Rēzeknē palielinās sociālos pabalstus

Godaģimene.lv Godaģimene.lv

Rēzeknes pilsētas dome ar 2016.gadu plāno uzlabot pašvaldības sociālās palīdzības sistēmu, materiāli atbalstot ģimenes ar bērniem, personas ar invaliditāti un pensijas vecuma personas, kā arī citas mazaizsargāto personu grupas, kuras materiālo apstākļu dēļ nevar apmierināt savas pamatvajadzības, pilsētas informācijas portāls Rezekne24.lv uzzināja Rēzeknes pilsētas pašvaldībā.

Kā paskaidroja Rēzeknes pilsētas domes pārvaldē "Sociālais dienests", ar nākamo gadu plānots ieviest piecus jaunus sociālās palīdzības veidus:

* piemaksu pie garantētā minimālā ienākumu līmeņa (GMI) bērnam no 48,90 eiro līdz 80 eiro un daudzbērnu ģimenes bērnam līdz 18 gadu vecumam līdz 128 eiro, vecuma pensijas saņēmējam, kurš sasniedzis valstī noteikto pensijas vecumu, vai invaliditātes pensijas saņēmējam, kā arī valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējam līdz 128 eiro, atsevišķi dzīvojošam invaliditātes pensijas vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējam, kura apgādībā ir bērns līdz 18 gadu vecumam līdz 128 eiro;

* pabalstu krīzes situācijā līdz 100 eiro gadā;

* vienreizēju pabalstu personu apliecinošu dokumentu noformēšanai līdz 30 eiro gadā;

* dzīvokļa pabalstu aukstā ūdens un kanalizācijas izdevumu segšanai trūcīgām ģimenēm 40 eiro un maznodrošinātām ģimenēm 20 eiro gadā;

* vienreizēju svētku pabalstu politiski represētājām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekam 20 eiro gadā.

Turpmāk būs labvēlīgāki ienākumu un materiālā stāvokļa vērtēšanas kritēriji iedzīvotāju kustamajam īpašumam (netiks vērtētas daļas vai pajas, no kurām nav iespējams gūt ienākumus) un nekustamajam īpašumam (varēs piederēt vairāki īpašumi, kuru kopējā kadastrālā vērtība nepārsniegs 3500 eiro). Ja ģimenei būs paņemts kredīts vienīgā mājokļa iegādei, vērtējot ģimenes ienākumus un materiālo stāvokli, ģimenes vidējie ienākumi tiks samazināti par ikmēneša kredītmaksājumu 50% apmērā no normatīvajos aktos par ģimenes (personas) atzīšanu par trūcīgu noteiktā ienākumu līmeņa (par 64 eiro).

Sakarā ar pensiju indeksāciju un, ņemot vērā Pensionāru federācijas ieteikumu, turpmāk ģimenes, kuras sastāv no pensionāriem un invalīdiem, varēs iegūt maznodrošinātas ģimenes statusu, ja ienākumu līmenis uz vienu personu būs līdz 272 eiro (šobrīd 267 eiro).

Tiks palielināts arī esošo sociālo pabalstu apmērs:

* pabalsts ārkārtas situācijā tiks palielināts no 150 eiro līdz 500 eiro;

* pabalsts izglītības ieguves atbalstam jau sākot no 3 gadu vecuma: trūcīgām ģimenēm no 70 eiro līdz 90 eiro, maznodrošinātām ģimenēm no 50 eiro līdz 60 eiro;

* pabalsts audžuģimenēm no 200 eiro līdz 300 eiro;

* pabalsts aizbildņiem no 30 eiro līdz 100 eiro;

* pabalsts pirmklasniekiem no 15 eiro līdz 20 eiro;

* bērna piedzimšanas pabalsts no 72 eiro līdz 150 eiro;

* apbedīšanas pabalsts no 214 eiro uz 250 eiro.

Lai nodrošinātu šīs izmaiņas, jāveic grozījumi četros pašvaldības saistošajos noteikumos, kuri regulē maznodrošinātas personas statusa un sociālās palīdzības piešķiršanu, nekustamo un kustamo īpašumu vērtēšanu. Par grozījumiem saistošajos noteikumos Rēzeknes pilsētas domes deputāti lems nākamnedēļ.

Iniciatīva ar 2016.gadu uzlabot pašvaldības sociālās palīdzības sistēmu ir izstrādāta saskaņā ar Rēzeknes pilsētas attīstības programmas 2014.-2020.gadam 5.vidēja termiņa prioritātes "Kvalitatīva dzīves telpa", 13.rīcības virziena "Progresīvi sociālie pakalpojumi, sociālā palīdzība un veselības aprūpe", 37.uzdevuma "Sabiedrība balstītu, pēctecīgu un klientu individuālajām vajadzībām atbilstošu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības nodrošināšana" aktivitāti "Pilnveidot un izveidot jaunus sociālās palīdzības veidus pašvaldības iedzīvotājiem".

Informē: rezekne24.lv