Garkalnes novads

Cik daudz daudzbērnu ģimeņu ir novadā/pilsētā uz 2016.gadu?

Garkalnes novadā ir 123 daudzbērnu ģimenes

Kādi sociālie pabalsti vai finansiālais atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm pašvaldībā 2016.gadā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem  pabalstus?

Sociālā palīdzība:

 • Ģimenēm ar 3 un vairāk bērniem vai ģimenēm, kuras audzina bērnu invalīdu un  ienākumi uz katru ģimenes locekli nepārsniedz 100 % no minimālās darba algas, piešķir vienreizēju pabalstu mācību piederumu iegādei – EUR 43  katram izglītojamam.

Sociālais dienests iesniegumu par pabalstu mācību piederumu iegādei pieņem līdz 31.oktobrim.

 • Ģimenēm ar 3 un vairāk bērniem vai ģimenēm, kuras audzina bērnu invalīdu un vidējie ienākumi mēnesī uz katru ģimenes locekli nepārsniedz 100 % no minimālās darba algas, pabalstu bērnu ēdināšanai vispārizglītojošā izglītības iestādē piešķir ņemot vērā Garkalnes novada domes Sociālo lietu, komunālo un drošības jautājumu komitejas atzinumu.

Pabalstu bērnu ēdināšanai vispārizglītojošā izglītības iestādē piešķir divas reizes mācību gadā, laika periodā: septembris – decembris un janvāris – maijs. Pabalsta apmērs līdz EUR 1.42 mācību dienās katram bērnam.

 • Ja ģimenē ir trīs vai vairāk nepilngadīgi bērni var piešķirt pašvaldības palīdzību mājokļa remontam trūcīgām vai maznodrošinātām ģimenēm (personām)  par viņu īrētām dzīvojamām telpām, ja šo telpu izīrētājs nav pašvaldība, vai šo personu īpašumā esošām dzīvojamām telpām ne biežāk kā 1 reizi 5 gados.

Kāda veida izglītības atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm pašvaldībā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem šo atbalstu?

 • Līdzfinansējuma maksa mēnesī tiek samazināta par 50% ģimenēm, kurās divi vai vairāki bērni mācās Garkalnes novada izglītības iestāžu profesionālās izglītības programmās.
 • No 01.06.2016. līdzfinansējuma apjoms katram bērnam – 190 EUR privātās PII un pieskatīšanas centros , ar kuriem ir noslēgti līgumi par savstarpējiem norēķiniem Garkalnes novadā (2016. gada 24. maija Garkalnes novada Domes lēmums).

Kāda cita veida palīdzība ir pieejama daudzbērnu ģimenēm Jūsu pašvaldībā  vai tās teritorijā esošo organizāciju ietvaros (piemēram, pārtikas pakas, baznīcas draudžu atbalsts, uzņēmumu atbalsts, ēdināšanas pakalpojumu atlaides pirmsskolas un citās izglītības iestādēs, transporta izdevumu atlaides)?

 • Vienreizēju pašvaldības pabalstu ģimenei Garkalnes  novadā sakarā ar bērna piedzimšanu  piešķir vienam no bērna vecākiem, EUR 142.29 par katru bērnu, ja Garkalnes novada administratīvajā teritorijā dzīvesvietu ir deklarējis viens no vecākiem un EUR 284.57, ja novada administratīvajā teritorijā dzīvesvieta ir deklarēta abiem  vecākiem ne mazāk kā pēdējos 6 mēnešus pirms bērna piedzimšanas un bērna pamatdzīvesvieta no dzimšanas reģistrācijas brīža  ir deklarēta  Garkalnes  novada administratīvajā  teritorijā.
 • Personai, kurai pašai vai kopā ar laulāto, vai tās laulātajam taksācijas gada 1.janvārī ir trīs vai vairāk bērni līd 18 gadiem vai bērni pēc pilngadības sasniegšanas, kamēr viņi turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu dienas nodalā (pilna laika studijas, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai piemēro nodokļu atvieglojumu 50% apmērā no aprēķinātās  nekustamā īpašuma nodokļa summas/
 • Par personas īpašumā esošo dzīvojamo māju, dzīvokļa īpašumu, dzīvojamās mājas daļām, ja tajās ir deklarēti bērni piemēro nodokļu atvieglojumu no aprēķinātās nodokļu summas par 3 un vairāk bērniem- 75% apmērā/
 • Friziera pakalpojums vienu reizi mēnesī pieejams - trūcīgām un maznodrošinātām personām, invalīdiem, pensionāriem un daudzbērnu ģimenēm.

  Garkalnes DC- katra mēneša pirmajā pirmdienā

  Upesciema DC- katra mēneša pirmajā otrdienā

 • Viens no trūcīgās vai maznodrošinātās daudzbērnu ģimenes vecākiem saņem braukšanas izdevumu kompensāciju transporta izdevumu segšanai 17 euro mēnesī.
 • Apmaksātas pusdienas novada izglītības iestāžu  5.-9. klašu skolēniem un pirmskolasizglītības grupu audzēkņiem.
 • Vasaras un sporta nometņu apmaksa bērniem ar Domes lēmumu 50% apmērā.

Vai pašvaldībā darbojas daudzbērnu ģimeņu nevalstiskās organizācijas, apvienības, iniciatīvas  vai projekti/pasākumi (lūgums minēt tos)? Vai pašvaldība ir iesaistīta to atbalstā?

Nav

Pašvaldības kontaktpersona vai institūcija, kuras uzmanības lokā ir daudzbērnu ģimenes un ar tām saistītie jautājumi

Jānis Frišfelds, tālr.67800939, e-pasts: [email protected]

Silvija Putnika, tālr.67800931, e-pasts: [email protected]

Pašvaldību atbalsts

Daudzbērnu ģimeņu draugi

Latvijas daudzbērnu ģimeņu biedrību apvienība

Latvijas daudzbērnu ģimeņu biedrību apvienība

Portāls mammamuntetiem.lv

Portāls mammamuntetiem.lv

Daudzbērnu ģimeņu biedrības un atbalsta organizācijas

Aizkraukles novadā dzīvojošajiem - biedrība "Vecāki Aizkrauklei"

Aizkraukles novadā dzīvojošajiem - biedrība "Vecāki ...

Biedrība „Ģimeņu atbalsta centrs „Puķuzirnis” - meklējiet Preiļos!

Biedrība „Ģimeņu atbalsta centrs „Puķuzirnis” - ...

Salaspils Daudzbērnu ģimeņu biedrība "Mārtiņsala" apvieno lielās ģimenes

Salaspils Daudzbērnu ģimeņu biedrība "Mārtiņsala" apvieno ...

Vecumniekos darbojas Daudzbērnu ģimeņu biedrība "Saulgrieze"

Vecumniekos darbojas Daudzbērnu ģimeņu biedrība "Saulgrieze"