Alojas novads

Godaģimene.lv Godaģimene.lv

Cik daudz daudzbērnu ģimeņu ir novadā uz 2014.gadu?

Alojas novada pašvaldībā ir 65 daudzbērnu ģimenes.

Kādi sociālie pabalsti vai finansiālais atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm pašvaldībā 2014.gadā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem  pabalstus?  Kāda veida izglītības atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm pašvaldībā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem šo atbalstu?

Alojas novada domes Sociālais dienests ar 2014.gada 1.martu daudzbērnu ģimenēm piedāvā iespēju saņemt brīvpusdienas novada vispārizglītojošo un pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem. Šo atbalstu ir iespēja saņemt visām daudzbērnu ģimenēm, arī tām, kurās kāds no bērniem ir sasniedzis pilngadību.

Bezmaksas izglītība Alojas novada Mākslas un mūzikas skolās. Šo atbalstu saņem visas ģimenes.

Kāda cita veida palīdzība ir pieejama daudzbērnu ģimenēm Jūsu pašvaldībā  vai tās teritorijā esošo organizāciju ietvaros (piemēram, pārtikas pakas, baznīcas draudžu atbalsts, uzņēmumu atbalsts, ēdināšanas pakalpojumu atlaides pirmsskolas un citās izglītības iestādēs, transporta izdevumu atlaides)?

Ja ir ārkārtas situācija, tad atbalsta saņemšanas iespējas veselības pakalpojumiem vērtē Sociālo, kārtības, komunālās saimniecības un dzīvokļu jautājumu komitejā.

Ja daudzbērnu ģimenei ir piešķirts trūcīgas ģimenes statuss, tad ir iespēja saņemt pārtikas pakas un citu sociālo palīdzību un pakalpojumus, ko nosaka likumdošana, vai brīvprātīgi piedāvā citas organizācijas.

Vai pašvaldībā darbojas daudzbērnu ģimeņu nevalstiskās organizācijas, apvienības, iniciatīvas  vai projekti/pasākumi (lūgums minēt tos)? Vai pašvaldība ir iesaistīta to atbalstā?

Alojas novadā ir vairākas biedrības, kas organizē pasākumus dažādām mērķa grupām, iekļaujot arī daudzbērnu ģimenes, taču atsevišķas nevalstiskās organizācijas, kuras būtu orientētas tikai darbam ar daudzbērnu ģimenēm novadā nav.

Pašvaldības kontaktpersona vai institūcija, kuras uzmanības lokā ir daudzbērnu ģimenes un ar tām saistītie jautājumi, ar kuru sazināties, lai precizētu iesniegto informāciju: - tālruņa numurs, e-pasts.

Alojas novada domes sociālais dienests, sociālā dienesta vadītājas vietniece Lāsma Zute. Kontaktinformācija: T. 64020442, mob.t. 29243319, e-pasts [email protected].