Lielvārdes novads

Cik daudz daudzbērnu ģimeņu ir novadā uz 2016.gadu?

Lielvārdes novadā 2016.gadā ir reģistrētas 268 daudzbērnu ģimenes.

Kādi sociālie pabalsti vai finansiālais atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm pašvaldībā 2016.gadā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem  pabalstus

Neizvērtējot ģimenes ienākumus un piederību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusam Lielvārdes novadā tiek piešķirts –

Sociālā palīdzība un pakalpojumi trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm un ģimenēm ar bērniem tiek piešķirta pēc Lielvārdes novada domes saistošajos noteikumos noteiktā –

Un citi pabalsti un sociālās garantijas bērniem bāreņiem, bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, aizbildņiem, aizgādņiem, audžuģimenēm, bērniem ar invaliditāti.

Kāda veida izglītības atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm pašvaldībā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem šo atbalstu?

Informācija iedzīvotājiem par pirmsskolas, pamatizglītības un vidējās izglītības nodrošināšanu http://www.lielvarde.lv/index.php?option=com_content&view=article&tmpl=index&Itemid=536&id=8103101

Interešu izglītības nodrošināšana Lielvārdes novada pašvaldības bērniem un jauniešiem -http://www.lielvarde.lv/index.php?option=com_content&view=article&tmpl=index&Itemid=536&id=9767626

Lielvārdes novada pašvaldība sedz ēdināšanas izmaksas  pirmskolas izglītības iestāžu visiem piecgadīgajiem un sešgadīgajiem audzēkņiem un 5.-7.klašu skolēniem, kuri apmeklē Lielvārdes novada izgītības iestādes.

Lielvārdes novada pašvaldības skolās interešu izglītības pulciņi bērniem un jauniešiem  ir pieejami bez dalības maksas.

Ja profesionālās ievirzes (mākslas, mūzikas un sporta skolās) programmu apgūst 2 vai vairāk bērni no vienas ģimenes, var saņemt 50% atlaidi mācību maksai par katru bērnu.

Kāda cita veida palīdzība ir pieejama daudzbērnu ģimenēm Jūsu pašvaldībā  vai tās teritorijā esošo organizāciju ietvaros (piemēram, pārtikas pakas, baznīcas draudžu atbalsts, uzņēmumu atbalsts, ēdināšanas pakalpojumu atlaides pirmsskolas un citās izglītības iestādēs, transporta izdevumu atlaides)

Daudzbērnu ģimenes var piedalīties dažādās nodarbībās un aktivitātēs Lielvārdes novada Sociālā dienas aprūpes centrā, kā arī saņemt psihologa konsultācijas un citus pakalpojumus - http://www.lielvarde.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=3951443&Itemid=945

Pašvaldība nodrošina skolēnu pārvadājumus izglītojamo nokļūšanai novada izglītības iestādēs. Tiem bērniem, kuri  izmanto sabiedrisko trasportu (maršruti, kuros skolēnu pārvadāšana nenotiek), lai nokļutu novada izglītības iestādēs, tiek segti ceļa izdevumi pēc noteikumiem „Kārtība, kādā Lielvārdes novada pašvaldība kompensē braukšanas izdevumus vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestāžu izglītojamiem”

http://www.lielvarde.lv/images/extrainfo/2124307/371a-SN%20brauksanas%20bilesu%20kompesac.pdf

 ES pārtikas un higiēnas preču paku izdali trūcīgām ģimenēm nodrošina Lielvārdes Dienas aprūpes centra darbinieki un sociālie darbinieki Jumpravas un Lēdmanes pagastos.

Ik gadu tiek rīkotas bezmaksas un daļēji apmaksātas bērnu vasaras nomentnes, kurās aicināti piedalīties arī novada dzudzbērnu ģimeņu bērni. Bērniem ar īpašām vajadzībām ir iespējams piedalīties nometnē „Upe”.

Ziemassvētkos pašvaldība nodrošina Svētku pasākumus un saldumu dāvaniņas visiem pirmsskolas bērniem un 1.-4.klašu skolēniem visā novadā.

Iestādēs, skolās, bibliotekās, kultūras iestādēs pieejams bezmaksas intenets.

Vai pašvaldībā darbojas daudzbērnu ģimeņu nevalstiskās organizācijas, apvienības, iniciatīvas  vai projekti/pasākumi (lūgums minēt tos)? Vai pašvaldība ir iesaistīta to atbalstā?

Pēc Lielvārdes novada Sociālā dienesta rīcībā esošās informācijas, mūsu novadā nav NVO, kuras darbības mērķa grupa ir tieši daudzbērnu ģimenes, bet ir organizācijas, kuras organizē pasākumus ģimenēm ar bērniem, organizē un nodrošina dažādas nodarbības un aktivitātes vecākiem un bērniem - Biedrība ģimenēm ar īpašo vajadzību bērniem un jauniešiem „Vecāki kopā” (www.vecakikopa.lv); Nodibinājums „Mārīte ABC” (www.mariteabc.lv).

Ar dažādiem labdarības pasākumiem un projektiem daudzbērnu ģimenes Lielvārdes novadā atbalsta un iepriecina „Lielvārdes Attīstības fonds”,Lielvārdes Pensionāru biedrība”, „Zinību biedrība „Gaismas Dārzs””, „Lielvārdes novada inv.alīdu biedrība”, „Lielvārdes novada sieviešu biedrība „Iespēja””, Fonds "Zilais Krusts".

Pašvaldības kontaktpersona vai institūcija, kuras uzmanības lokā ir daudzbērnu ģimenes un ar tām saistītie jautājumi

Lielvārdes novada sociālais dienests: e-pasts [email protected]; sociālie darbinieki darbā ar ģimeni ar bērniem Lielvārdē - tālr.65053558, Jumpravā – 65057414, Lēdmanē – 65058632

Avots: www.lielvarde.lv

Pašvaldību atbalsts

Daudzbērnu ģimeņu draugi

Latvijas daudzbērnu ģimeņu biedrību apvienība

Latvijas daudzbērnu ģimeņu biedrību apvienība

Portāls mammamuntetiem.lv

Portāls mammamuntetiem.lv

Daudzbērnu ģimeņu biedrības un atbalsta organizācijas

Aizkraukles novadā dzīvojošajiem - biedrība "Vecāki Aizkrauklei"

Aizkraukles novadā dzīvojošajiem - biedrība "Vecāki ...

Biedrība „Ģimeņu atbalsta centrs „Puķuzirnis” - meklējiet Preiļos!

Biedrība „Ģimeņu atbalsta centrs „Puķuzirnis” - ...

Salaspils Daudzbērnu ģimeņu biedrība "Mārtiņsala" apvieno lielās ģimenes

Salaspils Daudzbērnu ģimeņu biedrība "Mārtiņsala" apvieno ...

Vecumniekos darbojas Daudzbērnu ģimeņu biedrība "Saulgrieze"

Vecumniekos darbojas Daudzbērnu ģimeņu biedrība "Saulgrieze"