Olaines novads

1.Cik daudz daudzbērnu ģimeņu ir novadā/pilsētā uz 2016.gadu?

Olaines novada pašvaldības aģentūras „Olaines sociālais dienestst” redzeslokā 138 daudzbērnu ģimenes.

2.Kādi sociālie pabalsti vai finansiālais atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm pašvaldībā 2016.gadā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem  pabalstus?

2.1.Atbalsts bērnu bezmaksas ēdināšanai skolās un  pirmsskolas izglītības iestādēs

 Saskaņā ar Olaines novada domes saistošo noteikumu Nr. 10 “Par materiālās palīdzības pabalstiem Olaines novadā” VIII sadaļu „Pabalsti daudzbērnu ģimenēm”, pabalsts ēdināšanai skolās un  pirmsskolas izglītības iestādēs tiek piešķirts vienam no daudzbērnu ģimenes vecākiem vai aizbildnim par katru Olaines novadā deklarētu bērnu, kurš apmeklē Olaines novada vai ārpus Olaines novada teritorijas tuvāk pamatdzīvesvietai esošo  skolu vai pirmsskolas izglītības iestādi.

Pabalsts ēdināšanai, pamatojoties uz bērna vecāka vai aizbildņa iesniegumu, tiek piešķirts vienu reizi gadā par periodu no 1. septembra līdz nākamā gada 31. augustam.

Olaines novadam tuvāk esošās izglītības iestādes (apstiprināts ar: ONPA „Olaines sociālais dienests 30.09.2013. rīkojumu Nr.53/2013 ” Par Olaines novadam tuvāk esošām izglītības iestādēm”)

2.2.Atbalsts bērna izglītībai un audzināšanai

Saskaņā ar Olaines novada domes saistošo noteikumu Nr. 10 “Par materiālās palīdzības pabalstiem Olaines novadā” 23. punktu pabalsts bērna izglītībai un audzināšanai 72 euro apmērā tiek piešķirts daudzbērnu ģimenes katram bērnam sākot no 1. klases vienu reizi mācību gada laikā, ja bērns mācās dienas apmācības izglītības iestādē.

2.3.Atvieglojumi par komunālajiem pakalpojumiem

Saskaņā ar Olaines novada domes saistošo noteikumu Nr. 2 “Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem Olaines novadā”

ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu ( arī daudzbērnu ģimenēm), ja:

2.3.1.ģimenē nav darbspējīgas personas un vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 320 euro.

  • dzīvokļa pabalsts ne vairāk kā 215euro kalendārajā gadā;
  • pabalsts medikamentu un medicīnas preču iegādes izdevumiem līdz 45euro kalendārajā gadā;
  • pabalsts ārstniecības un rehabilitācijas izdevumiem līdz 60euro kalendārajā gadā

2.3.2.ģimenē ir darbspējīgas personas, ir vismaz viens bērns un vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 200euro.

  • dzīvokļa pabalsts ne vairāk kā 285euro kalendārajā gadā, ja piešķirts trūcīgas ģimenes statuss; ne vairāk kā 215euro kalendārajā gadā, ja ģimenei piešķirts maznodrošinātas ģimenes statuss.

2.3.Izziņa par ģimenes atbilstību daudzbērnu ģimenes statusam

PA “Olaines Sociālais dienests” ģimenēm, kurās ir trīs un vairāk nepilngadīgi bērni un kuru deklarētā dzīvesvieta ir Olaines novada administratīvajā teritorijā, izsniedz izziņu, kas apliecina ģimenes atbilstību daudzbērnu ģimenes statusam. Izziņa tiek izdota vienu reizi gadā no 1.septembra līdz nākamā gada 31.augustam.

2.4.Nekustamā īpašuma atlaides daudzbērnu ģimenēm

Saskaņā ar Olaines novada domes saistošo noteikumu Nr. 35 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Olaines novadā” 3.10. punktu atlaidi 90 % apmērā piešķir nodokļu maksātājam:

1)         kuram ir trīs un vairāk nepilngadīgi bērni vai nestrādājošie pilngadīgie bērni līdz 24 gadu vecumam, kuri apgūst augstāko izglītību pilna laika studijās Latvijas Republikā (ne vairāk par 300 latiem no attiecīgajā periodā aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas),

2)         ja šajā nekustamajā īpašumā vismaz trim no minētajiem bērniem uz taksācijas gada 01. janvāri ir deklarētā dzīvesvieta.

