Cēsu novads

Cik daudz daudzbērnu ģimeņu ir Jūsu pašvaldībā uz 2014. gadu?

Pēc VSAA datiem 2013.gada sākumā Cēsu novadā dzīvo 1 998 ģimenes ar bērniem, t.sk. 108 daudzbērnu ģimenes, kurās aug 359 bērni līdz 21 gada vecumam, no tiem 10 dzimuši 2011.gadā. 21 jaunietim 2013.gadā  palika 18 gadi.

Kādi sociālie pabalsti vai finansiālais atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm Jūsu pašvaldībā 2014. Gadā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem pabalstu?

Cēsu novada mājas lapā ir izveidota saite par atbalstu ģimenēm ar bērniem, kā arī konkrēti palīdzība daudzbērnu ģimenēm!

Savukārt nosacījumus un kritērijus nosaka pašvaldības saistošie noteikumi.

Kāda veida izglītības atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm Jūsu pašvaldībā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem šo atbalstu?

Cēsu novada mājas lapā ir izveidota saite par atbalstu ģimenēm ar bērniem, kā arī konkrēti palīdzība daudzbērnu ģimenēm.

Kāda veida veselības pakalpojumu atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm Jūsu pašvaldībā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem šo atbalstu?

Veselības pakalpojumu sniegšana nav pašvaldības funkcija, līdz ar to Cēsu novada pašvaldība nesniedz veselības  pakalpojumus un nevar piešķirt nekādu atbalstu. Veselības pakalpojumu samaksas kārtību nosaka Mk noteikumi!

Taču Cēsu novada pašvaldībā darbojas Sabiedrības veselības veicināšanas speciālists, kurš veic profilaktisko darbu sabiedrības veselības uzlabošanā, tai skaitā daudzbērnu ģimenēm.

Kāda cita veida palīdzība ir pieejama daudzbērnu ģimenēm Jūsu pašvaldībā vai tās teritorijā esošo organizāciju ietvaros (piemēram, pārtikas pakas, baznīcas draudžu atbalsts, uzņēmumu atbalsts, ēdināšanas pakalpojumu atlaides pirmsskolas un citās izglītības iestādēs transporta izdevumu atlaides)?

Cēsu novada pašvaldības aģentūra ļoti cieši sadarbojas ar sociālās jomas NVO , tai skaitā arī ar draudzēm, ar kuru atbalstu, sniedzot atbalstu visām sociālām grupām, tai skaitā daudzbērnu ģimenēm.

Vai Jūsu pašvaldībā darbojas daudzbērnu ģimeņu NVO, apvienības, iniciatīvas vai projekti/pasākumi ? Vai pašvaldība ir iesaistīta atbalstā?

Kā jau iepriekš minējām Cēsu novada p/a „Sociālais dienests” sadarbojas ar 14 sociālās jomas NVO, tai skaitā Latvijas sarkano krustu, biedrību „Ģimenes centrs – Mūsu nākotne”, Latvijas organizācijas „Glābiet bērnus” Cēsu nodaļu, kuras rūpējas arī par daudzbērnu ģimenēm. Bet tieši organizācija, kas darbojas tikai daudzbērnu ģimeņu interesēs – nav.

Pašvaldības kontaktpersona vai institūcija, kuras uzmanības lokā ir daudzbērnu ģimenes un ar tām saistītie jautājumi, ar kuru sazināties, lai precizētu iesniegto informāciju: - tālruņa numurs, e-pasts.

Galvenokārt ar to nodarbojas Cēsu novada p/a „Sociālais dienests” un kantaktpersona būs Iveta Sietinsone, tālrunis 641-27748, e-pasta: Iveta [email protected]

Cēsu novada p/a „Sociālais dienests” ir uzsākusi atbalsta programmas izstrādi Cēsu novadā dzīvojošām ģimenēm ar bērniem ar mērķi uzlabot sociālo vidi ģimenēm ar bērniem veicinot dzimstības palielināšanos Cēsu novadā. Programma paredz arī vairākus ieguvumus Cēsu novada daudzbērnu ģimenēm. Programmu plānots apstiprināt šī gada vidū.


