Mārupes novads

Cik daudz daudzbērnu ģimeņu ir novadā uz 2014.gadu?

Mārupes novada pašvaldībā ir aptuveni 340 daudzbērnu ģimene 

Kādi sociālie pabalsti vai finansiālais atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm pašvaldībā 2014.gadā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem  pabalstus?

Dudzbērnu ģimenes Mārupes novadā tiek atbalstītās šādo veidos:

2.1.Saskaņā ar saistošo noteikumu Nr.10/2010 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Mārupes novadā” 4.9.punktu - Personai, kurai pašai (vai kopā ar laulāto) vai tās laulātajam ir trīs vai vairāk bērnu vecumā līdz 18 gadiem (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni līdz pilngadības sasniegšanai), vai trīs vai vairāk bērnu pēc pilngadības sasniegšanas, kamēr viņi turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu dienas nodaļās (pilna laika klātienes studijas), bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai (turpmāk tekstā – bērns) var tikt piešķirts nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojums - 90 % apmērā no attiecīgajā periodā aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas.

2.2. Saskaņā ar saistošo noteikumu Nr.18/2013 „Par līdzfinansējumu Mārupes Mūzikas un mākslas skolai” 8.3.punktu - no mēneša maksas tiek atbrīvoti skolas audzēkņi no daudzbērnu ģimenēm, ja viņu sekmes ir labas un teicamas un nav neattaisnotu stundu kavējumu.

Nekustamā īpašuma nodokļa atviegojums

Sākot ar 2013.gadu, saskaņā ar veiktajiem grozījumiem Mārupes novada Domes 2010.gada 28.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.10/2010 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Mārupes novadā” ir paredzētas izmaiņas nodokļu atvieglojumu piešķiršanā daudzbērnu ģimenēm:

Nevērtējot ģimenes ienākumus, nodokļa atvieglojumu  90% apmērā no attiecīgajā periodā aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas  ir tiesīgas saņemt ģimenes, kurās ir trīs un vairāk nepilngadīgo bērnu vai nestrādājošie pilngadīgie bērni līdz 24 gadu vecumam, kas apgūst augstāko izglītību pilna laika studijās Latvijas Republikā vai ārvalstīs reģistrētās un akreditētās augstskolās.

Attiecībā uz visām personām atvieglojums tiek piešķirts, ja persona  adresē par kuru tiek lūgts piešķirt nodokļa atvieglojumu ir deklarējusi savu pamata dzīvesvietu un ne mazāk kā vienu gadu deklarējusi dzīvesvietu Mārupes novadā.

Lai saņemtu  nodokļa atvieglojumu par visu taksācijas gadu, nodokļa maksātājam motivēts iesniegums jāiesniedz ne vēlāk kā līdz tekošā gada 1.martam. Ja iesniegums par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu ir iesniegts pēc augstāk minētā termiņa, atvieglojums tiek piešķirts sākot ar nākamo dienu pēc iesnieguma saņemšanas.

Kāda veida izglītības atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm pašvaldībā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem šo atbalstu?

Mārupes novada Pašvaldība atbalsta ģimenes ar bērniem, nodrošinot  bērniem iespēju bezmaksas apmeklēt Mārupes novada Sporta kompleksos pieejamās sportiskās aktivitātes (baseins, futbols, u.c.), saņemt  finansiālu atbalstu sportā un kultūrā, saņemt pabalstu jaundzimušo aprūpei.

Pašvaldības kontaktpersona vai institūcija, kuras uzmanības lokā ir daudzbērnu ģimenes un ar tām saistītie jautājumi, ar kuru sazināties, lai precizētu iesniegto informāciju: - tālruņa numurs, e-pasts.

Ar šo informēju, ka pašvaldības kontaktpersona jautājumos, kas saistīti ar daudzbērnu ģimenēm ir Linda Laupere, tālr. 67934695, e-pasts: [email protected]

Avots: www.marupe.lv

Pašvaldību atbalsts

Daudzbērnu ģimeņu draugi

Latvijas daudzbērnu ģimeņu biedrību apvienība

Latvijas daudzbērnu ģimeņu biedrību apvienība

Portāls mammamuntetiem.lv

Portāls mammamuntetiem.lv

Daudzbērnu ģimeņu biedrības un atbalsta organizācijas

Aizkraukles novadā dzīvojošajiem - biedrība "Vecāki Aizkrauklei"

Aizkraukles novadā dzīvojošajiem - biedrība "Vecāki ...

Biedrība „Ģimeņu atbalsta centrs „Puķuzirnis” - meklējiet Preiļos!

Biedrība „Ģimeņu atbalsta centrs „Puķuzirnis” - ...

Salaspils Daudzbērnu ģimeņu biedrība "Mārtiņsala" apvieno lielās ģimenes

Salaspils Daudzbērnu ģimeņu biedrība "Mārtiņsala" apvieno ...

Vecumniekos darbojas Daudzbērnu ģimeņu biedrība "Saulgrieze"

Vecumniekos darbojas Daudzbērnu ģimeņu biedrība "Saulgrieze"