Tukumā iespēja saņemt pabalstu skolas piederumu iegādei un brīvpusdienas izglītības iestādē

Godaģimene.lv Godaģimene.lv

Tukuma novada pašvaldības aģentūra „Tukuma novada sociālais dienests” informē par iespējamo atbalstu Tukuma novada ģimenēm ar bērniem, kārtējo mācību gadu uzsākot.
Ģimenēm, kuras atzītas par trūcīgu vai maznodrošinātu, kā arī ģimenei, kura ir nonākusi krīzes situācijā, ir iespēja saņemt pabalstu skolas piederumu iegādei un brīvpusdienas izglītības iestādē.


Pabalsts skolas piederumu iegādei bērniem ir 30,00 euro katram bērnam, ja bērns apmeklē vispārizglītojošo skolu, 15,00 euro katram bērnam, ja bērns mācās speciālā izglītības iestādē, internātskolā vai nav pārcelts nākamajā klasē; 15,00 euro katram bērnam, ja bērns apgūst 5 - 6 gadīgo bērnu pirmsskolas apmācību. Pabalsts tiek piešķirts, ja tas pieprasīts ne vēlāk kā līdz attiecīgā mācību gada 30.septembrim.


Brīvpusdienas piešķir bērnam, kurš apmeklē pirmsskolas izglītības iestādi un skolēnam (tai skaitā skolēniem, kuri ir sasnieguši 18 gadu vecumu līdz 20 gadu vecumam), kurš mācās vispārizglītojošā skolā, kur tiek apgūta pamatizglītības vai vidusskolas izglītības programma. Brīvpusdienas skolēnam piešķir uz pirmo mācību pusgadu vai otro mācību pusgadu. Savukārt, brīvpusdienas bērnam pirmsskolas izglītības iestādē un izglītības iestādē, kas nodrošina pirmsskolas izglītības programmu, piešķir uz iztikas līdzekļu deklarācijas spēkā esamības periodu.
Lai saņemtu augstāk minēto atbalstu, jāvēršas Tukuma novada sociālajā dienestā ar iesniegumu, kurā norāda nepieciešamo palīdzības veidu. Ģimenes tiks aicinātas aizpildīt iztikas līdzekļu deklarāciju, lai izvērtētu ienākumu un ģimenes materiālā stāvokļa atbilstību trūcīgas, maznodrošinātas vai krīzes situācijas nonākušas ģimenes statusam.


Tukuma novada pašvaldība jau otro gadu nodrošina atbalstu pirmklasnieku vecākiem. Pabalsts skolas gaitas 1.klasē uzsākot ir 15,00 euro. Lai saņemtu šo atbalstu– pirmklasniekam ir jābūt uzņemtam kādā no Tukuma novada pašvaldības izglītības iestādēm.


Lai veicinātu bez vecāku gādības palikušo bērnu iespējas uzaugt ģimenē, pašvaldība sniedz atbalstu aizbildņiem, kuri aprūpē Tukuma novada bez vecāku gādības palikušo bērnu. Pabalsta aizbildnībā nodotiem bērniem pusdienu faktisko izmaksu segšanai līdz 1,20 euro apmērā piešķir aizbildnībā nodotam bērnam, kurš apmeklē pirmsskolas izglītības iestādi vai aizbildnībā nodotam skolēnam (t. sk. skolēnam, kurš ir sasniedzis 18 gadu vecumu līdz 20 gadu vecumam, kurš mācās vispārizglītojošā skolā, kur tiek apgūta pamatizglītības vai vidusskolas izglītības programma). Pabalstu pusdienu faktisko izdevumu segšanai piešķir uz attiecīgo mācību gadu.


Papildus informējam, ka Sabiedrības integrācijas fonds (SIF) realizē atbalstāmās darbības īstenošanu Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ietvaros. Tukuma novada sociālais dienests ir sadarbības partneris projekta realizācijā. Projekta ietvaros tiek nodrošināta pārtikas paku, higiēnas un saimniecības preču komplektu un individuālo mācību piederumu komplektu izdale Tukuma novada pagastu teritorijā. Tukuma pilsētas iedzīvotājiem pārtikas paku, higiēnas un saimniecības preču komplektu un individuālo mācību piederumu komplektu izdali nodrošina biedrība „Latvijas Sarkanais Krusts” Tukuma komiteja. Šobrīd notiek pārtikas paku, higiēnas un saimniecības preču komplektu izdale. Atbalsta komplektus Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām ģimenēm (personām) ietvaros var saņemt ģimenes (personas), kurām izsniegta izziņa par atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam vai lēmums, kas apliecina, ka ģimenei (persona) piešķirts vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā.


Pārtikas pakas var saņemt trūcīgās ģimenes (personas), ja trūcīgas ģimenes (personas) statuss piešķirts uz 1 mēnesi, tad katrai personai 1 pārtikas paka, ja uz 3 mēnešiem, tad katrai personai uz izziņas periodu 2 pārtikas pakas, ja izziņa uz 6 mēnešiem, tad 4 pārtikas pakas katrai personai uz izziņas periodu.


Higiēnas un saimniecības preču komplektu var saņemt trūcīgās ģimenes (personas), ja trūcīgas ģimenes (personas) statuss piešķirts uz 1 mēnesi vai 3 mēnešiem, tad katram bērnam, kas nav sasniedzis 18 gadus uz izziņas periodu 1 komplekts, ja izziņa uz 6 mēnešiem, tad katram bērnam, kas nav sasniedzis 18 gadus uz izziņas periodu 2 komplekti.


Ir saņemta informācija, ka nebūs iespējams individuālo mācību piederumu komplektu izdali uzsākt līdz 2015.gada 1.septembrim, jo SIF ir izsludinājis atkārtotu individuālo mācību piederumu komplektu iepirkumu. Plānotais individuālo mācību piederumu komplektu izdales uzsākšanas laiks oktobra vai novembra mēnesis. Individuālo mācību piederumu komplektu ir tiesības saņemt ģimenēm, kurās ir 5-16 gadus veci skolēni, kurām kalendārā gada laikā ir izsniegta izziņa par trūcīgas vai krīzes situācijā esošas ģimenes (personas) statusu, neatkarīgi no izziņas derīguma termiņa.


Tukuma novada sociālais dienests aicina ģimenes ar bērniem vērsties Tukuma novada sociālā dienestā (Tidaholmas ielā 1, Tukumā) vai pagastu pārvaldēs pie sociālajiem darbiniekiem, lai izvērtētu iespēju, saņemt nepieciešamo atbalstu mācība gadu uzsākot.


Tukuma novada sociālā dienesta pieņemšanas laiki:
Pirmdienās no plkst.14:00 līdz plkst.18:00
Ceturtdienās no plkst.08:00 līdz plkst.12:00 un no plkst.13:00 līdz plkst.16:00
Piektdienās no plkst. 09:00 līdz plkst.12:00
Telefoniska informācija pa bezmaksas telefonu 80205333.