Grobiņas novads

Pakalpojums

Pakalpojuma apraksts

 

 Brīvpusdienas un uzturmaksas atlaides izglītības iestādēs

 29.01.2015. Grobiņas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.4 “Par sociālās palīdzības piešķiršanu Grobiņas novada iedzīvotājiem”

  • Tiesības saņemt uztura maksas atlaidi Grobiņas novada pirmsskolas izglītības iestādēs ir trūcīgo statusu ģimeņu bērniem, kuri apmeklē attiecīgo pirmskolas iestādi – 30 % no kopējās maksas mēnesī par katru bērnu.
  •  Tiesības saņemt uztura maksas atlaidi 100% apmērā ir trūcīgo statusu ģimeņu bērniem, kuri apmeklē obligāto izglītības programmu Grobiņas novada pirmsskolas izglītības iestādēs. 
  •  Tiesības saņemt brīvpusdienas ir trūcīgo statusu ģimeņu bērniem, kuri iegūst pamatizglītību Grobiņas novada vispārējās izglītības iestādēs līdz 9.klasei.

 Īpašos gadījumos SD vadītājai ir tiesības pieņemt lēmumu par brīvpusdienu piešķiršanu, pamatojoties uz klases audzinātāja iesniegumu un ņemot vērā situācijas rašanās objektīvus apstākļus un nākotnē iespējamās sekas attiecībā uz konkrēto ģimeni (personu).

 

   Apkures, malkas pabalsts

 29.01.2015. Grobiņas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.4 “Par sociālās palīdzības piešķiršanu Grobiņas novada iedzīvotājiem”

 Tiesības saņemt dzīvokļa centralizētas apkures pabalstu, izvērtējot materiālo stāvokli, ir mājsaimniecībām (ģimenēm, personām), kuras atbilst trūcīgas ģimenes statusam un kuras veic veicināšanas pasākumus SD noteiktajā kārtībā. Pabalsta apmērs EUR 43.00 mēnesī (no novembra līdz martam).

 Tiesības saņemt pabalstu kurināmā iegādei, izvērtējot materiālo stāvokli, ir personām un ģimenēm, kurām piešķirts trūcīgas personas (ģimenes) statuss. Pabalsta summa malkas iegādei ir EUR 100.00 gadā.

 

  Pabalsts medicīniskiem izdevumiem

 29.01.2015. Grobiņas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.4 “Par sociālās palīdzības piešķiršanu Grobiņas novada iedzīvotājiem”

 Tiesības saņemt pabalstus medicīniskiem izdevumiem ir:

trūcīgu ģimeņu bērniem līdz 18 gadu vecumam. Pabalsta apmērs nepārsniedzot EUR 50.00 viena kalendārā gada laikā.

 

  Pabalsts 1.klasi uzsākot

 

 29.01.2015. Grobiņas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.5 “Par pašvaldības sniegto materiālo atbalstu neizvērtējot personas (ģimeņu) materiālos resursus Grobiņas novada iedzīvotājiem”

 Pabalstu piešķir par katru ģimenē dzīvojošu bērnu, kurš kalendārā gada septembrī uzsāk mācības Grobiņas novada vispārizglītojošo skolu 1.klasē. Pabalsta apmērs ir 45.00 EUR

 

  Pabalsts vecākiem, kuri audzina bērnu ar īpašām vajadzībām

 29.01.2015. Grobiņas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.5 “Par pašvaldības sniegto materiālo atbalstu neizvērtējot personas (ģimeņu) materiālos resursus Grobiņas novada iedzīvotājiem”

 Tiesības saņemt pabalstu ir vecākiem, aizbildņiem, audžuvecākiem par bērniem ar īpašām vajadzībām specifisku (specializētu, īpaši izstrādātu) maksas mācību metožu, apmācības procesu un izglītības programmu apguvei, ceļa izdevumiem, ja nav iespējams pārvietoties ar sabiedrisko transportu, medikamentu iegādei bērnam līdz 18 (astoņpadsmit) gadu vecumam, kas nepieciešams sekmīgai bērna attīstībai un vispārīgās izglītības apguvei. Pabalsta apmērs līdz 215.00 EUR gadā.

