Ķeguma novads

Cik daudz daudzbērnu ģimeņu ir Jūsu pašvaldībā uz 2016.gadu?

56 ģimenes

Kādi sociālie pabalsti vai finansiālais atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm Jūsu pašvaldībā 2016.gadā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem  pabalstus?

Pārskats par Ķeguma novada pašvaldībā pieejamiem pakalpojumiem

Vienreizējs pabalsts ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu:
- Ja viena bērna vecāka deklarētā dzīvesvieta pirms bērna dzimšanas un bērna deklarētā dzīvesvieta ir Ķeguma novads – 150 EUR;
- Ja abu bērna vecāku vai vienīgā vecāka deklarētā dzīvesvieta pirms bērna dzimšanas un bērna deklarētā dzīvesvieta ir Ķeguma novads – 200 EUR;
- Ja abu bērna vecāku vai vienīgā vecāka deklarētā dzīvesvieta pirms bērna dzimšanas un bērna deklarētā dzīvesvieta ir Ķeguma novads un jaundzimušā vecāki sastāv reģistrētā laulībā: par pirmo bērnu – 250 EUR; par otro bērnu – 300 EUR; par trešo bērnu un katru nākamo – 350 EUR.

Pabalsts bērna izglītībai un audzināšanai:
- pabalsts paredzēts izdevumu segšanai par mācību līdzekļu iegādi. Mācību līdzekļos neietilpst apģērbs un apavi;
- pabalstu piešķir ģimenei, kurai noteikts trūcīgas ģimenes statuss un bērni mācās vispārizglītojošajā skolā;
- pabalsta apmērs ir 25,00 EUR bērnam un tiek izmaksāts vienu reizi gadā, mācību, gadu uzsākot.

Brīvpusdienas skolēniem: pabalstu piešķir ģimenei, kurai noteikts trūcīgas ģimenes statuss un bērni mācās Ķeguma novada vispārizglītojošajās skolās vai kuri mācās citu pašvaldību vispārizglītojošajās skolās un kurus Ķeguma pašvaldība nenodrošina ar transportu nokļūšanai uz Ķeguma pašvaldības izglītības iestādēm, ja brīvpusdienas netiek nodrošinātas no valsts vai pašvaldības dotācijām.                            

Pabalsts ēdināšanas maksas segšanai PII: pabalstu piešķir ģimenei, kurai noteikts trūcīgas ģimenes statuss un bērni apmeklē Ķeguma novada pirmsskolas izglītības iestādes vai kuri apmeklē citu pašvaldību pirmsskolas izglītības iestādes un kurus Ķeguma pašvaldība nenodrošina ar transportu nokļūšanai uz Ķeguma pašvaldības izglītības iestādēm.

Pabalsts audžuģimenēm:
- pabalsts bērna uzturam 200 EUR mēnesī;
- pabalsts apģērba un mīkstā inventāra iegādei 240 EUR gadā. Pabalsts aizbildņiem: - pabalstu piešķir aizbildnim, ja bērnam nodibināta aizbildnība ar Ķeguma novada bāriņtiesas lēmumu. Pabalstu piešķir bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei 240 EUR apmērā vienu reizi gadā.

Dzīvokļa pabalsts – īres un komunālo maksājumu segšanai vai malkas iegādei: pabalstu piešķir ģimenei (personai), kurai noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss. Pabalsta apmērs ir 150,00 EUR kalendārajā gadā.

Pabalsts daudzbērnu ģimeņu bērnu ēdināšanas izdevumu segšanai VPII: Pabalsts tiek sniegts ar mērķi sniegt atbalstu daudzbērnu ģimenēm, nodrošinot daļēju izdevumu segšanu pilnvērtīgam uzturam. Pabalstu ir tiesīga saņemt daudzbērnu ģimene (nevērtējot ģimenes finansiālo un materiālo stāvokli), kura aprūpē trīs vai vairāk bērnus līdz 18 gadu vecumam (tai skaitā audžuģimenē ievietotus un aizbildnībā esošus bērnus ), kuru deklarētā un pastāvīgā dzīvesvieta ir Ķeguma novads, par bērniem, kuri apmeklē VPII līdz obligātās sagatavošanas grupas vecumam. Pabalsts paredz izdevumu segšanu par bērnam nodrošinātajām brokastīm un pusdienām.

