Cik daudz daudzbērnu ģimeņu ir Latvijā?

Autors: Godaģimene.lv, 2014. gada 29. aprīlis, 00:08:19
Cik daudz daudzbērnu ģimeņu ir Latvijā?

Pētījuma ietvaros būtiski bija iegūt vispārēju informāciju par daudzbērnu ģimenēm Latvijā, jo sevišķi saistībā ar to kopskaitu un ģimeņu sadalījumu atkarībā no bērnu skaita ģimenē. Centrālās statistikas pārvaldē netiek apkopota informācija par bērnu skaitu ģimenēs (izņemot Tautas skaitīšanu ik pēc 10 gadiem), bet ir pieejama informācija par mājsaimniecību sadalījumu pēc demogrāfiskā tipa, kas procentuāli atspoguļo dažādus mājsaimniecību tipus Latvijā ar vai bez bērniem.

2012.gadā Centrālā statistikas pārvalde veica jau astoto apsekojumu „Eiropas Savienības statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem” (EU-SILC), kas tiek īstenots visās ES dalībvalstīs. Šī informācija publicēta izdevumos „Bērni Latvijā 2012” un „Ienākumi un dzīves apstākļi Latvijā 2012”.

Lai arī mājsaimniecību sadalījumā ir iekļauta kategorija, kas tiešā veidā būtu attiecināma uz daudzbērnu ģimenēm - „pāris ar 3 un vairāk bērniem” - un vairākas kategorijas, kas netieši norāda uz vairāku bērnu esamību mājsaimniecībā, tomēr šie dati daudzbērnu ģimeņu aptaujas izlases veidošanā nav izmantojami, jo nesniedz priekšstatu par daudzbērnu ģimeņu kopskaitu un izplatību Latvijā.

Bērnu skaitam Latvijā tendence samazināties

Informāciju par ģimeņu, tostarp daudzbērnu ģimeņu skaitu var iegūt, pamatojoties uz Tautas skaitīšanas datiem. Atsaucoties uz pēdējās CSP tautas skaitīšanas datiem 2011.gadā, iespējams konstatēt, ka Latvijā dzīvo 588 tūkstoši ģimeņu. Kopš iepriekšējās tautskaites 2000.gadā Latvijā dzīvojošo ģimeņu skaits ir samazinājies par 36 tūkstošiem.

Ģimeņu skaits samazinājies Rīgā un Zemgales, Vidzemes, Kurzemes un Latgales reģionā, bet pieaudzis Pierīgā.

Vidējais ģimenes lielums samazinājies no 2,84 līdz 2,74 cilvēkiem ģimenē. 2011.gadā nedaudz pieaudzis to ģimeņu īpatsvars, kurās nebija bērnu vai bija tikai viens bērns.

Priekšstatu par aktuālo daudzbērnu ģimeņu skaitu iespējams gūt pamatojoties uz dzimstības rādītājiem, respektīvi, datiem par dzīvi dzimušajiem bērniem pēc dzimšanas secības pa gadiem, taču šajā gadījumā 3.tabulā norādītas tikai tās ģimenes, kurās piedzimis bērns.

Salīdzinot ar 1990.gadu, 2011.gadā par gandrīz 20 tūkstošiem bērnu mazāk.

Cik daudzbērnu ģimeņu ir Latvijā?

Pamatojoties uz tabulā atspoguļotajiem datiem, iespējams secināt, ka Latvijā ir ap 12 000 trīs bērnu ģimenes, ap 2300 četru bērnu ģimenes, apmēram 700 piecu bērnu un 400 ģimenes, kurās ir seši un vairāk bērni. Tātad, kopā tas veido aptuveni 15 500 daudzbērnu ģimenes, kurās ir bērni vecumā līdz 18 gadiem. Taču šiem datiem jāsummē klāt tie bērni, kas ir vecumā līdz 1 gadam, par ko ģimenes valsts pabalsts netiek maksāts.

Būtiski ir akcentēt faktu, ka VSAA dati dod iespēju iegūt informāciju arī par ģimenes valsts pabalsta saņēmēju skaitu atkarībā no bērna kārtas numura katram pabalsta saņēmējam (skatīt nākamo tabulu). Jāpiebilst, ka viens un tas pats pabalsta saņēmējs ir iekļauts vairākās rindās, ja viņš (-a) saņem ģimenes valsts pabalstu par vairākiem bērniem, piemēram, četru bērnu gadījumā, tās var būt četras rindas.

Pamatojoties uz tabulā iekļautajiem datiem nav iespējams spriest par ģimeņu skaitu viennozīmīgi, taču šie dati var būt noderīgi, lai gūtu sākotnējo priekšstatu par daudzbērnu ģimeņu iespējamo kopskaitu. VSAA speciālisti veica šo datu papildus analīzi, lai iegūtu informāciju par to, cik bērnu kopā ir pabalsta saņēmējam un par cik bērniem šobrīd pabalsts ir piešķirts. Tādējādi šie dati sniedz informāciju par daudzbērnu ģimeņu kopskaitu, iekļaujot gan tās ģimenes, kurās ir bērni līdz 18 gadu vecumam, gan tās, kurās ir bērni, kas jau sasnieguši 18 gadu vecumu.

Kā iespējams secināt no pēdējā tabulā atspoguļotajiem datiem, Latvijā ir ap 27 800 ģimenes ar trīs bērniem, apmēram 7800 ģimenes ar četriem bērniem, gandrīz 3000 ģimenes ar pieciem bērniem un 2500 ģimenes ar sešiem un vairāk bērniem. Tādējādi daudzbērnu ģimeņu kopējais skaits Latvijā veido vairāk nekā 41 000, ieskaitot visas ģimenes ar trīs un vairāk bērniem līdz un pēc bērnu 18 gadu vecuma sasniegšanas.

VSAA speciāliste norāda, ka bērnam var mainīties saņēmējs (arī viena mēneša ietvaros) un arī kārtas numurs. Datos šādi bērni ir piesaistīti vairākiem saņēmējiem, tiek atlasīti vairākās vietās atkarībā no atlases kritērija. Šī iemesla dēļ, saskaitot kopā bērnus jebkurā no tabulām, tiek iegūts atšķirīgs skaitlis, kas ir lielāks par bērnu, par kuriem piešķirts ģimenes valsts pabalsts, kopējo skaitu - 321 465 bērni.

Rezumējot iepriekš izklāstīto informāciju jāsecina, ka daudzbērnu ģimeņu skaits Latvijā ir šāds - apmēram 41 000 ģimenes ar trīs un vairāk bērniem, no tām 15 500 ģimenes ar bērniem līdz 18 gadu vecumam.

Latvijā trūkst datu par ģimenēm

Kopumā iespējams secināt, ka Latvijā trūkst datu par ģimenēm un to lielumu, tāpēc būtu svarīgi izvērtēt uzskaites sistēmas ieviešanu, kas ietvertu informāciju par ģimenēm/vecākiem un bērnu skaitu. It īpaši jāņem vērā fakts, ka tiek apspriesta iespēja atteikties no ģimenes valsts pabalsta kā atbalsta veida  ģimenēm,  kā  rezultātā  vispār zudīs iespēja iegūt ikmēneša datus par ģimenēm, tostarp par daudzbērnu ģimenēm.

AVOTS: Projekts Demogrāfisko pasākumu īstenošana Latvijā – daudzbērnu ģimeņu kartes – Goda ģimenes kartes ieviešana

PĒTĪJUMS: Daudzbērnu ģimeņu situācija mūsdienu Latvijā

Godgaģimene.lv

Projekta atbalstītājs:

20140425161056-56079.jpg