 

  Bērna piedzimšanas pabalsts

 

 29.01.2015. Grobiņas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.2 “Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu”

 Pabalsta apmērs ir 200.00 EUR par katru bērnu, ja abu vecāku pastāvīgā dzīvesvieta 12 mēnešus pirms bērna piedzimšanas ir deklarēta Grobiņas novada administratīvajā teritorijā. 

 Pabalsta apmērs ir 100.00 EUR par katru bērnu, ja viena vecāka pastāvīgā dzīvesvieta 12 mēnešus pirms bērna piedzimšanas ir deklarēta Grobiņas novada administratīvajā teritorijā.

 Pabalsta apmērs ir 1000.00 EUR par katru bērnu, ja vienās dzemdībās dzimuši trīs vai vairāk bērni, ja vismaz viena vecāka pastāvīgā dzīvesvieta 12 mēnešus pirms bērna piedzimšanas ir deklarēta Grobiņas novada administratīvajā teritorijā 

 

  Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojums

 23.02.2012. Grobiņas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 111 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Grobiņas novadā”

 Ģimenes, kuras atbilst daudzbērnu ģimenes statusam saņem 50% atvieglojumu nekustamā īpašuma nodoklim.

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu saņem arī trūcīgas un maznodrošinātās ģimenes - 90% apmērā, un personas, kuru īpašumā deklarēta dzīvesvieta bērnam(-iem) invalīdam(-iem) – 70 % apmērā.

 

  Braukšanas maksas atvieglojums sabiedriskajā transportā skolēniem

 30.11.2016. Grobiņas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.12 “Saistošie noteikumi par kārtību, kādā Grobiņas novada pašvaldība sedz braukšanas izdevumus vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestāžu izglītojamajiem”

 Grobiņas novada administratīvajā teritorijā ārpus pilsētas teritorijas dzīvojošiem vispārējo pamatizglītības iestāžu (1.-9.klase) skolēniem ir tiesības saņemt kompensāciju 100% apmērā par braukšanas izdevumiem, kas saistīti ar braucieniem mācību gada laikā no dzīvesvietas līdz Grobiņas novada izglītības iestādei un atpakaļ ar sabiedrisko transportlīdzekli, kas pārvadā pasažierus pilsētas nozīmes maršruta un reģionālās nozīmes maršruta tīkla maršrutā.

 Ārpus Grobiņas novada administratīvās teritorijas deklarētiem vispārējo pamatizglītības iestāžu (1.-9.klase) skolēniem ir tiesības saņemt kompensāciju 100% apmērā, bet nepārsniedzot 24,00 EUR mēnesī par braukšanas izdevumiem, kas saistīti ar braucieniem mācību gada laikā no dzīvesvietas līdz Grobiņas novada izglītības iestādei un atpakaļ pilsētas un reģionālās nozīmes maršrutos.

 Grobiņas novada administratīvajā teritorijā deklarētiem ārpus pilsētas teritorijas dzīvojošiem, vispārējo vidējās izglītības iestāžu (10.-12.klase) skolēniem ir tiesības saņemt kompensāciju 50% apmērā par braukšanas izdevumiem, kas saistīti ar braucieniem mācību gada laikā no dzīvesvietas līdz Grobiņas novada izglītības iestādei un atpakaļ ar sabiedrisko transportlīdzekli, kas pārvadā pasažierus pilsētas nozīmes maršruta un reģionālās nozīmes maršruta tīkla maršrutā.

