Rēzeknes pilsēta

1.Cik daudz daudzbērnu ģimeņu ir novadā/pilsētā uz 2016.gadu?

Rēzeknes pilsētā uz 15.06.2016. reģistrētas 119 daudzbērnu ģimenes, kuras lūdza piešķirt daudzbērnu ģimenes statusu. 

2.Kādi sociālie pabalsti vai finansiālais atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm pašvaldībā 2016.gadā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem  pabalstus?

Pašvaldības pabalsti saskaņā ar Rēzeknes pilsētas domes saistošiem noteikumiem Nr.70 „Par sociālo palīdzību Rēzeknes pilsētas pašvaldībā”.

Tiesības saņemt sociālos pabalstus pašvaldībā ir trūcīgām un maznodrošinātām daudzbērnu ģimenēm, kuru dzīvesvieta deklarēta Rēzeknes pilsētas pašvaldības teritorijā.

Ģimene vai persona atzīstama par trūcīgu pēc ienākumu un mantiskā stāvokļa izvērtēšanas, ja ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 128,06 eiro mēnesī.

Savukārt ģimene vai persona atzīstama par maznodrošinātu pēc ienākumu un mantiskā stāvokļa izvērtēšanas, ja ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 222,00 eiro mēnesī ( 60% no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas).

Dzīvokļa pabalsts:

 • siltumenerģijas pakalpojumu apmaksai trūcīgai ģimenei 450 eiro gadā un maznodrošinātai ģimenei 300 eiro gadā;
 • dzīvokļa apsaimniekošanas izdevumu segšanai trūcīgai ģimenei 120 eiro gadā un maznodrošinātai ģimenei 70 eiro gadā;
 • aukstā ūdens un kanalizācijas izdevumu apmaksai trūcīgai ģimenei 40 eiro gadā un maznodrošinātai ģimenei 20 eiro gadā;
 • cietā kurināmā iegādei trūcīgai ģimenei 129 eiro gadā un maznodrošinātai ģimenei 80 eiro gadā.

Pabalsts izglītības ieguves atbalstam, kurās ir bērni no 3 līdz 18 gadiem:

 • trūcīgai ģimenei 90 eiro gadā;
 • maznodrošinātai ģimenei 60 eiro gadā.

Ēdināšanas pabalsts:

 • ēdināšanas pakalpojuma apmaksai audzēknim, kurš apgūst pirmskolas izglītības programmu Rēzeknes pilsētas pašvaldības pirmskolas izglītības iestādē (bērnudārzs) trūcīgai ģimenei 11 mēnešus un maznodrošinātai ģimenei 9 mēnešus gadā;
 • ēdināšanas pakalpojuma apmaksai skolēniem, kuri mācās no 5. līdz 9. klasei vispārizglītojošās skolās.

Jaungada svētku pabalsts tiek piešķirts trūcīgām daudzbērnu ģimenēm, kurās ir bērni līdz 15 gadu vecumam.

GMI (pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai) tiek piešķirts trūcīgām daudzbērnu ģimenēm:

 • darbspējīgai personai – 49,80 eiro mēnesī;
 • daudzbērnu ģimenes bērnam līdz 18 gadu vecumam – 128 eiro mēnesī.

Pabalsts tiek aprēķināts kā starpība starp GMI līmeni un ģimenes ienākumiem.

Pabalsts krīzes situācijā – ne vairāk kā 100 eiro gadā.

Pabalsts dokumentu noformēšanai – ne vairāk kā 30 eiro gadā.

Bez izvērtējuma visām ģimenēm tiek piešķirts:

 • jaundzimušā pabalsts;
 • pabalsts pirmklasniekam;
 • pabalsts ārkārtas situācijā.

Jautājumu gadījumā griezties pie Rēzeknes pilsētas domes pārvaldes „Sociālais dienests” vadītāja vietnieces Ilonas Kozlovas, tālr. 64625763, [email protected] 

3.Kāda veida izglītības atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm pašvaldībā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem šo atbalstu?

Interešu izglītība

Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs (turpmāk – ARPC) „Zeimuļs” vēra vaļā savas durvis apmeklētājiem 2012.gada 1.septembrī.

ARPC „Zeimuļs” aktivitātes ir paredzētas bērniem un jauniešiem līdz 25 gadu vecumam.

2015./2016. mācību gadā centrā tiek īstenotas 86 interešu izglītības programmas.

Visas interešu izglītības programmas ir bez maksas un darbojas uz brīvprātības principa.

