Baldones novads

Godaģimene.lv Godaģimene.lv

Cik daudz daudzbērnu ģimeņu ir Jūsu pašvaldībā uz 2014.gadu?

Baldones novadā netiek speciāli uzskaitītas daudzbērnu ģimenes, Baldones novada Sociālajā dienestā ir pieejama informācija par ģimenēm, kuras ir vērsušās pēc atbalsta daudzbērnu ģimenēm. Uz 2014. gadu apzinātas ap 80 ģimenes, gan tās, kuras ir saņēmušas pašvaldības atbalstu, gan tās, kuras nav vērsušās pēc šāda veida palīdzības.

Kādi sociālie pabalsti vai finansiālais atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm Jūsu pašvaldībā 2014.gadā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem  pabalstus?

Mācību piederumu iegāde:

-Atbalstu var saņemt Baldones novada Sociālajā dienestā uzrādot maksājuma čekus ne vecākus par trīs mēnešiem un iesniedzot iesniegumu:

•līdz EUR 35,57 atbalstu mācību piederumu iegādei Baldones izglītības iestādes skolēnam;

•līdz Ls 20,00 atbalstu mācību piederumu iegādei Baldones pirmskolas izglītības iestādes obligātās apmācības audzēknim.

-Atbalstu var saņemt no jūlija pirmās un līdz septembra pēdējai apmeklētāju pieņemšanas dienai.

-Atbalstu var saņemt Baldones novada Sociālajā dienestā ja vismaz 6 mēnešus Jūs ģimene ir deklarēta Baldones novada teritorijā.

Vecāku maksas atlaide par ēdināšanas pakalpojumu pirmskolas izglītības iestādē:

-  Atbalstu 50% apmērā (ieskaitot pašvaldības līdzfinansējumu) var saņemt Baldones novada Sociālajā dienestā iesniedzot iesniegumu.

-  Atbalstu var saņemt Baldones novada Sociālajā dienestā, ja vismaz 6 mēnešus Jūsu ģimene ir deklarēta Baldones novada teritorijā.

-  Atbalstu piešķir pēc lēmuma pieņemšanas no nākamā mēneša pirmās līdz kārtējā mācību gada pēdējai darba dienai.

Ēdināšanas pakalpojuma apmaksai skolēniem:

-  Atbalstu var saņemt Baldones novada Sociālajā dienestā, ja vismaz 6 mēnešus Jūsu ģimene ir deklarēta Baldones novada teritorijā.

-  100% ēdināšanas pakalpojuma apmaksa, ja 4.-12. klases skolēns ir piedalījies Bērnu centra vasaras brīvlaikā organizētajās  un  un vadītajās  aktivitātēs interešu izglītības ietvaros.

-  Ja aktivitātēs piesakās lielāks bērnu skaits, kā pašvaldība var nodrošināt pakalpojuma pieejamību, tad daudzbērnu ģimene ir viena no iedzīvotāju grupām, kurai dodama priekšroka.

Atbalsta piešķiršana notiek saskaņā ar Saistošajiem  noteikumiem Nr. 5  „Sociālā atbalsta veidi Baldones  novada iedzīvotājiem”, vēršoties ar iesniegumu un attaisnojošo izdevumu čekiem Baldones novada Sociālajā dienestā  tālr.: 27840484, 67932067, 67350993, 67350996

   - Atbalstu pieprasa 1 (viena) mēneša laikā no bērna reģistrācijas dienas, ja jaundzimušā bērna dzīvesvieta reģistrēta Baldones novadā un vismaz viena vecāka dzīvesvieta pēdējos 12(divpadsmit) mēnešus, pirms bērna piedzimšanas, ir deklarēta Baldones administratīvajā teritorijā. Atbalsta apmērs noteikts 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās algas apmēra, kurš tiek palielināts par katru otro un nākamo jaundzimušo par 35 EUR, nepārsniedzot valstī noteiktās minimālās algas apmēru.

 e-pasts [email protected]

Kāda veida izglītības atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm Jūsu pašvaldībā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem šo atbalstu?

-  Baldones Jāņa Dūmiņa Mūzikas skolā līdzfinansējuma maksai mēnesī ģimenei, kurās 2 (divi) vai vairāk bērni mācās Skolas profesionālās ievirzes programmās, tiek noteikta 50% atlaide par katru otro un nākamo bērnu.

-  Baldones Mākslas skolā līdzfinansējuma maksai mēnesī ģimenei, kurās 2 (divi) vai vairāk bērni mācās Skolas profesionālās ievirzes programmās, tiek noteikta 50% atlaide par katru otro un nākamo bērnu.

  • Atbrīvojums no līdzfinansējuma stājas spēkā ar mēnesi, kurā Vecāki Skolas administrācijai ir iesnieguši iesniegumu un apliecinošus dokumentus par attiecīgo faktu, uz kura pamata ir iespējams saņemt atbrīvojumu.

Kāda veida veselības pakalpojumu atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm Jūsu pašvaldībā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem šo atbalstu?

Daudzbērnu ģimenēm nav atsevišķa atbalsta veselības pakalpojumiem.

Kāda cita veida palīdzība ir pieejama daudzbērnu ģimenēm Jūsu pašvaldībā  vai tās teritorijā esošo organizāciju ietvaros (piemēram, pārtikas pakas, baznīcas draudžu atbalsts, uzņēmumu atbalsts, ēdināšanas pakalpojumu atlaides pirmsskolas un citās izglītības iestādēs, transporta izdevumu atlaides)?

-  Daudzbērnu ģimenēm, kurās ir 3 un vairāk nepilngadīgu bērnu, par īpašumā esošu zemi, kas netiek izmantota saimnieciskajai darbībai, un, kur ir reģistrēta ģimenes dzīvesvieta tie piemērota Nekustamā īpašuma nodokļa atlaide 25% apmērā.

-  Atbalsts daudzbērnu ģimenēm, atkarībā no to ienākumiem jeb ienākumu testēts atbalsts.

  • Personām, kurām piešķirts maznodrošinātās vai trūcīgās personas (ģimenes) statuss, kurās ir bērni invalīdi vai kuru apgādībā ir četri un vairāk nepilngadīgi  bērni tiek piemērota Nekustamā īpašuma nodokļa atlaide par zemi zem individuālajām dzīvojamajām mājām -70 % apmērā, ja nav citu īpašumu;

-  Baldones novadā sporta kompleksā ir pieejama velo noma. Īre ģimenei (3 personas un vairāk) tiek noteikta atlaide 25%.

Vai Jūsu pašvaldībā darbojas daudzbērnu ģimeņu nevalstiskās organizācijas, apvienības, iniciatīvas  vai projekti/pasākumi (lūgums minēt tos)? Vai pašvaldība ir iesaistīta to atbalstā?

Baldones novada pašvaldībā nav daudzbērnu ģimeņu nevalstiskās organizācijas.

ašvaldības kontaktpersona vai institūcija, kuras uzmanības lokā ir daudzbērnu ģimenes un ar tām saistītie jautājumi, ar kuru sazināties, lai precizētu iesniegto informāciju: - tālruņa numurs, e-pasts.

Kontaktinformācija:

Baldones novada Sociālais dienests, Linda Lūse, 27840484, 67350993, [email protected]

Vairāk informācijas: www.baldone.lv