- Slimības, maternitātes, paternitātes un vecāku pabalstu varēs pieprasīt sešu mēnešu (iepriekš 12 mēnešu) laikā no apdrošināšanas gadījuma iestāšanās dienas.

- Paplašināta daudzbērnu ģimeņu definīcija, nosakot, ka daudzbērnu ģimene ir ģimene, kuras aprūpē ir trīs vai vairāki bērni līdz 24 gadiem, tai skaitā audžuģimenē ievietoti un aizbildnībā esoši bērni, kamēr viņi iegūst vispārējo, profesionālo, augstāko vai speciālo izglītību.

- Lai mazinātu gadījumu skaitu, kad bērnus šķir no ģimenes, ierosinot lietu par bērna aizgādības tiesību pārtraukšanu vecākam, veiks riska novērtēšanu (vecāka līdzatkarība, problēmas neatzīšana u.tml.), informēs vecāku par sekām un uzdos vecākam sadarbībā ar sociālo dienestu noteiktajā termiņā novērst bērna attīstībai nelabvēlīgos apstākļus. Tikai tad, ja vecāks noteiktajā termiņā kavēsies novērst bērna attīstībai nelabvēlīgos apstākļus un bērna palikšana ģimenē apdraudēs bērna dzīvību un veselību, bāriņtiesa lems par aizgādības tiesību pārtraukšanu vecākam un bērna šķiršanu no ģimenes.

Par bērna šķiršanu no ģimenes varēs lemt tikai tad, ja apdraudējumu nevarēs novērst ar mazāk ierobežojošiem līdzekļiem (pagaidu aizsardzība pret vardarbību, bērna nodošana citas personas, ar kuru bērnam ir emocionāla saikne, īslaicīgā aprūpē drošos apstākļos u.tml.).

- 1,6 miljoni eiro paredzēti, lai pilnveidotu un uzlabotu tehnisko palīglīdzekļu kvalitāti, kā arī paplašinātu to klāstu cilvēkiem ar invaliditāti.

- Precizēts to cilvēku loks, kuriem Latvijā ir piešķirami sociālie pakalpojumi un sociālā palīdzība. Tādējādi Latvija aktualizējusi sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas iespējas gan Latvijas pilsoņiem un nepilsoņiem, gan ārzemniekiem, kuriem ir pastāvīgās uzturēšanās atļauja vai piešķirts Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statuss, gan trešo valstu pilsoņiem.

- 2016. gadā palielināsies Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām atbalsts. Cilvēkiem, kas ieguvuši trūcīgā statusu vai nonākuši krīzes situācijā, pārtikas komplektos papildus līdzšinējiem pārtikas produktiem ievietos arī sautētās liellopu gaļas konservus, olu pulveri un kartupeļu biezputras pārslas. Tāpat paredzēts jauns komplekta veids gatavās maltītes pagatavošanai. To saņems partnerorganizācijas, kas nodrošinās gatavās maltītes izsniegšanu (t.s. zupas virtuvēs). Jaunā satura komplektus varēs saņemt pēc jaunā pārtikas palīdzības piegādes publiskā iepirkuma noslēgšanās, sākot no 2016. gada 1.jūnija.

- 2015. gadā neizdalītos mācību piederumu komplektus trūcīgas vai krīzes situācijā esošās ģimenes ar skolas vecuma bērniem no piecu līdz 16 gadu vecumam varēs saņemt līdz 2015./2016.mācību gada beigām, tas ir, līdz 2016. gada 10. jūnijam. 2016. gada un turpmāko gadu mācību piederumu komplektus varēs saņemt vienu reizi konkrētā kalendārā gada laikā.