BRĪVPUSDIENAS UN VECĀKU MAKSAS ATVIEGLOJUMI

 2013.gada 14.marta Cēsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 10 "Par brīvpusdienām un vecāku maksas atvieglojumiem Cēsu novadā" nosaka maksas atvieglojumus daudzbērnu ģimenēm  100 % apmērā. Šī pabalsta  piešķiršanai Cēsu novada pašvaldības aģentūra "Sociālais dienests" iesniegumus pieņems no 2013.gada 1. augusta.


SOCIĀLĀ DIENESTA ZIEMASSVĒTKU PASĀKUMS
Cēsu novada Sociālais dienests katru gadu rīko Ziemassvētku pasākumu Cēsu novada daudzbērnu ģimenēm, kurās aug četri un vairāk bērni.


NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻU ATVIEGLOJUMI

 Cēsu novada domes 17.11.2011 sasitošie noteikumi Nr. 27 " Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Cēsu novadā" nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu var saņemt daudzbērnu ģimenes, kuras īrē Cēsu novada pašvaldības dzīvokli vai tās īpašumā ir dzīvojamā māja vai  dzīvoklis, kur ģimene ir deklarējusi savu pamata dzīves vietu un faktiski dzīvo – 50 % apmērā no nodokļa summas.

Daudzbērnu ģimene šo noteikumu izpratnē ir ģimene, kurai iesnieguma iesnigšanas brīdī ir trīs vai vairāk nepilngadīgi bērni, tai skaitā audžu ģimenē ievietoti un aizbildniecībā esoši bērni, tai skaitā bērni, kuri turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai.

AS "LATVENERGO" ELEKTRĪBAS DĀVANU KARTES
Īsteno AS "Latvenergo" atbalsta kampaņu  "Elektrības dāvanu kartes" vairākām iedzīvotāju grupām, tostarp daudzbērnu ģimenēm.
 

ĢIMENES DIENA CĒSĪS

Ik gadu Cēsu novada pašvaldības aģentūra "Sociālais dienests" organizē Ģimenes dienu Cēsīs, kuras ietvaros ģimenes tiek aicinātas doties pastaigā pa Latvijā vienīgo Bērnu tiesību un pienākumu taku, piedaloties dažādās ģimeņu saliedējošās aktivitātēs.


ATVIEGLOJUMI INTEREŠU IZGLĪTĪBAI

Atvieglojumi Cēsu pilsētas Sporta skolā

2011.gada 24.augusta Cēsu pilsetas Sporta skolas pedagoģiskās padomes noteikumi "Iekšējās kārtības noteikumi audzēkņiem"   nosaka dalības maksas atlaidi 50% apmērā, ja sporta skolas treniņus apmeklē 3 vai vairāk bērnu, kuri dzīvo kopā vienā ģimenē.

Atvieglojumi Cēsu pilsētas Mākslas skolā
Dalības maksas atlaide 50 % apmērā vecākiem,  kuriem Mākslas skolas nodarbības apmeklē 3 vai vairāk bērnu, kuri dzīvo kopā vienā ģimenē.


Valsts nodrošinātie atbalsta pasākumi daudzbērnu ģimenēm (lasīt vairāk)

Avots: www.cesis.lv

Pašvaldību atbalsts

Daudzbērnu ģimeņu draugi

Latvijas daudzbērnu ģimeņu biedrību apvienība

Latvijas daudzbērnu ģimeņu biedrību apvienība

Portāls mammamuntetiem.lv

Portāls mammamuntetiem.lv

Daudzbērnu ģimeņu biedrības un atbalsta organizācijas

Aizkraukles novadā dzīvojošajiem - biedrība "Vecāki Aizkrauklei"

Aizkraukles novadā dzīvojošajiem - biedrība "Vecāki ...

Biedrība „Ģimeņu atbalsta centrs „Puķuzirnis” - meklējiet Preiļos!

Biedrība „Ģimeņu atbalsta centrs „Puķuzirnis” - ...

Salaspils Daudzbērnu ģimeņu biedrība "Mārtiņsala" apvieno lielās ģimenes

Salaspils Daudzbērnu ģimeņu biedrība "Mārtiņsala" apvieno ...

Vecumniekos darbojas Daudzbērnu ģimeņu biedrība "Saulgrieze"

Vecumniekos darbojas Daudzbērnu ģimeņu biedrība "Saulgrieze"