Pašvaldības finansēta psihologa pakalpojumi, t.sk., smilšu terapija.                              

Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai  bērnam, kuram noteikta invaliditāte ir 65,00 EUR mēnesī.  

Birzgales mūzikas skolas (profesionālās ievirzes izglītības iestādes) audzēkņi, pamatojoties uz vecāku iesniegumu, var tikt atbrīvot no līdzfinansējuma maksas patstāvīgi vai uz noteiktu laiku, ja no vienas ģimenes mūzikas skolā mācās 2 vai vairāki bērni, kuri ir sekmīgi, regulāri apmeklē nodarbības un nav parādu par iepriekšējo mācību periodu.

Ķeguma novada pašvaldība sedz ēdināšanas izmaksas  pirmskolas izglītības iestāžu visiem piecgadīgajiem un sešgadīgajiem audzēkņiem un 1.-9.klašu skolēniem, kuri apmeklē Ķeguma novada izgītības iestādes.

Pašvaldība ir izstrādājusi un  nodrošina skolēnu pārvadājumus izglītojamo nokļūšanai novada izglītības iestādēs. Tiem bērniem, kuri  izmanto sabiedrisko trasportu (maršruti, kuros skolēnu pārvadāšana nenotiek), lai nokļutu novada izglītības iestādēs, tiek segti ceļa izdevumi.

Ķeguma novada pašvaldības skolās interešu izglītības pulciņi bērniem un jauniešiem  ir pieejami bez dalības maksas.

Ikvienam ir iespējams bez maksas apmeklēt pašvaldības organizētos kultūras pasākumus, kuros piedalās novada pašdarbnieki. Bez maksas ir iespējams apmeklēt arī lielu daļu novadā notiekošos pasākumiem, kuros uzstājas un piedalās viesmākslinieki. 

Vai Jūsu pašvaldībā darbojas daudzbērnu ģimeņu nevalstiskās organizācijas, apvienības, iniciatīvas  vai projekti/pasākumi (lūgums minēt tos)? Vai pašvaldība ir iesaistīta to atbalstā?

Pēc Ķeguma novada Sociālā dienesta rīcībā esošās informācijas, mūsu novadā nav NVO, kuras darbības mērķa grupa ir tieši daudzbērnu ģimenes, bet ir organizācijas, kuras organizē pasākumus ģimenēm ar bērniem - Biedrība Starptautiskais Soroptimistu klubs "Ogre-Ķegums", sieviešu biedrība "Ābele" un sieviešu biedrība "Jadara".

Pašvaldības kontaktpersona vai institūcija, kuras uzmanības lokā ir daudzbērnu ģimenes un ar tām saistītie jautājumi

Ķeguma novada Sociālais dienesta kontaktinformācija – 650388898, [email protected]

 

Atbalsts daudzbērnu ģimenēm Ķeguma novadā

Pašvaldību atbalsts

Daudzbērnu ģimeņu draugi

Latvijas daudzbērnu ģimeņu biedrību apvienība

Latvijas daudzbērnu ģimeņu biedrību apvienība

Portāls mammamuntetiem.lv

Portāls mammamuntetiem.lv

Daudzbērnu ģimeņu biedrības un atbalsta organizācijas

Aizkraukles novadā dzīvojošajiem - biedrība "Vecāki Aizkrauklei"

Aizkraukles novadā dzīvojošajiem - biedrība "Vecāki ...

Biedrība „Ģimeņu atbalsta centrs „Puķuzirnis” - meklējiet Preiļos!

Biedrība „Ģimeņu atbalsta centrs „Puķuzirnis” - ...

Salaspils Daudzbērnu ģimeņu biedrība "Mārtiņsala" apvieno lielās ģimenes

Salaspils Daudzbērnu ģimeņu biedrība "Mārtiņsala" apvieno ...

Vecumniekos darbojas Daudzbērnu ģimeņu biedrība "Saulgrieze"

Vecumniekos darbojas Daudzbērnu ģimeņu biedrība "Saulgrieze"