Ar valsts finansējumu pedagogu darba atalgojumam, pašvaldības un vecāku atbalstu, interešu izglītība ir pieejama visiem bērniem un jauniešiem, kas tajā grib iesaistīties.

Interešu izglītība bērniem un jauniešiem nodrošina:

 • lietderīgu un saturīgu brīvā laika pavadīšanu;
 • radošo pašizteiksmi, talantu izkopšanu, pašattīstību;
 • socializāciju;
 • pirmo profesionālo iemaņu apguvi, karjeras plānošanu;
 • formālajā izglītībā iegūto zināšanu un prasmju papildināšanu.

Interešu izglītība tiek piedāvāta dažādās programmās:

 • kultūrizglītībā (dejas māksla, mūzika, vizuālā un lietišķā māksla, teātra māksla, folklora u.c.);
 • tehniskajā jaunradē (lego robotika, foto, tehniskā modelēšana un kokapstrāde, elektronika, robottehnika);
 • sporta programmās (sporta dejas, ielu vingrošana, tūrisms, trenažieri);
 • vides izglītībā (floristika, mazpulki);
 • jauniešu iniciatīvu programmās (jauniešu klubi un interešu grupas);
 • citās programmās (žurnālistika, astronomija, kulinārijas programmas).

ARPC „Zeimuļs” interešu izglītības nodaļas galvenais uzdevums - mūsdienīgu, kvalitatīvu un daudzveidīgu interešu izglītības programmu piedāvājums, kas nodrošina jaunu zināšanu, prasmju, iemaņu apguvi atbilstoši dažādajām bērnu un jauniešu vajadzībām.

Jautājumu gadījumā griezties pie ARPC „Zeimuļs” metodiķes Olitas Kuksas, tālr. 27854724, [email protected] un Agitas Gailišas, tālr. 64622511, [email protected]

4.Kāda cita veida palīdzība ir pieejama daudzbērnu ģimenēm Jūsu pašvaldībā  vai tās teritorijā esošo organizāciju ietvaros (piemēram, pārtikas pakas, baznīcas draudžu atbalsts, uzņēmumu atbalsts, ēdināšanas pakalpojumu atlaides pirmsskolas un citās izglītības iestādēs, transporta izdevumu atlaides)?

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi saskaņā ar likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli”

Noteikts nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojums 50% apmērā personai (no aprēķinātās nodokļa summas, bet ne vairāk par 427 euro) par likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 3.panta pirmās daļas 2.punktā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem — dzīvojamām mājām neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, dzīvojamo māju daļām, telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru lietošanas veids ir dzīvošana, un tām piekritīgo zemi, ja šai personai (pašai vai kopā ar laulāto) vai tās laulātajam taksācijas gada 1.janvārī ir trīs vai vairāk bērni vecumā līdz 18 gadiem (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni) un ja personai vai tās laulātajam šajā objektā ir deklarētā dzīvesvieta kopā ar vismaz trim no minētajiem bērniem. Minēto atvieglojumu piemēro arī gadījumā, ja nekustamā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs ir kāds no minētajiem bērniem.

Psihosociālais atbalsts

Psihosociālais atbalsts saskaņā ar Rēzeknes pilsētas domes saistošiem noteikumiem Nr.28 „Par sociālajiem pakalpojumiem Rēzeknes pilsētas pašvaldībā”.

 • Bezmaksas individuālās psihologa konsultācijas bērniem un vecākiem;
 • Bezmaksas pašpalīdzības un psiholoģiskā atbalsta grupas bērniem un vecākiem;
 • Bezmaksas izglītojošās lekcijas vecākiem;
 • Bezmaksas sociālā darba pakalpojums, ja ģimenē ir bērna augšanai un attīstībai nelabvēlīgi apstākļi.

Braukšana sabiedriskajā transportā

Braukšana sabiedriskajā transportā saskaņā ar Rēzeknes pilsētas domes saistošiem noteikumiem Nr.11 „Par braukšanas maksas atvieglojumiem Rēzeknes pilsētas sabiedriskajā transportā”.

 • Daudzbērnu ģimeņu vecākiem, kuru dzīvesvieta ir deklarēta Rēzeknes pilsētā, uzrādot autobusa vadītājam daudzbērnu ģimenes statusa apliecinošu dokumentu, visa kalendārā gada laikā braukšanai Rēzeknes pilsētas maršruta autobusos ir atlaide 0,21 eiro apmērā;
 • Daudzbērnu ģimeņu vecākiem, kuru dzīvesvieta ir deklarēta Rēzeknes pilsētā, uzrādot daudzbērnu ģimenes statusa apliecinošu dokumentu, visa kalendārā gada laikā ir iespēja braukšanas mēnešbiļeti iegādāties ar 50% atlaidi;
 • Daudzbērnu ģimeņu bērniem, kuru dzīvesvieta ir deklarēta Rēzeknes pilsētā, uzrādot daudzbērnu ģimenes statusu apliecinošu dokumentu, ir tiesības bez maksas izmantot pilsētas maršrutu autobusus visa kalendāra gada laikā.

