Aizkraukles novads

Godaģimene.lv Godaģimene.lv

Cik daudz daudzbērnu ģimeņu ir novadā uz 2014.gadu?

Aizkraukles novada pašvaldībā uz šo brīdi netiek veikta daudzbērnu ģimeņu uzskaite.

Kādi sociālie pabalsti vai finansiālais atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm pašvaldībā 2014.gadā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem  pabalstus?

Visas ģimenes saņem sociālo palīdzību saskaņā ar Aizkraukles novada domes 27.12.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 2013/31 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Aizkraukles novadā”, izvērtējot ģimenes materiālo stāvokli.

Bez ģimenes materiālā stāvokļa izvērtēšanas daudzbērnu ģimenē tiek piešķirts:

-       Pabalsts ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu saskaņā ar Aizkraukles novada domes 29.11.2012. saistošiem noteikumiem Nr.2012/21 „Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu”

-       Ēdināšanas pabalsts bērniem no daudzbērnu ģimenēm, kuri apmeklē Aizkraukles novada pirmsskolas izglītības iestādes, tiek piešķirts 100% apmērā no pieprasījuma iesniegšanas dienas līdz kalendārā gada beigām saskaņā ar Aizkraukles novada domes 30.08.2012. saistošajiem noteikumiem “Par meteriālajiem pabalstiem Aizkraukles novadā”

-       Brīvpusdienas (ēdināšanas pabalsts) izglītojamiem no daudzbērnu ģimenēm, kas ir Aizkraukles novada teritorijā esošo mācību iestāžu izglītojamie, tiek piešķirtas no pieprasījuma iesniegšanas dienas līdz tekošā mācību gada beigām saskaņā ar Aizkraukles novada domes 30.08.2012. saistošajiem noteikumiem “Par meteriālajiem pabalstiem Aizkraukles novadā”

Sociālos pakalpojumus saņem atbilstoši vajadzību izvērtēšanai. Tiek organizētas izglītojošās un atbalsta grupas :

Vecāku izglītojošā grupa „Kā kļūt par veiksmīgiem vecākiem”’

Vecāku izglītojošā grupa “Kā audzināt bērnu bez pēriena”

Atbalsta grupa jauniešiem ar invaliditāti

Atbalsta grupa grūtniecēm

Atbalsta grupa jaunajām māmiņām, kuras ēdina bērnu ar krūti

Atbalsta grupa vecākiem, kuri audzina bērnu vai jaunieti ar invaliditāti

Pieejamas individuālas psihologa konsultācijas

Dienas centrs brīvā laika pavadīšanai bērniem

Kāda veida izglītības atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm pašvaldībā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem šo atbalstu?

Daudzbērnu ģimeņu bērni, kuri apmeklē novada Mākslas skolu un P.Barisona Aizkraukles Mūzikas skolu ir atbrīvoti no līdzfinansējuma maksas skolās saskaņā ar Aizkraukles novada domes 26.08.2011. saistošiem noteikumiem Nr.9 "Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Aizkraukles novada profesionālās ievirzes izglītības iestādēs".

Kāda veida veselības pakalpojumu atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm pašvaldībā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem šo atbalstu?

Sociālajā dienestā nav informācijas par veselības pakalpojumu atbalstu pašvaldībā.

Kāda cita veida palīdzība ir pieejama daudzbērnu ģimenēm Jūsu pašvaldībā  vai tās teritorijā esošo organizāciju ietvaros (piemēram, pārtikas pakas, baznīcas draudžu atbalsts, uzņēmumu atbalsts, ēdināšanas pakalpojumu atlaides pirmsskolas un citās izglītības iestādēs, transporta izdevumu atlaides)?

Pašvaldības izglītības iestāžu vispārējās pamatizglītības iestādes (1.-9.klases), vispārējās vidējās izglītības iestādes (klātienes 10.-12.klasei) un profesionālās ievirzes izglītības iestādes izglītojamiem ir tiesības saņemt kompensāciju 100% apmērā par braukšanas izdevumiem, kas saistīti ar braucieniem mācību gada laikā no dzīves vietas līdz Aizkraukles novada pašvaldības izglītības iestādei un atpakaļ, ja izmanto sabiedrisko maršruta tīkla transportu.

Pašvaldība apmaksā visiem 1.līdz 6.klasei (ieskaitot) izglītojamiem 2013./2014. mācību gadā brīvpusdienas, kuri mācās Aizkraukles novada pašvaldības mācību iestādēs un launagu pagarinātās mācību grupas no 1.līdz 6.klasei.

Sarkanais Krusts organizē pārtikas paku izdali.

Vai pašvaldībā darbojas daudzbērnu ģimeņu nevalstiskās organizācijas, apvienības, iniciatīvas  vai projekti/pasākumi (lūgums minēt tos)? Vai pašvaldība ir iesaistīta to atbalstā?   

Pašvaldībā darbojas biedrība “Vecāki Aizkrauklei”, t. 26099259

Pašvaldības kontaktpersona vai institūcija, kuras uzmanības lokā ir daudzbērnu ģimenes un ar tām saistītie jautājumi, ar kuru sazināties, lai precizētu iesniegto informāciju: - tālruņa numurs, e-pasts.

Pašvaldībā nav atsevišķa speciālista, kura uzmanības lokā būtu visas daudzbērnu ģimenes un kurš risinātu ar tām saistītos jautājumu. Sociālajā dienestā ir 2 sociālie darbinieku darbam ar ģimenēm, kuru uzmanības lokā nonāk tikai sociāli mazaizsargātās daudzbērnu ģimenes.