa numurs, e-pasts.

 Pamatā jautājumus, kas skar daudzbērnu ģimenes, novadā risina Sociālais dienests.

Atbildīgā kontaktpersona: Sociālā dienesta vadītājs Ilmārs Matvejs;

Tālr. mob. 29219278; 63707222; e-pasts: [email protected]

Pašvaldību atbalsts

Daudzbērnu ģimeņu draugi

Latvijas daudzbērnu ģimeņu biedrību apvienība

Latvijas daudzbērnu ģimeņu biedrību apvienība

Portāls mammamuntetiem.lv

Portāls mammamuntetiem.lv

Daudzbērnu ģimeņu biedrības un atbalsta organizācijas

Aizkraukles novadā dzīvojošajiem - biedrība "Vecāki Aizkrauklei"

Aizkraukles novadā dzīvojošajiem - biedrība "Vecāki ...

Biedrība „Ģimeņu atbalsta centrs „Puķuzirnis” - meklējiet Preiļos!

Biedrība „Ģimeņu atbalsta centrs „Puķuzirnis” - ...

Salaspils Daudzbērnu ģimeņu biedrība "Mārtiņsala" apvieno lielās ģimenes

Salaspils Daudzbērnu ģimeņu biedrība "Mārtiņsala" apvieno ...

Vecumniekos darbojas Daudzbērnu ģimeņu biedrība "Saulgrieze"

Vecumniekos darbojas Daudzbērnu ģimeņu biedrība "Saulgrieze"