Jaunatnes neformālā izglītība

Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestāde „Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs” (ieskaitot 2 jauniešu centrus „JACis” un „Draugu centrs”) īsteno Rēzeknes pilsētā jauniešu neformālo izglītību.

Jaunatnes neformālā izglītība (angliski – non-formal education) ir personu vecumā no 13 līdz 25 gadiem jebkura ārpus formālās izglītības organizēta izglītojoša darbība, kas ir pielāgota jauniešu vajadzībām un interesēm, kas attīsta zināšanas, prasmes, iemaņas un attieksmes. Jaunatnes neformālā izglītība papildina formālo izglītību, nodrošinot jauniešu vērtību sistēmas veidošanos, to iemaņu un prasmju apguvi, kas nepieciešamas sociāli un ekonomiski aktīvam savas valsts pilsonim, kurš spēj aktīvi līdzdarboties lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, integrēties sabiedrībā un darba tirgū.

Gada laikā ARPC „Zeimuļs”, „JACis” un „Draugu centrs” aicina jauniešus piedalīties vairāk nekā 600 bezmaksas neformālās izglītības pasākumos. Tie ir ārpusskolas un ārpus interešu izglītības notiekošie pasākumi jauniešiem - konkursi, diskusijas, radošās darbnīcas, ārpusskolas izglītojošās, sportiskās, sociālās, drošības, karjeras, veselības, jauniešu līdzdalības, labdarības u.c. aktivitātes.

Papildus informācija:

       https://www.facebook.com/Zeimuls

       http://www.rezekne.lv/izglitiba/austrumlatvijas-radoso-pakalpojumu-centrs-zeimuls/jaunatnes-politikas-istenosana-rezeknes-pilseta/

Par atbalstu norēķiniem par elektrību

No 2016.gada 1.janvāra AS “Latvenergo” turpina nodrošināt  elektroenerģiju par zemāku cenu valsts noteiktām mērķa grupām: daudzbērnu ģimenēm, maznodrošinātām un trūcīgām personām, I grupas invalīdiem, kā arī ģimenēm, kuru aprūpē ir bērns invalīds.

Valsts atbalsta programmas ietvaros 2016. gadā  daudzbērnu ģimenes (ģimenes, kurās aug 3 un vairāk bērni, arī - līdz 24 gadu vecumam, ja bērni mācās) katru mēnesi par pirmajām 300 izlietotajām kilovatstundām varēs norēķināties par subsidētu cenu (kas atbilst vēsturiskajam Starta tarifam)*, bet par pārējām – atbilstoši izvēlētajam Elektrum produktam.

Savukārt maznodrošinātas un trūcīgas mājsaimniecības, I grupas invalīdi, kā arī ģimenes, kuru aprūpē ir bērns invalīds, katru mēnesi var saņemt atbalstu pirmajām 100 patērētajām kilovatstundām.

Tieši tāpat kā 2015.gadā, arī 2016.gadā maznodrošinātām un trūcīgām personām atbalstu Latvenergo piešķirs katru mēnesi saņemot datus no pašvaldību sociālajiem dienestiem, tādēļ šiem klientiem papildus nekur nav jāvēršas.

Daudzbērnu ģimenēm, ģimenēm, kuras aprūpē ir bērns invalīds, kā arī 1.grupas invalīdiem atbalstam būs jāpiesakās elektrum.lv. Ja daudzbērnu ģimene atbalstu ir saņēmusi 2015.gadā, Latvenergo atkārtoti pārbaudīs informāciju un atbalstu piešķirs automātiski. Savukārt tām daudzbērnu ģimenēm, kurās aug bērni līdz 24 gadu vecumam un kuri turpina mācības, jāpiesakās portālā elektrum.lv.

Vienlaikus ir iespējams saņemt tikai vienu atbalsta veidu. Piemēram, daudzbērnu ģimene ar trūcīgās ģimenes statusu var saņemt tikai atbalstu, kas ir paredzēts daudzbērnu ģimenēm, bet nevar vienlaicīgi saņemt atbalstu trūcīgām personām. Svarīgi, ka valsts  atbalstu var  attiecināt uz jebkuru Latvenergo līgumu. Atbalstu var saņemt arī tad, ja atbalsta saņēmējs dzīvo īrētā īpašumā vai par elektroenerģiju norēķinās ar apsaimniekotāju. Šajā gadījumā klientam ir jānorāda Latvenergo līguma numurs, uz kuru atbalstu nepieciešams attiecināt.