 Ārpus Grobiņas novada administratīvās teritorijas deklarētiem, ārpus pilsētas teritorijas dzīvojošiem vispārējo vidējās izglītības iestāžu (10.-12.klase) skolēniem, kuru pašvaldībā ir vispārējās vidējās izglītības iestādes, ir tiesības saņemt kompensāciju 50% apmērā, bet nepārsniedzot 12,00 EUR mēnesī par braukšanas izdevumiem, kas saistīti ar braucieniem mācību gada laikā no dzīvesvietas līdz Grobiņas novada izglītības iestādei un atpakaļ pilsētas un reģionālās nozīmes maršrutos

 Asistenta pakalpojums bērnam invalīdam

 

 18.12.2012. Ministru kabineta noteikumi Nr. 942 “Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu pašvaldībā”

Ja ģimenē aug bērns invalīds, kuram nepieciešama īpaša kopšana, ir iespēja saņemt Valsts finansētu asistenta pakalpojumu.

 

  Ģimenes asistenta pakalpojums

 

 29.01.2015. Grobiņas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 16 “Par ģimenes asistenta pakalpojuma piešķiršanu Grobiņas novada iedzīvotājiem”

 Tiesības saņemt šajos noteikumos minēto pašvaldības pakalpojumu bez materiālo resursu izvērtēšanas ir personām (ģimenēm), kurām deklarētā dzīvesvieta ir Grobiņas novada teritorija, saskaņā ar individuāli izstrādātu sociālās rehabilitācijas plānu.

 Ģimenes asistenta pakalpojums nodrošina personai atbalstu un apmācību sociālo prasmju apgūšanā, bērnu aprūpē un audzināšanā, mājsaimniecības vadīšanā saskaņā ar individuāli izstrādātu sociālās rehabilitācijas plānu.

 

  Psihologa konsultācijas

 

 Pamatojoties uz Grobiņas novada pašvaldības Sociālā dienesta lēmuma pamata, ģimenēm, kuras ir nokļuvušas krīzes vai ārkārtas situācijās un kuras nespēj saviem spēkiem pārvarēt psiholoģiskās problēmas, ir iespēja saņemt psihologa konsultācijas.

 

  Atvieglojumi Grobiņas Mūzikas un mākslas skolā

 27.09.2012. Grobiņas novada Domes sēdes lēmums Nr. 18, 7.§ “Par līdzdalības maksājumiem Grobiņas Mūzikas un mākslas skolā”

 Atvieglojumi līdzfinansējuma maksas noteikšanā par profesionālās ievirzes izglītības ieguvi Grobiņas Mūzikas skolā un mākslas skolā daudzbērnu ģimenēm:

  • ja skolā mācās 1 bērns, tad mācību maksas atvieglojums 50%;
  • ja skolā mācās vairāki bērni no vienas ģimenes mācību maksas atvieglojums: 2 bērni - 60%, 3 bērni - 70%, 4 bērni -80%.

Mācību maksas atvieglojumu 50% apmērā piešķir arī trūcīgu un maznodrošinātu ģimeņu bērniem, bērniem ar noteiktu invaliditāti un bāreņiem.

 

  Valsta atbalsts elektrībai

 Daudzbērnu ģimenēm, tai skaitā, ja kāds no bērniem ģimenē ir vecumā no 18 līdz 24 gadiem un turpina mācīties kādā no vispārējās, profesionālās vai augstākās izglītības iestādēm, ir noteikts Valsts atbalsts norēķiniem par elektrību.

Atvieglojumu elektrība rēķiniem saņem arī trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes. 

 

  Skolēnu interešu centrs

 Grobiņas novada Skolēnu interešu centrs (SIC) piedāvā pirmsskolas un skolas vecuma bērniem un jauniešiem iespēju darboties  interešu izglītības pulciņos. Visi pulciņi ir bezmaksas!

 

  Grobiņas sporta centrs

 Atvieglojumi futbola nodarbībām Grobiņas sporta centrā daudzbērnu ģimenēm:

  • ja nodarbības apmeklē 1 bērns, tad nodarbības maksa EUR 8.50;
  • ja nodarbības apmeklē vairāki bērni no vienas ģimenes,  tad katram nākamajam bērnam nodarbību maksas atvieglojums: 50%.