2.5.Bērnu reģistrācija un uzņemšana pirmsskolas izglītības iestādē

Saskaņā ar Olaines novada domes saistošo noteikumu Nr. 5 „Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Olaines novada pirmsskolas izglītības iestādēs” punktu 21.5, komplektējot grupas, ārpus kārtas uzņem daudzbērnu ģimeņu bērnus (ja ģimenē ir trīs un vairāk nepilngadīgie bērni).

2.6.Atvieglojumi novada kultūras un sporta iestādēs

Uzrādot izziņu par atbilstību daudzbērnu ģimenes statusam, novada administratīvajā teritorijā ģimenes var apmeklēt peldbaseinu un slidotavu bez maksas.

3.Kāda veida izglītības atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm pašvaldībā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem šo atbalstu?

Visi Olaines novadā deklarētie bērni, tai skaitā, daudzbērnu ģimeņu bērni saņem vienlīdzīgu atbalstu, piemēram: iespēju darboties pašvaldības finansētos interešu izglītības pulciņos; saskaņā ar domes 23.11.2011. apstiprināto Nolikumu “Par stipendiju piešķiršanas kārtību Olaines novada vispārizglītojošo skolu 10.-12.klašu skolēniem” iespēju saņemt stipendijas vidusskolēniem; iespēju piedalīties pašvaldības finansētos izglītojošos pasākumos Olaines Jauniešu centrā “Popkorns”; par samazinātu dalības maksu piedalīties vasaras nometnēs, kuras līdzfinansē Olaines novada pašvaldības bērnu un jauniešu vasaras nometņu projektu konkursa ietvaros u.c.

4.Kāda cita veida palīdzība ir pieejama daudzbērnu ģimenēm Jūsu pašvaldībā  vai tās teritorijā esošo organizāciju ietvaros (piemēram, pārtikas pakas, baznīcas draudžu atbalsts, uzņēmumu atbalsts, ēdināšanas pakalpojumu atlaides pirmsskolas un citās izglītības iestādēs, transporta izdevumu atlaides)?

Trūcīgo ģimeņu un krīzes situācijā nonākušu ģimeņu bērniem Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām projekta ietvaros iespējams saņemt pārtikas un higiēnas preču komplektus, kā arī skolas piederumu komplektus. Olaines sociālā dienesta Higiēnas centrā iespējams saņemt mantiskos ziedojumus (apģērbu, apavus, bērnu ratus u.c.) Olaines novada pašvaldība nodrošina transportu bez maksas visiem pašvaldības teritorijā dzīvojošiem bērniem nokļūšanai uz novada izglītības iestādēm. Par ēdināšanu skatīt 2.1. punktā.

5.Vai pašvaldībā darbojas daudzbērnu ģimeņu nevalstiskās organizācijas, apvienības, iniciatīvas  vai projekti/pasākumi (lūgums minēt tos)? Vai pašvaldība ir iesaistīta to atbalstā?

Olaines novada pašvaldībā nav nevalstiskās organizācijas, kuras pamatmērķis ir atbalsta sniegšana daudzbērnu ģimenēm.

6.Pašvaldības kontaktpersona vai institūcija, kuras uzmanības lokā ir daudzbērnu ģimenes un ar tām saistītie jautājumi, ar kuru sazināties, lai precizētu iesniegto informāciju: - tālruņa numurs, e-pasts.

Olaines novada pašvaldības aģentūras “Olaines sociālais dienests” sociālās palīdzības un sociālā darba nodaļas vadītāja Ineta Buiķe, tālr.Nr. 67146039, [email protected]

Atbalsts daudzbērnu ģimenēm Olaines novadā

Pašvaldību atbalsts

Daudzbērnu ģimeņu draugi

Latvijas daudzbērnu ģimeņu biedrību apvienība

Latvijas daudzbērnu ģimeņu biedrību apvienība

Portāls mammamuntetiem.lv

Portāls mammamuntetiem.lv

Daudzbērnu ģimeņu biedrības un atbalsta organizācijas

Aizkraukles novadā dzīvojošajiem - biedrība "Vecāki Aizkrauklei"

Aizkraukles novadā dzīvojošajiem - biedrība "Vecāki ...

Biedrība „Ģimeņu atbalsta centrs „Puķuzirnis” - meklējiet Preiļos!

Biedrība „Ģimeņu atbalsta centrs „Puķuzirnis” - ...

Salaspils Daudzbērnu ģimeņu biedrība "Mārtiņsala" apvieno lielās ģimenes

Salaspils Daudzbērnu ģimeņu biedrība "Mārtiņsala" apvieno ...

Vecumniekos darbojas Daudzbērnu ģimeņu biedrība "Saulgrieze"

Vecumniekos darbojas Daudzbērnu ģimeņu biedrība "Saulgrieze"