Alūksnes novads

Godaģimene.lv Godaģimene.lv

Cik daudz daudzbērnu ģimeņu ir Jūsu pašvaldībā uz 2014.gadu?

Pašvaldības rīcībā nav apkopotu šādu datu.

Kādi sociālie pabalsti vai finansiālais atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm Jūsu pašvaldībā 2014.gadā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem  pabalstus?

Alūksnes novada pašvaldība nav noteikusi sociālos pabalstus konkrēti daudzbērnu ģimenēm. Taču, ja daudzbērnu ģimene atbilst normatīvajos aktos un pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktajiem kritērijiem, tad tā var pretendēt uz pašvaldības sociālo pabalstu saņemšanai. Šobrīd Alūksnes novada pašvaldībā ir šādi Latvijas Republikas likumos un normatīvajos aktos noteiktie pašvaldību obligāti izmaksājamie sociālās palīdzības pabalsti:

1)        pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai (GMI);

2)        dzīvokļa (mājokļa) pabalsts;

3)        pabalsts bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem;

4)        pabalsts audžuģimenēm;

5)        vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā.

Pašvaldība piešķir arī citus sociālās palīdzības pabalstus:

1)    pabalsts mazgāšanās pakalpojuma apmaksai;

2)    pabalsts bērna ēdināšanai;

3)    pabalsts veļas mazgāšanas pakalpojuma apmaksai;

4)    pabalsts veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai;

5)    pabalsts sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai.

Sociālās palīdzības pabalsti Alūksnes novada teritorijā tiek piešķirti saskaņā ar saistošajiem noteikumiem Nr.14/2011 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Alūksnes novadā”.

Bez tam, atsevišķos Alūksnes novada muzejos ir atvieglojumi ģimenēm. Alūksnes muzejā ir iespēja iegādāties ģimenes biļeti - visa muzeja apmeklējumam sestdienās, svētdienās 4,27 EUR. Viktora Ķirpa Ates muzejā ir iespēja iegādāties ģimenes biļeti uz pasākumiem 7,00 EUR.

Pededzes muzeja apmeklējums ir par brīvu visiem apmeklētājiem, Veclaicenes muzeja apmeklējums par ziedojumiem visiem apmeklētājiem.

Kāda veida izglītības atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm Jūsu pašvaldībā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem šo atbalstu?

Alūksnes novada pašvaldībā nav noteikti izglītības atbalsta veidi, kuru tiešā mērķauditorija būtu daudzbērnu ģimenes.

Taču ir pašvaldības izveidoti atbalsta veidi, kuri attiecas arī uz daudzbērnu ģimenēm. Saskaņā ar saistošajiem noteikumiem Nr.23/2011 „Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Alūksnes novada pašvaldības profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestādēs”  Alūksnes novada profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestādēm – Alūksnes Mūzikas skolai, Alūksnes Mākslas skolai, Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskolai, Alūksnes pilsētas bērnu un jaunatnes sporta skolai un Alūksnes bērnu un jauniešu centram ir tiesības, pamatojoties uz skolas normatīvā aktā noteiktu kārtību, atbrīvot vai samazināt līdzfinansējuma apmēru.

Tāpat, pamatojoties uz minētajiem saistošajiem noteikumiem Nr.23/2011 „Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Alūksnes novada pašvaldības profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestādēs”, kā arī uz Pedagoģiskās padomes un Alūksnes Bērnu un jauniešu centra padomes ieteikumiem, Alūksnes Bērnu un jauniešu centrā tiek piemērota atlaide - ja no vienas ģimenes vairāki bērni apmeklē vienu interešu izglītības programmu, tad viens maksā 100 %, pārējie 50%.

Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolā, pamatojoties uz 2013.gada 26.septembra Alūksnes novada domes lēmumu Nr.427, ir atlaides daudzbērnu ģimeņu bērniem - ja  vismaz divi bērni no vienas ģimenes apgūst kādu no Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolas izglītības programmām, tiek piemērota 50% atlaide. 

Kāda veida veselības pakalpojumu atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm Jūsu pašvaldībā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem šo atbalstu?

Saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu regulējumu.

Kāda cita veida palīdzība ir pieejama daudzbērnu ģimenēm Jūsu pašvaldībā  vai tās teritorijā esošo organizāciju ietvaros (piemēram, pārtikas pakas, baznīcas draudžu atbalsts, uzņēmumu atbalsts, ēdināšanas pakalpojumu atlaides pirmsskolas un citās izglītības iestādēs, transporta izdevumu atlaides)?

Alūksnes novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.2/2013 „Par ēdināšanas maksas atvieglojumiem Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēs” nosaka, ka pašvaldība piešķir  ēdināšanas maksas atvieglojumus izglītojamajiem Alūksnes novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs par izglītojamo ēdināšanas pakalpojumu, ko nodrošina vai organizē izglītības iestāde, pirmsskolas obligātās izglītības (5-6gadīgie) izglītojamajiem un vispārizglītojošo izglītības iestāžu 3.- 12. klašu izglītojamajiem:

par ēdināšanu izglītības iestādē, kur ēdināšanas pakalpojumu nodrošina izglītības iestādes izvēlēts pakalpojumu sniedzējs – EUR 0,50 dienā; par ēdināšanu izglītības iestādē, kur ēdināšanas pakalpojumu nodrošina pati izglītības iestāde no pašvaldības budžeta līdzekļiem – EUR 0,30 dienā. No 2014.gada 1.aprīļa līdz 31.decembrim tiek piešķirti papildus ēdināšanas maksas atvieglojumi EUR 0,30 apmērā dienā vienam izglītojamajam.

Alūksnes novadā pieejamas arī pārtikas pakas, Alūksnes novada Zupas virtuve.

Vai Jūsu pašvaldībā darbojas daudzbērnu ģimeņu nevalstiskās organizācijas, apvienības, iniciatīvas  vai projekti/pasākumi (lūgums minēt tos)? Vai pašvaldība ir iesaistīta to atbalstā?

Nevalstiskas organizācijas, kas strādātu tikai ar daudzbērnu ģimenēm, Alūksnes novada teritorijā nav. Līdz ar citu mērķauditoriju, daudzbērnu ģimenes ir iekļautas ģimeņu biedrības „Pie pavarda” aktivitāšu redzeslokā, kā arī novada teritorijā darbojas Latvijas Bērnu fonda nodaļa.

Saskaņā ar Alūksnes novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.32/2012 „Par Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski nozīmīgiem projektiem (pasākumiem)”, Alūksnes novada pašvaldība var līdzfinansēt biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju aktivitātes, kas paredzētas sabiedriski nozīmīgu projektu (pasākumu) realizēšanai Alūksnes novadā šādās jomās: izglītība; kultūra un māksla; sports; sociālā joma un veselība; vide.

Pašvaldības kontaktpersona vai institūcija, kuras uzmanības lokā ir daudzbērnu ģimenes un ar tām saistītie jautājumi, ar kuru sazināties, lai precizētu iesniegto informāciju: - tālruņa numurs, e-pasts.

Kontaktpersona par iesniegto informāciju: Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Evita APLOKA, tālrunis 64381502, e-pasts: [email protected]