 

  Montesori darbnīca

 Pašvaldības sniedz finansiālu atbalstu Montesori mobilai darbnīcai, kura piedāvā dažādas Montesori pedagoģijas attīstošās nodarbības bērniem vecumā no 2 gadiem līdz sākumskolai (ieskaitot).

 

  Bērnu centrs Robežniekos un Jauniešu centrs “Pulss”

 

 Vecākiem ir iespēja ar savām mazākajām atvasēm pavadīt brīvo laiku bērnu centrā Robežniekos, savukārt jauniešiem ir iespējams darboties jauniešu centrā “Pulss”, kur ir pieejamas dažādas galda spēles, iespēja izmantot datorus ar interneta pieslēgumu, piedalīties  tematiskos vakaros, semināros, filmu vakaros, kā arī iesaistīties Grobiņas kultūras dzīvē, realizējot savas idejas, attīstītot dažādas dzīves prasmes.

 Skolēnu darbs vasarā

Grobiņas novadā deklarētie vispārējās izglītības iestāžu skolēniem vecumā no 13 -14 gadiem  ir iespēja piedalīties skolēnu nodarbinātības pasākumos vasarā, strādājot divas nedēļas labiekārtošanas darbos Grobiņas novada teritorijā.

 

  NVO

 

 Grobiņas novadā darbojas kristīga labdarības organizācija “Tabitas sirds”, kura sniedz materiālu, praktisku, emocionālu, garīgu vai informatīvu atbalstu, ģimenēm, bērniem un vientuļiem cilvēkiem, kā arī daudzbērnu ģimeņu biedrība “Dzērvīte”, kura saviem dalībniekiem organizē ekskursijas, pārgājienus, atpūtas un informatīvos vakarus, kopīgi tiek atzīmēti arī valsts svētki. Pašvaldība biedrību atbalsta ar transportu izbraucienos.

 Krīzes situācijās ir iespēja saņemt Grobiņas novada pašvaldības Sociālā dienesta izziņu un saņemt pārtikas, higiēnas un skolas piederumu pakas Sarkanā krustā. Atbalstu krīzes situācijā sniedz arī humanās palīdzības centrs un Lavijas pirmās palīdzības vienība.

Pašvaldības kontaktpersona vai institūcija, kuras uzmanības lokā ir daudzbērnu ģimenes un ar tām saistītie jautājumi, ar kuru sazināties, lai precizētu iesniegto informāciju: - tālruņa numurs, e-pasts.

Sabīne Roznere, Grobiņas novada pašvaldības sociālā darbiniece tel.nr. 28619983

Pašvaldību atbalsts

Daudzbērnu ģimeņu draugi

Latvijas daudzbērnu ģimeņu biedrību apvienība

Latvijas daudzbērnu ģimeņu biedrību apvienība

Portāls mammamuntetiem.lv

Portāls mammamuntetiem.lv

Daudzbērnu ģimeņu biedrības un atbalsta organizācijas

Aizkraukles novadā dzīvojošajiem - biedrība "Vecāki Aizkrauklei"

Aizkraukles novadā dzīvojošajiem - biedrība "Vecāki ...

Biedrība „Ģimeņu atbalsta centrs „Puķuzirnis” - meklējiet Preiļos!

Biedrība „Ģimeņu atbalsta centrs „Puķuzirnis” - ...

Salaspils Daudzbērnu ģimeņu biedrība "Mārtiņsala" apvieno lielās ģimenes

Salaspils Daudzbērnu ģimeņu biedrība "Mārtiņsala" apvieno ...

Vecumniekos darbojas Daudzbērnu ģimeņu biedrība "Saulgrieze"

Vecumniekos darbojas Daudzbērnu ģimeņu biedrība "Saulgrieze"