Ādažu novads

Godaģimene.lv Godaģimene.lv

Cik daudz daudzbērnu ģimeņu ir novadā uz 2014.gadu?

Ādažu novadā 2014.gadā ir reģistrētas 136 daudzbērnu ģimenes, kurās ir 428 bērni.

Kādi sociālie pabalsti vai finansiālais atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm pašvaldībā 2014.gadā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem  pabalstus?

Pabalstu GMI līmeņa nodrošināšanai piešķir vadoties pēc LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Dzīvokļa pabalsts:

 • Piešķirt pabalstu komunālo maksājumu segšanai vai malkas iegādei -341,49 euro gadā var trūcīgām personām (ģimenēm);

Piešķirt pabalstu komunālo maksājumu segšanai vai malkas iegādei – 256,12 euro gadā var maznodrošinātām ģimenēm ar bērniem;

Kāda veida izglītības atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm pašvaldībā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem šo atbalstu?

Pabalstu skolas piederumu iegādei no 42.69 – 128,06 euro var saņemt maznodrošināto ģimeņu skolēnu vecāki, ja viņi līdzekļu trūkuma dēļ nespēj iegādāties mācību grāmatas un kancelejas preces, lai bērns varētu apmeklēt skolu:

 • skolēns 42,69 euro;
 • skolēni 64,03 euro;
 • skolēni 85,37 euro;
 • skolēni 106,72 euro un vairāk skolēni 128,06 euro;
 • Pabalsts ēdināšanai tiek piešķirts : maznodrošinātām ģimenēm skolā 100 % apmērā ;
 • trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm pirmsskolas izglītības iestādēs 1,49 euro par bērnu dienā.

Kāda veida veselības pakalpojumu atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm pašvaldībā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem šo atbalstu?

Pabalstu par medicīnas pakalpojumiem var saņemt maznodrošinātie iedzīvotāji:

 • ārstēšanās slimnīcā - 50% apmērā , bet nepārsniedzot 142,29 euro gadā;
 • zobu protezēšanai -50 % apmērā, bet nepārsniedzot 142,29 euro gadā;
 • zālēm 50 % apmērā pēc ārsta nozīmējuma, bet nepārsniedzot 99,60 euro  gadā;
 • endoprotezēšanai - 284,57 euro;
 • atkarību ārstējošu programmu apmaksai 50% apmērā, bet nepārsniedzot 284,57 euro gadā.

Psihologa pakalpojumu, pamatojoties uz Dienesta lēmuma pamata, piešķir ģimenēm, personām un personu grupām, kuras nokļuvušas krīzes vai ārkārtas situācijās un kuras nespēj saviem spēkiem pārvarēt psiholoģiskās problēmas. Ādažu novada pašvaldība pilnā apmērā apmaksā psihologa pakalpojumus Ādažu novadā deklarētajām personām, neizvērtējot personas (ģimenes) ienākumus un materiālo stāvokli.

Logopēda un Montesori pedagoga, reitterapijas, smilšu terapijas pakalpojumu pamatojoties uz Dienesta lēmuma pamata piešķir:

- bērniem ar pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu par pakalpojuma nepieciešamību, ja tas netiek nodrošināts pašvaldības izglītības iestādē vai specializētā mācību iestādē;

- bērniem - invalīdiem ar ārsta ieteikumu.

Ādažu novada pašvaldība apmaksā logopēda, Montesori pedagoga, reitterapijas, smilšu terapijas pakalpojumu 50 % apmērā, bet ne vairāk kā 107 euro mēnesī Ādažu novadā deklarētajām personām, neizvērtējot personas (ģimenes) ienākumus un materiālo stāvokli. 

Kāda cita veida palīdzība ir pieejama daudzbērnu ģimenēm Jūsu pašvaldībā  vai tās teritorijā esošo organizāciju ietvaros (piemēram, pārtikas pakas, baznīcas draudžu atbalsts, uzņēmumu atbalsts, ēdināšanas pakalpojumu atlaides pirmsskolas un citās izglītības iestādēs, transporta izdevumu atlaides)?

Sociālā dienesta Atbalsta centrā organizētie pakalpojumi- jauniešu ar īpašām vajadzībām radošās nodarbības, brīvā laika pavadīšana (periodika, internets, TV, spēles),veļas mazgāšana, duša, pārtikas izdale, humānā palīdzība un organizētie Labdarības pasākumi un akcijas.

Vai pašvaldībā darbojas daudzbērnu ģimeņu nevalstiskās organizācijas, apvienības, iniciatīvas  vai projekti/pasākumi (lūgums minēt tos)? Vai pašvaldība ir iesaistīta to atbalstā?

Ādažu novadā nav izveidojušās daudzbērnu ģimeņu nevalstiskās organizācijas.

Pašvaldības kontaktpersona vai institūcija, kuras uzmanības lokā ir daudzbērnu ģimenes un ar tām saistītie jautājumi, ar kuru sazināties, lai precizētu iesniegto informāciju: - tālruņa numurs, e-pasts.     

Ādažu novada domes Sociālais dienests tl. 67997977 e-pasts  [email protected] 

Par pārējām atlaidēm daudzbērnu ģimenēm skatīt Ādažu novada domes mājas lapā  www.adazi.lv 

Sociālā dienesta vadītāja Ieva Roze Tl.67997977