Vai Latvija ir ģimenēm ar bērniem draudzīga valsts?

Godaģimene.lv Godaģimene.lv

Jūsu viedoklis mums ir svarīgs, un tikai kopā mēs varam veidot vidi, kurā mums visiem patīk dzīvot un atrasties. Pētījuma laikā daudzbērnu ģimeņu vecākiem tika vaicāts arī par to, cik draudzīga ir Latvija ģimenēm ar bērniem.

Latvija nav draudzīga ģimenēm ar bērniem..

Kopumā daudzbērnu ģimenes uzskata, ka Latvija nav ģimenēm ar bērniem draudzīga vai ir drīzāk nedraudzīga nekā draudzīga valsts.

Ģimenēm draudzīgas vides vērtējums Latvijā nav pozitīvs un, tas liecina, ka ģimenes ar bērniem nav apmierinātas ar esošo situāciju, dzīves un darba vidi. Izpēte liecina, ka ģimenes sagaida plašāku dažādu sociālo aģentu iesaisti un ieinteresētību ģimenēm draudzīgas vides veidošanā. Ģimeņu ekspektācijas ir saistītas gan ar mērķtiecīgāku un lielāku valsts un pašvaldību atbalstu, gan ar uzņēmēju un darba devēju aktīvāku līdzdalību ģimenei draudzīgas vides veidošanā.

Kāpēc vecāki Latviju uzskata par ģimenēm ar bērniem NEdraudzīgu?

Daudzbērnu ģimenes tika aicinātas novērtēt, cik nepieciešams viņiem ir vai būtu atbalsts dažādās jomās. Respondentiem tika piedāvāts saraksts ar dažādām jomām un atbalsta veidiem, kā arī šādām atbilžu alternatīvām: ir nepieciešams, drīzāk ir nepieciešams, drīzāk nav nepieciešams, nav nepieciešams un grūti atbildēt. Analīzē šobrīd izveidots apkopojums par to atbalstu, kas, pēc respondentu domām, ir nepieciešams daudzbērnu ģimenēm. Atsevišķās atbilžu grupās ir vērojamas zināmas pretrunas. Šos datus nepieciešams padziļināti analizēt, veidojot krostabulācijas, jo ļoti iespējams, ka pastāv sakarība starp respondentu dzīvesvietu, ienākumu līmeni vai ģimenes tipu un nepieciešamā atbalsta veidiem.

Respondenti tika lūgti izvērtēt atbalsta pieejamību (teritoriālo, finansiālo), pamatojoties un izšķirot dažādas atbalsta jomas. Materiālā un finansiālā atbalsta (nodrošināšana ar materiālām lietām, pabalsti, finansiāli atvieglojumi, dāvinājumi, ziedojumi u.tml.) pieejamību respondenti vērtē kā viņiem nepieejamu.

Praktiska rakstura jeb fiziska atbalsta (praktiska palīdzība mājokļa, izglītības, veselības, transporta u.tml. nodrošināšanai vai palīdzība bērnu pieskatīšanā, ikdienas darbos u.tml.) pieejamību aptaujātās ģimenes vērtē kā ļoti ierobežotu.

Sociālais un emocionālais atbalsts (atbalsts problēmu risinājumu meklēšanā, sociālo kontaktu veidošanā, palīdzība emocionālās spriedzes mazināšanā, sapratne un iedrošināšana u.tml.) respondentuprāt ir salīdzinoši pieejamāks par finansiālo un praktiska rakstura atbalstu (skatīt 25.attēlu).

Vispieejamākā  atbalsta  joma  respondentiem  ir  informatīvais  atbalsts  (noderīgas informācijas nodošana, padomi, konsultācijas u.tml.), taču arī šajā jomā daudzbērnu ģimeņu pārstāvji ir norādījuši, ka pastāv grūtības.

Atbalsta sistēma ģimenēm ar bērniem - jāpilnveido!

Detalizētāku priekšstatu par dažādu atbalsta veidu nepieciešamību un pieejamību sniedz respondentu atbildes uz atvērto jautājumu par ieteikumiem valsts atbalsta sistēmas ģimenēm uzlabošanai. Neraugoties uz to, ka aptaujā bija vairāki jautājumi, kuros respondentiem tika lūgts novērtēt esošo valsts atbalstu vai atzīmēt viņuprāt nepieciešamo atbalstu, ar atvērtā jautājuma palīdzību daudzbērnu ģimeņu pārstāvji tika aicināti sniegt savus ieteikumus valsts atbalsta sistēmas ģimenēm uzlabošanai.

Iegūtie dati liecina, ka daļa aptaujāto vispārīgi norādīja uz atbalsta sistēmas uzlabošanas nepieciešamību, citi sniedza konstruktīvus priekšlikumus, kurus būtu vērts ņemt vērā pilnveidojot esošo atbalsta sistēmu.

PĒTĪJUMS: Daudzbērnu ģimeņu situācija mūsdienu Latvijā

VISU pētījuma tekstu par Daudzbērnu ģimeņu situāciju mūsdienu Latvijā, lasi šeit >>