ATGĀDINĀM: Kas pienākas daudzbērnu vecākiem?

Godaģimene.lv Godaģimene.lv

Valstij  un pašvaldībai ir pienākums vecākiem, kuri audzina trīs un vairāk bērnus nodrošināt speciālus atbalsta pasākumus. Šādu pienākumu uzliek Bērnu tiesību aizsardzības likums (26.panta pirmā daļa).

Šobrīd  pieejamie  valsts  nodrošinātie  atbalsta  pasākumi  ģimenēm, kuras audzina trīs un vairāk bērnus:

1) papildatvaļinājums (darba devējam ir pienākums piešķirt ikgadējo apmaksāto papildatvaļinājumu darbiniekiem, kuriem ir trīs un vairāk bērni vecumā līdz 16 gadiem; darba  devējam ir pienākums izmaksāt darbiniekam vidējo  izpeļņu  par  laiku, kad darbinieks atrodas šādā papildatvaļinājumā (Darba likuma 73.pants, 151.panta pirmās daļas 1.punkts));

2) transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa atvieglojums (persona, kurai pašai vai kopā ar laulāto vai kuras laulātajam apgādībā ir trīs nepilngadīgi bērni vai vairāk, par vienu no tās īpašumā, turējumā vai valdījumā reģistrētu transportlīdzekli transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli par attiecīgo kalendāro gadu maksā 80 procentu apmērā (Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likuma 7.panta piektā daļa));

3) tiesības uz vecuma pensiju piecus gadus pirms likumā noteiktā pensijas vecuma sasniegšanas (bērna vecākam vai aizbildnim, kuru apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 25 gadiem, kurš laika periodā, līdz bērns sasniedzis 18 gadu vecumu, ne mazāk kā astoņus gadus ir aprūpējis piecus vai vairāk bērnus vai bērnu, kurš normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā vismaz astoņus gadus ir bijis atzīts par bērnu ar invaliditāti. Šādu tiesību nav personai, kurai atņemtas aprūpes vai aizgādības tiesības vai kura atcelta no aizbildņa pienākumu pildīšanas nekārtīgas šo pienākumu izpildīšanas dēļ (likuma „Par valsts pensijām" 11.panta ceturtā daļa.));

 

4) tiesības uz samazinātu nekustamā īpašuma nodokli (nekustamā īpašuma nodokļa summa ir  samazināma par 50 procentiem no aprēķinātās nodokļa summas, bet ne vairāk par 427 eiro, par dzīvojamām mājām neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, dzīvojamo māju daļām, telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru funkcionālā izmantošana ir dzīvošana, un tām piekritīgo  zemi  personai, ja šai personai (pašai vai kopā ar laulāto) vai tās  laulātajam  taksācijas  gada 1.janvārī ir trīs vai vairāk bērni vecumā līdz  18  gadiem (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni) un ja personai  vai tās laulātajam šajā objektā ir deklarētā dzīvesvieta kopā ar vismaz trim no minētajiem bērniem. Minēto atvieglojumu piemēro arī gadījumā, ja nekustamā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs ir kāds no šajā  panta daļā minētajiem bērniem. (likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli " 5.panta 12 daļa));

 

5) tiesības uz ģimenes valsts pabalstu, kura apmērs diferencēts atkarībā no bērnu  skaita  ģimenē; par pirmo bērnu pabalsts ir 11,38 eiro mēnesī, par otro bērnu ģimenē pabalsts ir 22,76 eiro (divas reizes lielāks), par trešo un nākamajiem bērniem – 34,14 eiro jeb trīs reizes lielāks nekā par pirmo bērnu  ģimenē. Ģimenes valsts pabalstu piešķir par katru ģimenē audzināmo bērnu vecumā no gada līdz 15 gadiem, vai par vecāku bērnu, kurš turpina mācības, nesaņemot stipendiju. Par bērnu līdz gada vecumam šo pabalstu nepiešķir, taču bērnu skaitā iekļauj visus bērnus, kuri audzināti ģimenē, arī tos, kuri jau sasnieguši pilngadību. Proti, ja vecākais bērns jau ir vecāks par 19 gadiem, viņš būs kā pirmais bērns ģimenē, par kuru pabalstu nemaksā, bet nākamais bērns kā otrais saņems jau divreiz lielāku pabalstu;

 

6) tiesības uz atbrīvojumu no civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevas; no civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevas atbrīvo (uzrādot attiecīgu statusu apliecinošu dokumentu) daudzbērnu ģimeni, ja tai un vismaz trim tās aprūpē esošiem bērniem, tai skaitā audžuģimenē ievietotiem un aizbildnībā esošiem, ir noteikta viena deklarētā dzīvesvieta vai papildu adrese (Ministru kabineta 2013.gada 24.septembra noteikumu Nr.906 „Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu” 8.5.apakšpunkts);

 

7) tiesības uz atbrīvojumu no valsts nodevas par rajonu (pilsētu) tiesu, apgabaltiesu un Augstākās tiesas sniegtajiem maksas pakalpojumiem; no valsts nodevas par rajonu (pilsētu) tiesu, apgabaltiesu un Augstākās tiesas sniegtajiem maksas pakalpojumiem atbrīvo, ja pakalpojumu pieprasa daudzbērnu ģimenes vecāki (Ministru  kabineta  2013.gada  19.februāra noteikumu Nr.96 „Noteikumi par tiesas sniegtajiem maksas pakalpojumiem” 5.1.6.apakšpunkts);

 

8) tiesības saņemt atbalstu norēķiniem par elektrību; ģimenes, kurās aug trīs vai vairāk nepilngadīgi bērni vai aizbilstamie katru mēnesi par pirmajām 300 izlietotajām kilovatstundām (kWh) var norēķināties par cenu, kas atbilst līdzšinējam Starta tarifam (šo cenu 2015.gadā veido elektroenerģija - 0.0131 EUR/kWh, un attiecīgajā norēķinu periodā spēkā esošais tarifs par sistēmas pakalpojumiem, obligātā iepirkuma komponente un PVN likme), bet par pārējām – atbilstoši izvēlētajam Elektrum produktam.

 

9) tiesības uz atlaidi leļļu teātra izrādēm daudzbērnu ģimenēm Latvijas Leļļu teātrī (20% atlaide daudzbērnu ģimenēm, uzrādot Goda ģimenes karti, vecāku pasi vai bērnu dzimšanas apliecības);

10) tiesības uz ieejas maksas atlaidi ģimenēm, kuras audzina trīs un vairāk bērnus Latvijas Nacionālā mākslas muzeja ēkās (pieejama ģimenes biļete: 1-2 pieaugušajiem ar 1-4 bērniem vai vienai daudzbērnu ģimenei);


11) tiesības uz Latvijas Goda ģimenes apliecību „3+ Ģimenes karte”;
Latvijas Goda ģimenes apliecība ir valsts veidota atbalsta sistēma daudzbērnu  ģimenēm, kas reizē kalpo arī kā apliecinošs dokuments tam, ka ģimenē aug trīs un vairāk bērni vecumā līdz 24 gadiem. Šīs kartes īpašniekiem iespējams saņemt atlaides, izmantojot pakalpojumus, kurus piedāvā valsts, pašvaldības un privātie uzņēmumi Latvijā (http://www.godagimene.lv/).

Labklājības Ministrija