Daugavpils novads

  1.  Cik daudz daudzbērnu ģimeņu ir novadā/pilsētā uz 2016.gadu?

 Daugavpils novada pašvaldībā uz 2016.gadu ir 176 daudzbērnu ģimenes.

      2.      Kādi sociālie pabalsti vai finansiālais atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm pašvaldībā 2016.gadā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem  pabalstus?

 Daudzbērnu ģimenēm ir pieejami šādi sociālie pabalsti:

 Pabalstu garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai.Pabalstu garantētā minimālā ienākumi līmeņa nodrošināšanai aprēķina, piešķir un izmaksā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Garantētā minimālā ienākumu līmeņa apmērs EUR 56,91 mēnesī vienai personai.

 Siltumenerģijas piegādes pabalsts un individuālās apkures pabalsta cietā kurināmā iegādei 120,00 euro apmērā apkures sezonā, ģimenēm, kurām ir piešķirts trūcīgās ģimenes statuss

 Pabalsts ēdināšanas apmaksai Daugavpils novada izglītības iestāžu audzēkņiem un arī tiem bērniem, kuriem nav pieejama vispārējā izglītība Daugavpils novada teritorijā. Pabalsts tiek piešķirts Daugavpils novada trūcīgo ģimeņu bērniem, bērniem bāreņiem, kuri mācās vispārizglītojošās izglītības iestādēs. Pabalsta apmērs ir atbilstošs skolas vispārizglītojošās iestādes noteiktai ēdināšanas maksai. Atsevišķus gadījumus, pabalsta piešķiršanai ēdināšanas apmaksai, izskata Daugavpils novada domes izveidota profesionāla speciāla komisija un sniedz ieteikumus Sociālā dienesta vadītājai lēmuma pieņemšanai.

 Veselības aprūpes pabalsts.

Pabalsts paredzēts medicīnas preču iegādei un tehnisko palīglīdzekļu īrei vai iegādei, vienu reizi gadā nepārsniedzot 36,00 euro.

Ortodonta pakalpojumi trūcīgo ģimeņu bērniem līdz 100 euro.

Pabalsts briļļu iegādei trūcīgo ģimeņu bērniem ar redzes traucējumiem  nepārsniedzot 36,00 euro.

 3.      Kāda veida izglītības atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm pašvaldībā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem šo atbalstu?

Pabalsts bērnu izglītības procesa nodrošināšanai, vienreizējais pabalsts mācību līdzekļu iegādei. Pabalstu piešķir kancelejas preču, mācību grāmatu, darba burtnīcu vai citu izglītības procesam nepieciešamo preču iegādei. Pabalsta apmērs trūcīgai ģimenei 22,00 euro vienam skolniekam. Pabalsts tiek piešķirts trūcīgām ģimenēm, kuru bērni uzsāk vai turpina mācības vispārizglītojošās izglītības iestādēs no piecu gadu vecuma.

Skolas piederumu komplektu piegāde.

 4.      Kāda cita veida palīdzība ir pieejama daudzbērnu ģimenēm Jūsu pašvaldībā  vai tās teritorijā esošo organizāciju ietvaros (piemēram, pārtikas pakas, baznīcas draudžu atbalsts, uzņēmumu atbalsts, ēdināšanas pakalpojumu atlaides pirmsskolas un citās izglītības iestādēs, transporta izdevumu atlaides)?

Pārtikas paku komplektu izdale ģimenēm, kurām ir piešķirts trūcīgās ģimenes statuss

Higiēnas un saimniecības preču komplektu izdale ģimenēm, kurām ir piešķirts trūcīgās ģimenes statuss

Vienreizējs atbalsts bērna piedzimšanas gadījumā. 

Vienreizēju atbalstu bērna piedzimšanas gadījumā ir tiesības saņemt bērna vecākiem vai citai personai, kuras aprūpē saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu nodots bērns. Vienreizējā atbalsta apmērs ir EUR 75.00 par katru bērnu. Atbalstu var pieprasīt trīs mēnešu laikā pēc bērna dzimšanas reģistrācijas dienas.

 Daugavpils novada Sociālais dienests daudzbērnu ģimenēm nodrošina individuālas psihologa konsultācijas.

 5.      Vai pašvaldībā darbojas daudzbērnu ģimeņu nevalstiskās organizācijas, apvienības, iniciatīvas vai projekti/pasākumi (lūgums minēt tos)? Vai pašvaldība ir iesaistīta to atbalstā?

 Mūsu pašvaldībā daudzbērnu ģimenes atbalsta: Latvijas Sarkanais Krusts, SIA “Dautkom”, Daugavpils lietišķo sieviešu klubs “Olīvija”, biedrība “Fatima-Aglona”, audžuģimeņu biedrība “Muna sāta”, Latgales uzņēmēju biedrība.

Jau trešo gadu Daugavpils novada Sociālais dienests sadarbībā ar Daugavpils lietišķo sieviešu klubu “Olīvija” organizēja labdarības akciju “Brīnumi Ziemassvētkos”, kuras ietvaros tika sarūpētas Ziemassvētku dāvanas daudzbērnu ģimeņu bērniem.

2015.gadā Latgales uzņēmēju biedrība organizēja labdarības akciju “Prieks rada prieku”, kurā piedalījās trūcīgo daudzbērnu ģimeņu bērni.

 6.      Pašvaldības kontaktpersona vai institūcija, kuras uzmanības lokā ir daudzbērnu ģimenes un ar tām saistītie jautājumi, ar kuru sazināties, lai precizētu iesniegto informāciju: - tālruņa numurs, e-pasts.

 Daugavpils novada Sociālā dienesta ģimeņu ar bērniem atbalsta daļas vadītāja Rita Beļska

Tālr.29789023, e-pasts: [email protected]

Atbalsts daudzbērnu ģimenēm Daugavpils novadā

Pašvaldību atbalsts

Daudzbērnu ģimeņu draugi

Latvijas daudzbērnu ģimeņu biedrību apvienība

Latvijas daudzbērnu ģimeņu biedrību apvienība

Portāls mammamuntetiem.lv

Portāls mammamuntetiem.lv

Daudzbērnu ģimeņu biedrības un atbalsta organizācijas

Aizkraukles novadā dzīvojošajiem - biedrība "Vecāki Aizkrauklei"

Aizkraukles novadā dzīvojošajiem - biedrība "Vecāki ...

Biedrība „Ģimeņu atbalsta centrs „Puķuzirnis” - meklējiet Preiļos!

Biedrība „Ģimeņu atbalsta centrs „Puķuzirnis” - ...

Salaspils Daudzbērnu ģimeņu biedrība "Mārtiņsala" apvieno lielās ģimenes

Salaspils Daudzbērnu ģimeņu biedrība "Mārtiņsala" apvieno ...

Vecumniekos darbojas Daudzbērnu ģimeņu biedrība "Saulgrieze"

Vecumniekos darbojas Daudzbērnu ģimeņu biedrība "Saulgrieze"