Auces novads

Godaģimene.lv Godaģimene.lv

Cik daudz daudzbērnu ģimeņu ir novadā uz 2014.gadu?

21 

Kādi sociālie pabalsti vai finansiālais atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm pašvaldībā 2014.gadā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem  pabalstus?

Atsevišķi izdalītas daudzbērnu ģimenes netiek, pašvaldība vadās pēc trūcīgo vai maznodrošināto ģimeņu kritērijiem.


GMI pabalstu piešķir trūcīgām ģimenēm, lai sniegtu materiālu atbalstu krīzes situācijā un veicinātu darbspējīgo personu līdzdarbību savas sociālās situācijas uzlabošanā. Kārtību, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts GMI līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību, nosaka Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumi Nr. 550. Šie noteikumi nosaka, ka pabalsta apmēru aprēķina kā starpību starp Ministru kabineta vai pašvaldības noteikto garantēto minimālo ienākumu līmeni katram ģimenes loceklim un trūcīgas ģimenes kopējiem ienākumiem. Auces novada pašvaldībā noteiktais minimālais ienākumu līmenis ir LVL 35,00 mēnesī. Lai saņemtu GMI pabalstu, darbspējīgām personām vispirms jāreģistrējas Nodarbinātības valsts aģentūrā un jāiegūst bezdarbnieka statuss, tad jāvēršas sociālajā dienestā, lai saņemtu trūcīgas ģimenes statusu.

Mājokļa pabalsts ģimenēm, kuru apdzīvojamās platības tiek apkurinātas centralizēti, tiek piešķirts trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm apkures sezonas laikā īres maksas, komunālo maksājumu un ar centralizēto apkuri saistīto izdevumu apmaksai. Pabalstu aprēķina kā starpību starp ģimenes ienākumiem pēc šo maksājumu veikšanas un ienākumu līmeni, kuru nepārsniedzot ģimene tiek atzīta par maznodrošinātu. (Auces novada pašvaldībā par maznodrošinātu ģimeni tiek atzīta ģimene, kuras ienākumu līmenis uz katru ģimenes locekli nepārsniedz LVL 140,00 mēnesī.) Mājokļa pabalsta apmērs trūcīgām personām ir LVL 40,00 mēnesī, bet apkures sezonas laikā kopā ne vairāk, kā LVL 160,00. Pabalsts maznodrošinātām ģimenēm ir LVL 20,00 mēnesī, bet apkures sezonas laikā kopā ne vairāk, kā LVL 80,00. Pabalsta saņemšanai sociālajā dienestā jāiesniedz mājas/dzīvokļa īpašumtiesības apliecinošs dokuments vai īres līgums un EKA čeks par veikto īres un komunālo pakalpojumu maksājumu.

Mājokļa pabalsts ģimenēm, kuru apdzīvojamās platības tiek apkurinātas individuāli ar malku vai citu kurināmo, tiek piešķirts vienu reizi kalendārā gada laikā. Pabalsta apmērs ir atkarīgs no ģimenes ienākumiem un tā apmērs ir no LVL 20,00 līdz 100,00. Pabalsta pieprasītājam sociālajā dienestā jāiesniedz mājas/dzīvokļa īpašumtiesības apliecinošs dokuments vai īres līgums un izziņa no darba vietas (darba ņēmējiem) par pēdējo trīs mēnešu darba algas apmēru pēc nodokļu nomaksas.

Pabalsts ēdināšanai
 tiek piešķirts ģimenēm, kuru bērni mācās Auces novadā esošā izglītības iestādē vai apmeklē Auces novada pirmskolas izglītības iestādi. Pabalstu neizmaksā naudā, bet apmaksājot bērna vai skolēna ēdināšanas izdevumus izglītības iestādē. 

Pabalsts briļļu vai kontaktlēcu iegādei nepilngadīgu bērnu vajadzībām
 tiek piešķirts vienu reizi kalendārā gada laikā 100 % apmērā no briļļu vai kontaktlēcu iegādei iztērētajiem līdzekļiem, bet ne vairāk, kā LVL 30,00.

Pabalsts pamatvajadzību nodrošināšanai
 tiek piešķirts ģimenēm, kurās ir iestājusies situācija, kuras rezultātā ģimene nevar nodrošināt savas pamatvajadzības. Pamatvajadzības ir: ēdiens, apģērbs, mājoklis, veselības aprūpe, obligātā izglītība, dokumentu atjaunošana. Pabalsta maksimālais apmērs ir LVL 40,00.

Pabalstu ārkārtas situācijā stihiskas nelaimes vai iepriekš neparedzamu apstākļu dēļ piešķir līdz LVL 100,00, neizvērtējot ienākumus, bet ņemot vērā iepriekš neparedzamo apstākļu radīto zaudējumu sekas. Pabalstu piešķir, ja prasītāja iesniegums saņemts ne vēlāk, kā viena mēneša laikā no ārkārtas situācijas rašanās.

Pabalstu ārkārtas situācijā sakarā ar ģimenes locekļa nāvi piešķir mirušā ģimenes loceklim, ja Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) izmaksātais apbedīšanas pabalsts nekompensē neatliekamo apbedīšanas pakalpojumu izmaksas līdz LVL 300,00. Pabalsta apmēru aprēķina kā starpību starp neatliekamajiem apbedīšanas izdevumiem un VSAA izmaksāto pabalsta apmēru. Pabalsta maksimālais apmērs ir LVL 75.00. 

