Apes novads

Godaģimene.lv Godaģimene.lv

Cik daudz daudzbērnu ģimeņu ir Jūsu pašvaldībā uz 2014.gadu?

Apes novadā uz 2014.gada 1.janvāri uzskaitē ir 79 ģimenes, kurās ir trīs un vairāk bērnu vecumā līdz 18 gadiem.

Kādi sociālie pabalsti vai finansiālais atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm Jūsu pašvaldībā 2014.gadā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem  pabalstus?

Apes novadā daudzbērnu ģimenes saņem atbalstu:

Bērnu ēdināšana novada mācību iestādēs:

Trūcīgām daudzbērnu ģimenēm sedz pusdienu maksu atbilstoši pašvaldības saistošiem noteikumiem.

 

Bez trūcīgas ģimenes statusa sedz 0.43 euro no pamata izmaksas, atbilstoši pašvaldības saistošiem noteikumiem.

Bērnu ēdināšana mācību iestādēs:

Trūcīgu daudzbērnu ģimeņu bērniem sedz pusdienu maksu nepārsniedzot 1.42 euro dienā atbilstoši pašvaldības saistošiem noteikumiem, kuri mācās iestādēs, kurās iegūst profesionālo izglītību.

Pabalsts bērnam uzsākot skolas gaitas 1.klasē:

Vienreizējs pašvaldības pabalsts.

Bērna piedzimšanas pabalsts:

Vienreizējs pašvaldības pabalsts 71.14 euro apmērā.

Ziemassvētku saldumu paciņas:

Bērniem no 0- 4.klasei.

Sociālie dzīvokļi:

Sociālo dzīvokļu īres tiesības trūcīgām daudzbērnu ģimenēm ar 50% īres maksas atlaidi atbilstoši pašvaldības saistošiem noteikumiem.

Dzīvokļa pabalsts:

Trūcīgām daudzbērnu ģimenēm, vienreizējs pašvaldības atbalsts, gadā 85.37 euro, atbilstoši pašvaldības saistošiem noteikumiem.

Garantētā iztikas minimuna nodrošināšana:

trūcīgām daudzbērnu ģimenēm, atbilstoši pašvaldības saistošiem noteikumiem.

Sociālā dienesta pakalpojumi:

Konsultācijas,

 

Psihologa konsultācijas.

 

Veselības speciālista konsultācijas.

 

Mobīlā veselības centra ārstu izbraukuma konsultācijas.

 

Iespēja piedalīties Eiropas Savienības dažādos projektos, kur tiek sniegts psihosociāls atbalsts, un dota iespēja apgūt dažādas prasmes sevis pilnveidošanai.

Alūksnes un Apes novadu fonds:

Akcijas: Paēdušai Latvijai; Natālijas, Borisa Teterovu fonda palīdzība; Skolas soma u.c.

Latvijas Bērnu fonds:

Masu pasākumi trūcīgo ģimeņu bērniem(pašvaldība nodrošina transportu šo pasākumu apmeklēšanai, pārsvarā tiek iesaistītas daudzbērnu ģimenes).

Mūžizglītība:

Apes novadā tiek piedāvātas dažādas nodarbes dažādu projektu ietvaros, kur ik katrs pagasta vai pilsētas iedzīvotājs bez sava līdzmaksājuma var sev piemeklēt ko interesentu, savu prasmju pilnveidošanai. Tās notiek tautas namos un skolu telpās.

Kāda veida izglītības atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm Jūsu pašvaldībā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem šo atbalstu?

Mūžizglītība:

Apes novadā tiek piedāvātas dažādas nodarbes dažādu projektu ietvaros, kur ik katrs pagasta vai pilsētas iedzīvotājs bez sava līdzmaksājuma var sev piemeklēt ko interesentu, savu prasmju pilnveidošanai. Tās notiek tautas namos un skolu telpās.

Bērnu ēdināšana novada mācību iestādēs:

Trūcīgu daudzbērnu ģimeņu bērniem sedz pusdienu maksu nepārsniedzot 1.42 euro dienā atbilstoši pašvaldības saistošiem noteikumiem, kuri mācās iestādēs, kurās iegūst profesionālo izglītību.

Bērnu ēdināšana novada mācību iestādēs:

Trūcīgu daudzbērnu ģimeņu bērniem, kuri mācās iestādēs kurās iegūst profesionālo izglītību sedz pusdienu maksu, nepārsniedzot 1.42 euro dienā, atbilstoši pašvaldības saistošiem noteikumiem.

Pabalsts bērnam uzsākot skolas gaitas 1.klasē:

Vienreizējs pašvaldības pabalsts. (Pabalsta lielums atkarīgs no tekošā gada budžeta iespējām).

Kāda veida veselības pakalpojumu atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm Jūsu pašvaldībā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem šo atbalstu?

Ģimenes ārsti

Novadā 3 ģimenes ārstu prakses. Bērni līdz 18 gadu vecuman medicīnisko aprūpi saņem bez maksas atbilstoši Valstī pastāvošai likumdošanai.

Zobārsts

Trapenē un Gaujienā pieejami zobārstniecības pakalpojumi. Bērniem bezmaksas pakalpojums.

VSIA Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas speciālisti.

Mobīlā veselības centra ārstu izbraukuma konsultācijas bērniem Apes novadā (pēc nepieciešamības).


Kāda cita veida palīdzība ir pieejama daudzbērnu ģimenēm Jūsu pašvaldībā  vai tās teritorijā esošo organizāciju ietvaros (piemēram, pārtikas pakas, baznīcas draudžu atbalsts, uzņēmumu atbalsts, ēdināšanas pakalpojumu atlaides pirmsskolas un citās izglītības iestādēs, transporta izdevumu atlaides)?

Apes novada Sociālā dienesta pasākumi sadarbībā ar NVO

Sadarbībā ar Apes ev.lut draudzi rīkoti ģimeņu dienas pasākumi, īpaši uzrunātas daudzbērnu ģimenes.

 

Sadarbībā ar Jauniešu klubu “Sliedes” realizēts projekts, atbalsta pasākumi bezdarbniekiem, jauniešiem bezdarbniekiem. Vērsts uz bezdarba radīto seku mazināšanu ģimenē (tostarp-daudzbērnu ģimenēs). Projekts tiek realizēts 2014.gadā.

Pieejamas katru gadu Apes ev.lut draudzes rīkotās sadraudzības (nometnes) par ziedojumiem.

              

Vai Jūsu pašvaldībā darbojas daudzbērnu ģimeņu nevalstiskās organizācijas, apvienības, iniciatīvas  vai projekti/pasākumi (lūgums minēt tos)? Vai pašvaldība ir iesaistīta to atbalstā?

Nav.

Pašvaldības kontaktpersona vai institūcija, kuras uzmanības lokā ir daudzbērnu ģimenes un ar tām saistītie jautājumi, ar kuru sazināties, lai precizētu iesniegto informāciju: - tālruņa numurs, e-pasts.

Kontaktpersona: Apes novada Sociālā dienesta vadītāja, Maija Kārkliņa. Tālrunis- 64355373, Mob.- 27809177, e-pasts- [email protected]