Jēkabpils novads

1.Cik daudz daudzbērnu ģimeņu ir Jūsu pašvaldībā uz 2016.gadu?

Jēkabpils novadā ir 59 daudzbērnu ģimenes. 

 2.Kādi sociālie pabalsti vai finansiālais atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm pašvaldībā 2016.gadā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem  pabalstus?

 Ja daudzbērnu ģimenei noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss, tad uz ģimeni attiecas  visi sociālās palīdzības, materiālā palīdzības un sociālo pakalpojumu atbalsta pasākumi, kas noteikti trūcīgām un maznodrošinātām personām atbilstoši Jēkabpils novada saistošajiem noteikumiem:

* Jēkabpils novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.13/2015 ”Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Jēkabpils novada (apstiprināti Jēkabpils novada domes sēdē 2015.gada 26.novembrī);

* Jēkabpils novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.13/2014 „Par materiālās palīdzības pabalstiem Jēkabpils novadā” (apstiprināti Jēkabpils novada domes sēdē 2014.gada 26.jūnijā)

 * Jēkabpils novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.24 Jēkabpils novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas kārtība” (apstiprināti Jēkabpils novada domes sēdē 2010.gada 26.augustā)

3.Kāda veida izglītības atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm pašvaldībā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem šo atbalstu?

 1.Pabalsts bērna izglītības procesa nodrošināšanai tiek piešķirts trūcīgām, maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm, kuras deklarējušas savu pamata dzīvesvietu Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā, un kurās ir nepilngadīgi bērni, kas mācās vispārējās izglītības iestādēs (izņemot bērnus, kuri atrodas pilnā valsts apgādībā).

* Pabalsts bērna izglītības procesa nodrošināšanai tiek piešķirts sekojošu izdevumu segšanai:

a. transporta izdevumu segšanai bērniem, kuri mācās internātpamatskolā, pamatojoties uz iesniegtajiem braukšanu apliecinošiem dokumentiem (autobusu biļetēm);

b. mācību maksas segšanai profesionālās ievirzes izglītības iestādēs - 50% apmērā no faktiskajiem izdevumiem (pēc piestādītajiem maksājumu apliecinošiem dokumentiem mācību gada laikā).

2.Pabalsts skolas piederumu iegādei tiek piešķirts vienu reizi gadā EUR 20 (divdesmit euro) apmērā katram daudzbērnu, trūcīgo ģimeņu un audžuģimeņu bērnam, kurš mācās vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu dienas nodaļā.

Pabalsts tiek izmaksāts vienam no vecākiem naudā vai arī apmaksāts iesniegtais rēķins par skolēnam nepieciešamajām precēm.

4.Kāda cita veida palīdzība ir pieejama daudzbērnu ģimenēm Jūsu pašvaldībā  vai tās teritorijā esošo organizāciju ietvaros (piemēram, pārtikas pakas, baznīcas draudžu atbalsts, uzņēmumu atbalsts, ēdināšanas pakalpojumu atlaides pirmsskolas un citās izglītības iestādēs, transporta izdevumu atlaides)?

1. Daudzbērnu ģimenēm pašvaldībā noteikts nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojums 50% apmērā.

2. Pašvaldība  nodrošina transporta pakalpojumus nokļūšanai un skolu un atpakaļ uz mājām.

3. Bērnu vecāki, kuriem ir spēkā trūcīgas ģimenes statuss (uzrādot izziņu), vai ir daudzbērnu ģimene (trīs un vairāk), tiek atbrīvoti no maksas par bērnu uzturēšanos Jēkabpils novadā esošajos bērnu rotaļu un attīstības centros.

4. Brīvpusdienas  bērniem, kuri mācās Jēkabpils novadā esošajās mācību iestādēs.

5.  Ja ģimenē aug bērns invalīds, iespēja saņemt apmaksātu asistenta pakalpojumu.

6. Trūcīgām ģimenēm tiek nodrošinātas pārtikas pakas;

7. Kultūras un sporta pasākumi;

8. Dalība NVO aktivitātēs.

9. Ja ģimenē ir bērna augšanai un attīstībai nelabvēlīgi apstākļi, Sociālais dienests, izvērtējot situāciju, lemj par iespējamo pakalpojumu.

5. Pašvaldības kontaktpersona vai institūcija, kuras uzmanības lokā ir daudzbērnu ģimenes un ar tām saistītie jautājumi, ar kuru sazināties, lai precizētu iesniegto informāciju: - tālruņa numurs, e-pasts.

Pašvaldībā nav atsevišķa speciālista, kura uzmanības lokā būtu visas daudzbērnu ģimenes un kurš risinātu ar tām saistītos jautājumu. Sociālajā dienestā ir  sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm ar bērniem, kura uzmanības lokā nonāk tikai sociāli mazaizsargātās daudzbērnu ģimenes.

Par iepriekšminēto pakalpojumu nodrošināšanu interesēties Jēkabpils novada  sociālajā dienestā.   Tālr.65220735, mob.29344339.e-pasts: [email protected]

Pašvaldību atbalsts

Daudzbērnu ģimeņu draugi

Latvijas daudzbērnu ģimeņu biedrību apvienība

Latvijas daudzbērnu ģimeņu biedrību apvienība

Portāls mammamuntetiem.lv

Portāls mammamuntetiem.lv

Daudzbērnu ģimeņu biedrības un atbalsta organizācijas

Aizkraukles novadā dzīvojošajiem - biedrība "Vecāki Aizkrauklei"

Aizkraukles novadā dzīvojošajiem - biedrība "Vecāki ...

Biedrība „Ģimeņu atbalsta centrs „Puķuzirnis” - meklējiet Preiļos!

Biedrība „Ģimeņu atbalsta centrs „Puķuzirnis” - ...

Salaspils Daudzbērnu ģimeņu biedrība "Mārtiņsala" apvieno lielās ģimenes

Salaspils Daudzbērnu ģimeņu biedrība "Mārtiņsala" apvieno ...

Vecumniekos darbojas Daudzbērnu ģimeņu biedrība "Saulgrieze"

Vecumniekos darbojas Daudzbērnu ģimeņu biedrība "Saulgrieze"