* Šo cenu 2016.gadā veido elektroenerģija – 0,0131 EUR/kWh -  un attiecīgajā norēķinu periodā spēkā esošais tarifs par sistēmas pakalpojumiem, OIK un PVN likme

Atbalsta veids

    

Cik liels atbalsts?

    

Kā pieteikties?

    

Uz cik ilgu laiku tiek piešķirts atbalsts ?

Daudzbērnu ģimenēm  

 

300 kWh mēnesī par zemāku cenu   

 

Portālā elektrum.lv

 

Līdz 2016.gada beigām

Personām ar 1.grupas invaliditāti   

 

100 kWh mēnesī par zemāku cenu

 

Portālā elektrum.lv vai Latvenergo klientu apkalpošanas centros Elektrum   

 

Līdz 2016.gada beigām

Ģimenēm ar bērnu invalīdu

 

100 kWh  mēnesī par zemāku cenu

 

Portālā elektrum.lv vai Latvenergo klientu apkalpošanas centros Elektrum

 

Līdz 2016.gada beigām

Trūcīgām un maznodrošinātām personām   

 

100 kWh mēnesī par zemāku cenu

 

Nav jāpiesakās, visus datus Latvenergo nosūta sociālais dienests   

 

Kamēr spēkā ir trūcīgas (maznodrošinātas)

personas statuss

Sīkāka informācija par atbalstu – portālā elektrum.lv

https://www.elektrum.lv/lv/majai/klientiem/atbalsts-norekiniem-par-elektribu/

5.Vai pašvaldībā darbojas daudzbērnu ģimeņu nevalstiskās organizācijas, apvienības, iniciatīvas  vai projekti/pasākumi (lūgums minēt tos)? Vai pašvaldība ir iesaistīta to atbalstā?

Pašvaldībā nav daudzbērnu ģimeņu nevalstisko organizāciju. Rēzeknes māmiņu klubs aktīvi iesaistās dažādu pasākumu organizēšanā ģimenēm ar bērniem.

Rēzeknes pilsētas trūcīgiem iedzīvotājiem tajā skaitā daudzbērnu ģimenēm, ir pieejams zupas virtuves pakalpojums (darba dienās, ir iespēja savos traukos līdzi ņemšanai):

- Kosmonautu ielā 11, Rēzeknē (no pagalma puses) plkst.13:00;

- Rēznas ielā 41, Rēzekne, Pensionāru sociālo pakalpojumu centra telpās, plkst. 13:45,

- Raiņa ielā 9b, Rēzekne, Naktspatversmes telpās, plkst.15:00.

6.Pašvaldības kontaktpersona vai institūcija, kuras uzmanības lokā ir daudzbērnu ģimenes un ar tām saistītie jautājumi, ar kuru sazināties, lai precizētu iesniegto informāciju: - tālruņa numurs, e-pasts.

Anita Batare, Rēzeknes pilsētas domes pārvaldes “Sociālais dienests” Atbalsta nodaļas vadītāja, tālr. 64623513, [email protected]

 

Pašvaldību atbalsts

Daudzbērnu ģimeņu draugi

Latvijas daudzbērnu ģimeņu biedrību apvienība

Latvijas daudzbērnu ģimeņu biedrību apvienība

Portāls mammamuntetiem.lv

Portāls mammamuntetiem.lv

Daudzbērnu ģimeņu biedrības un atbalsta organizācijas

Aizkraukles novadā dzīvojošajiem - biedrība "Vecāki Aizkrauklei"

Aizkraukles novadā dzīvojošajiem - biedrība "Vecāki ...

Biedrība „Ģimeņu atbalsta centrs „Puķuzirnis” - meklējiet Preiļos!

Biedrība „Ģimeņu atbalsta centrs „Puķuzirnis” - ...

Salaspils Daudzbērnu ģimeņu biedrība "Mārtiņsala" apvieno lielās ģimenes

Salaspils Daudzbērnu ģimeņu biedrība "Mārtiņsala" apvieno ...

Vecumniekos darbojas Daudzbērnu ģimeņu biedrība "Saulgrieze"

Vecumniekos darbojas Daudzbērnu ģimeņu biedrība "Saulgrieze"