Pabalsts medicīnisko izdevumu apmaksai tiek piešķirts ģimenēm, kuru ienākumi pēc samaksas par medicīniskajiem pakalpojumiem ir mazāki par LVL 90,00 uz katru ģimenes locekli. Par medicīniskajiem pakalpojumiem tiek uzskatīti stomatologa pakalpojumi, ārstēšanās stacionārā, recepšu medikamenti. Pabalstu aprēķina pēc formulas un tā maksimālais apmērs ģimenei ir LVL 30,00 mēnesī, LVL 120,00 gadā.

Pabalsts bērna uzturam, kurš ievietots audžuģimenē ir 75% no attiecīgā gada 1.janvārī noteiktās minimālās darba algas valstī (2013.gadā - LVL 150,00) un to vienu reizi mēnesī izmaksā audžuģimenei. Bērna apģērba un apavu iegādei izmaksā LVL 50,00, mīkstā inventāra iegādei – LVL 40,00 kalendārā gada laikā. Ja audžuģimenē ievietots skolas vecuma bērns, sociālais dienests vienam no audžuģimenes locekļiem var piešķirt pabalstu bērna skolas piederumu un mācību līdzekļu iegādei LVL 30,00 viena mācību gada laikā. 

Latvenergo dāvanu kartes „Elektrības norēķinu kartes – 53.70 LVL” - daudzbērnu ģimenes, kuras līdz 2013.gada 1.aprīlim ir saņēmušas vienu Latvenergo dāvanu karti, atkārtoti var saņemt vēl vienu karti. Ierodoties sociālajā dienestā, jāuzrāda Latvenergo klienta karte un trūcīgas ģimenes izziņa (ja ģimenei piešķirts trūcīgas ģimenes statuss) vai nepilngadīgo bērnu dzimšanas apliecības.

Lietotā apģērba apmaiņas punkts piedāvā ģimenēm ar bērniem lietota apģērba un apavu apmaiņu Aucē, Miera ielā 16, piektdienās no plkst. 11.00 līdz 14. 
 

Sociālie pakalpojumi

Sociālā darba pakalpojums ir profesionā darbība klienta sociālo problēmu risināšanā, kas sevī ietver individuālas sociālā darbinieka konsultācijas, sociālo gadījumu risināšanu, resursu piesaistīšanu, psihosociāla atbalsta nodrošināšanu ģimenēm sarežģītās situācijās, motivācijas veidošanu, starppersonu un starpinstitucionālas sadarbības veidošanu klienta interesēs, izglītojošu pasākumu organizēšanu. Sociālā darbinieka pakalpojumus var saņemt Auces novada sociālajā dienestā Aucē, Raiņa ielā 12, kā arī un Auces novada Sociālā dienesta klientu apkalpošanas punktos Bēnē, Ukros, Lielaucē, Īlē un Vītiņu pagastā. Sociālā darba pakalpojums tiek sniegts bez maksas.

Psihologa pakalpojums dzīvesvietā vai sociālās rehabilitācijas institūcijā vardarbībā cietušam bērnam
 Lai saņemtu psihologa pakalpojumu, ģimenes loceklim jāvēršas sociālajā dienestā ar iesniegumu un jāinformē par notikušo vardarbību. Sociālais darbinieks izvērtē vardarbības sekas un izsniedz nosūtījumu psihologa pakalpojuma saņemšanai dzīvesvietā vai sociālās rehabilitācijas institūcijā. 

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi
 ir pakalpojumi, kas sekmē pašvaldībā pieejamo resursu izmantošanu, novērš vai mazina dažādu faktoru izraisītās negatīvās sociālās sekas un nodrošina ģimeņu iekļaušanos sabiedrībā. Ģimenēm, kurām ir sociālas problēmas un kuru iekļaušanās sabiedrībā ir apgrūtināta, sociālais darbinieks izstrādā un īsteno individuālās sociālās rehabilitācijas programmas. Ģimenēm Ir izstrādāta programma dažādu sociālo prasmju apguvei, sociālais dienests piedāvā asistanta pakalpojumus bērniem un pieaugušajiem, un plāno piedāvāt reitterapijas nodarbības ģimenēm ar bērniem ar īpašām vajadzībām.

Higiēnas centrs piedāvā veļas mazgāšanas, dušas un saunas pakalpojumus Aucē, kā arī pirts un veļas mazgāšanas pakalpojumus Bēnē. Veļas mazgāšanas pakalpojum ir maksas pakalpojums. (1 porcija veļas līdz 5 kg par LVL 1,00). Ģimenes, kurām piešķirts trūcīgas ģimenes statuss, dušas pakalpojumu vienu reizi mēnesī var saņemt bez maksas. Ģimenes, kuras ir GMI pabalsta saņēmējas, divas reizes mēnesī dušas pakalpojumu var saņemt bez maksas. 

Bērnu auto sēdeklīši. Ģimenes, kurās ir bērni līdz vienam gadam, var saņemt autosēdeklīšus. Interesentus aicinām ierasties Auces novada sociālajā dienestā un noslēgt patapinājuma līgumu.