Vārkavas novads

1.Cik daudz daudzbērnu ģimeņu ir novadā uz 2016.gadu?

Vārkavas pašvaldības teritorija reģistrētas 20 daudzbērnu ģimenes, kurās ir 76 bērni.

2.Kādi sociālie pabalsti vai finansiālais atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm pašvaldībā 2016.gadā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem pabalstus.

Pabalstu GMI līmeņa nodrošināšanai piešķir vadoties pēc LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Dzīvokļa pabalsts, vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijās, pabalsts bērnam bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam, kurš sasniedzis pilngadību, pabalsts audžuģimenēm, pabalsts pensionāriem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

3.Kāda veida izglītības atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm pašvaldībā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem šo atbalstu?

Pabalstu skolas piederumu iegādei saņem visas ģimenes, kuru bērni apmeklē Vārkavas novada teritorijā esošās izglītības iestādes, bez izvērtēšanas kritērijiem.

Pabalsts ēdināšanai (pusdienām) tiek piešķirts visām  ģimenēm, kuru bērni apmeklē novada teritorijā esošās izglītības iestādes, bez izvērtēšanas kritērijiem.

4.Kāda cita veida palīdzība ir pieejama daudzbērnu ģimenēm Jūsu pašvaldībā  vai tās teritorijā esošo organizāciju ietvaros (piemēram, pārtikas pakas, baznīcas draudžu atbalsts, uzņēmumu atbalsts, ēdināšanas pakalpojumu atlaides pirmsskolas un citās izglītības iestādēs,transporta izdevumu atlaides)?

Psihologa pakalpojumu, pamatojoties uz Dienesta lēmuma pamata, piešķir ģimenēm, personām un personu grupām, kuras nokļuvušas krīzes vai ārkārtas situācijās un kuras nespēj saviem spēkiem pārvarēt psiholoģiskās problēmas. Vārkavas  novada pašvaldība pilnā apmērā apmaksā psihologa pakalpojumus Vārkavas  novadā deklarētajām personām, neizvērtējot personas (ģimenes) ienākumus un materiālo stāvokli.

Bērna sociālā rehabilitācijas pakalpojums, kas paredzēts bērniem kuri cietuši no prettiesiskām darbībām dzīvesvietā.

Logopēda pakalpojumus mācību iestādē.

Psihologa pakalpojums personai līdz 18 gadiem, kurai pirmreizēji noteikta invaliditāte un kura dzīvo ģimenē, kā arī tās likumiskajam pārstāvim.

Sociālās rehabilitācijas pakalpojums no vardarbībā cietušām pilngadīgām personām.

Sociālās rehabilitācijas pakalpojums vardarbību veikušām pilngadīgām personām.

Sadarbības partneri:

-          Betānijas Dominikāņu māsu klosteris

-          Viduslatgales pārnovadu fonds

-          Fonds Glorija patri

-          Biedrība „Mūsmājas”

-          Ziedot.lv

-          Sarkanais Krusts

-          Biedrība „Ligzda”

-          Biedrība „Pūces māja”

Pārtikas, higiēnas preču izdale,  skolas somu vai komplektu izdale, humānā palīdzība  un organizētie labdarības pasākumi.

Vārkavas pašvaldība mācību gada laikā  nodrošina transporta pakalpojumus visiem bērniem, kuri apmeklē izglītības iestādes pašvaldības teritorijā.

Vai pašvaldībā darbojas daudzbērnu ģimeņu nevalstiskās organizācijas, apvienības, iniciatīvas  vai projekti/pasākumi (lūgums minēt tos)? Vai pašvaldība ir iesaistīta to atbalstā?

Vārkavas  novadā nav izveidojušās daudzbērnu ģimeņu nevalstiskās organizācijas.

Pašvaldības kontaktpersona vai institūcija, kuras uzmanības lokā ir daudzbērnu ģimenes un ar tām saistītie jautājumi, ar kuru sazināties, lai precizētu iesniegto informāciju: - tālruņa numurs, e-pasts.

Vārkavas novada Sociālais dienests  e-pasts [email protected]

SD vadītāja Baiba Ruča, T. 28383161

Sīkāka informācija par Vārkavas novadu un aktivitātēm saistībā ar daudzbērnu ģimenēm  skatīt www.varkava.lv 

Pašvaldību atbalsts

Daudzbērnu ģimeņu draugi

Latvijas daudzbērnu ģimeņu biedrību apvienība

Latvijas daudzbērnu ģimeņu biedrību apvienība

Portāls mammamuntetiem.lv

Portāls mammamuntetiem.lv

Daudzbērnu ģimeņu biedrības un atbalsta organizācijas

Aizkraukles novadā dzīvojošajiem - biedrība "Vecāki Aizkrauklei"

Aizkraukles novadā dzīvojošajiem - biedrība "Vecāki ...

Biedrība „Ģimeņu atbalsta centrs „Puķuzirnis” - meklējiet Preiļos!

Biedrība „Ģimeņu atbalsta centrs „Puķuzirnis” - ...

Salaspils Daudzbērnu ģimeņu biedrība "Mārtiņsala" apvieno lielās ģimenes

Salaspils Daudzbērnu ģimeņu biedrība "Mārtiņsala" apvieno ...

Vecumniekos darbojas Daudzbērnu ģimeņu biedrība "Saulgrieze"

Vecumniekos darbojas Daudzbērnu ģimeņu biedrība "Saulgrieze"