Stopiņu novads

Cik daudz daudzbērnu ģimeņu ir novadā uz 2019.gadu?

 • Stopiņu novadā uz 2019. gadu reģistrētas 198 daudzbērnu  ģimenes (ģimenēs 3, 4 un 6 bērni)

Kādi sociālie pabalsti vai finansiālais atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm pašvaldībā 2019.gadā? 

 • Stopiņu peldbaseinā daudzbērnu ģimenēm ir iespēja iegādāties ģimenes biļeti - divi vecāki un divi bērni vai daudzbērnu ģimene – 10.00 euro.
 • Daudzbērnu ģimeņu bērniem pēc nepieciešamības tiek apmaksātas Portidžas apmācības.
 • Bērniem no daudzbērnu ģimenēm, Stopiņu novada organizētajos kultūras pasākumos, ieeja ir bezmaksas.
 • Ja daudzbērnu ģimenei ir trūcīgās vai maznodrošinātās ģimenes statuss, tad uz ģimeni attiecas visi pakalpojumi un atbalsta pasākumi, kas attiecas uz maznodrošinātām un trūcīgām personām.
 • Saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem „Par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtību Stopiņu novadā”, 27.11.2013., nr.15/13, daudzbērnu ģimeņu bērniem piešķir pabalstus svētkos, tai skaitā, uzsākot mācību gadu.
 • Saskaņā ar saistošiem noteikumiem „Par valsts nodevu atvieglojumiem bāriņtiesas pakalpojumiem Stopiņu novadā”, 27.11.2013., nr.14/13, daudzbērnu ģimenēm (3 un vairāk bērni) tiek piešķirta atlaide 50% apmērā no valsts nodevas par pilnvaras sagatavošanu un apliecināšanu.
 • Saskaņā ar saistošiem noteikumiem „Pašvaldības palīdzība Stopiņu novada iedzīvotājiem, neizvērtējot ienākumus”, 27.11.2013., nr.13/13, daudzbērnu ģimeņu bērniem tiek apmaksātas vasaras nometnes 100.00 eur apmērā katram bērnam.
 • Saskaņā ar saistošiem noteikumiem „Par Stopiņu novada profesionālās ievirzes izglītības iestādes Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolas līdzfinansējumu”, 27.06.2012., nr.17/12, no līdzfinansējuma maksas 50% apmērā ir atbrīvoti daudzbērnu ģimeņu bērni, ja vismaz divi bērni apmeklē UMMS.
 • Saskaņā ar saistošiem noteikumiem „Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Stopiņu novadā”, 18.08.2010., nr.19/10, nodokļa maksātājam, kuram ir trīs vai vairāk nepilngadīgi bērni, ieskaitot bērnus pēc pilngadības sasniegšanas, kamēr tie turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni), tiek piešķirta nekustamā īpašuma nodokļa atlaide 50% apmērā.
 • Daudzbērnu ģimenēm, kurās ir pieci un vairāk nepilngadīgi bērni par dzīvojamām mājām neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, dzīvojamo māju daļām, telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru funkcionālā izmantošana ir dzīvošana, ja tās netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai, un tām piekritīgo zemi personai, ja šai personai (pašai vai kopā ar laulāto) vai tās laulātajam taksācijas gada 1.janvārī ir pieci vai vairāk nepilngadīgi bērni, arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni (ieskaitot bērnus pēc pilngadības sasniegšanas, kamēr tie turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai), un ja personai vai tās laulātajam šajā objektā ir deklarētā dzīvesvieta kopā ar vismaz pieciem no minētajiem bērniem tiek piešķirta nekustamā īpašuma nodokļa atlaide 70% apmērā. Atlaidi piemēro arī gadījumā, ja nekustamā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs ir kāds no minētajiem bērniem. Atvieglojumu piešķir arī tad, ja bērnu skaits palielinās taksācijas gada laikā (pēc 1.janvāra).

Kāda veida izglītības atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm pašvaldībā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem šo atbalstu?

 • Uzsākot mācību gadu piešķir pabalstu daudzbērnu ģimeņu bērniem 50.00 eur apmērā, kritērijs – bērns un vismaz viens no vecākiem deklarēti Stopiņu novada administratīvajā teritorijā;

Kāda cita veida palīdzība ir pieejama daudzbērnu ģimenēm Jūsu pašvaldībā  vai tās teritorijā esošo organizāciju ietvaros (piemēram, pārtikas pakas, baznīcas draudžu atbalsts, uzņēmumu atbalsts, ēdināšanas pakalpojumu atlaides pirmsskolas un citās izglītības iestādēs, transporta izdevumu atlaides)?

 • Daudzbērnu ģimeņu bērniem tiek nodrošinātas brīvpusdienas pirmsskolas izglītības iestādēs un vispārējās izglītības iestādēs no 1.-12.klasei.
 • Stopiņu novada daudzbērnu ģimeņu biedrība “Māra” organizē dažādus pasākumus daudzbērnu ģimenēm – uz teātri, operu, ekskursijas, kur dalība ir bez maksas.

Vai pašvaldībā darbojas daudzbērnu ģimeņu nevalstiskās organizācijas, apvienības, iniciatīvas  vai projekti/pasākumi (lūgums minēt tos)? Vai pašvaldība ir iesaistīta to atbalstā?

 • Stopiņu novadā darbojas daudzbērnu ģimeņu biedrība “Māra”, kuras mērķis ir ģimeņu ar bērniem interešu aizsardzība un ģimenes vērtību popularizēšana sabiedrībā.
 • Biedrība “Māra” saņem finansējumu no pašvaldības budžeta.

Pašvaldību atbalsts

Daudzbērnu ģimeņu draugi

Latvijas daudzbērnu ģimeņu biedrību apvienība

Latvijas daudzbērnu ģimeņu biedrību apvienība

Portāls mammamuntetiem.lv

Portāls mammamuntetiem.lv

Daudzbērnu ģimeņu biedrības un atbalsta organizācijas

Aizkraukles novadā dzīvojošajiem - biedrība "Vecāki Aizkrauklei"

Aizkraukles novadā dzīvojošajiem - biedrība "Vecāki ...

Biedrība „Ģimeņu atbalsta centrs „Puķuzirnis” - meklējiet Preiļos!

Biedrība „Ģimeņu atbalsta centrs „Puķuzirnis” - ...

Salaspils Daudzbērnu ģimeņu biedrība "Mārtiņsala" apvieno lielās ģimenes

Salaspils Daudzbērnu ģimeņu biedrība "Mārtiņsala" apvieno ...

Vecumniekos darbojas Daudzbērnu ģimeņu biedrība "Saulgrieze"

Vecumniekos darbojas Daudzbērnu ģimeņu biedrība "Saulgrieze"