Babītes novads

Autors: Godaģimene.lv, 2014. gada 6. augusts, 00:00:00
Babītes novads

Cik daudz daudzbērnu ģimeņu ir novadā uz 2014.gadu?

Novadā uz šo brīdi reģistrētas 139 daudzbērnu ģimenes. 

Kādi sociālie pabalsti vai finansiālais atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm pašvaldībā 2014.gadā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem  pabalstus?

Pašvaldība sniedz atbalstu ģimenēm ar bērniem, daudzbērnu ģimenēm, ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti, izvērtējot ģimenes materiālo situāciju, ģimenes var saņemt sociālos pabalstus:

- Pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai;

- Dzīvokļa pabalsts;

- Pabalsts bērna ēdināšanai izglītības iestādēs;

- Pabalsts veselības aprūpei;

- Pabalsts neparedzētiem gadījumiem;

- Pabalsts mācību līdzekļu iegādei;

- Pabalsts specializētā autotransporta pakalpojumiem izmantošanai;

- Pašvaldības pabalstu ārkārtas situācijā;

- Pašvaldības pabalstu pārtikas iegādei;

- Pabalstu mājoklim- apkures izdevumu segšanai, vienreizēju pabalstu mājokļa remontam, vienreizēju pabalstu mājokļa pieslēgšanai pie inženiertīkliem;

- u.c. pabalstus, kuri noteikti pašvaldības saistošajos noteikumos un citos normatīvajos aktos.

Kāda veida izglītības atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm pašvaldībā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem šo atbalstu?

Pašvaldība nodrošina ārpuskārtas uzņemšanu pirmsskolas izglītības iestādēs:

- Daudzbērnu ģimeņu bērnus un bērnus, kuriem piešķirta invaliditāte;

- Babītes novada pašvaldības teritorijā dzīvesvietu deklarējušos aizbildņu bērnus (bāreņus);

- Atsevišķos gadījumos, ar Babītes novada pašvaldības domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas lēmumu, saskaņā ar Bāriņtiesas vai Sociālā dienesta ierosinājuma. 

Pašvaldība sedz ēdināšanas izdevumus, vispārizglītojošās skolās un pirmsskolas izglītības iestādēs daudzbērnu ģimenēm:

- Pirmsskolas izglītības iestādēs 50% apmērā no visām ēdienreizēm dienām;

- Vispārizglītojošajās skolās EUR 0.70 dienā;

- Ja daudzbērnu ģimenei piešķirts Trūcīgās vai Mazndrošinātas ģimenes statuss, ēdināšanas maksa tiek segta 100% apmērā. 

Babītes mūzikas skolā ir samazināta vecāku līdzfinansētā maksa profesionālās ievirzes programmas apguvei, interešu programmas apguvei, kā arī mūzikas instrumentu īrei.

Babītes sporta kompleksā piešķirt atlaižu kartes baseinu un saunas izmantošanai daudzbērnu ģimenēm.

Kāda cita veida palīdzība ir pieejama daudzbērnu ģimenēm Jūsu pašvaldībā  vai tās teritorijā esošo organizāciju ietvaros (piemēram, pārtikas pakas, baznīcas draudžu atbalsts, uzņēmumu atbalsts, ēdināšanas pakalpojumu atlaides pirmsskolas un citās izglītības iestādēs, transporta izdevumu atlaides)?

Pašvaldība piešķir materiālos pabalstus neizvērtējot ģimenes materiālo situāciju:

- Pabalstu sakarā ar bērna piedzimšanu;

- Pabalstu audžuģimenēm;

- Pabalstu par bērnu, kuram noteikta invaliditāte.

Pašvaldība līdzfinansē apmācības audzēkņiem, kuri savu dzīvesvietu deklarējuši Babītes novada administratīvajā teritorijā, bet apmeklē Rīgas profesionālās ievirzes izglītības iestādes (50% apmērā no vecākiem noteiktā līdzfinansējuma apmēra profesionālās ievirzes programmas izglītībai audzēkņiem).

Pašvaldība piešķir daudzbērnu ģimenēm nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumus 50% apmērā.

Vai pašvaldībā darbojas daudzbērnu ģimeņu nevalstiskās organizācijas, apvienības, iniciatīvas  vai projekti/pasākumi (lūgums minēt tos)? Vai pašvaldība ir iesaistīta to atbalstā?

Pašvaldībā darbojas Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs, kurš piedāvā bezmaksas dažādas sportiskas un radošas aktivitātes.

Pašvaldības kontaktpersona vai institūcija, kuras uzmanības lokā ir daudzbērnu ģimenes un ar tām saistītie jautājumi, ar kuru sazināties, lai precizētu iesniegto informāciju: - tālruņa numurs, e-pasts.

Ar izglītību saistītos jautājumos, Babītes novada pašvaldības izglītības darba speciāliste Elga Jonina, 67914552, [email protected] 

Ar nekustamā īpašuma nodokļiem saistītajos jautājumos, Babītes novada pašvaldības nodokļu administators Jānis Ozoliņš, tālr. 67914034, [email protected]

Ar sociālo palīdzību saistītajos jautājumos Babītes novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītāja Kristīne Kalote, tālr.67511294, [email protected]