Baltinavas novads

Autors: Godaģimene.lv, 2016. gada 14. jūnijs, 16:18:09
Baltinavas novads

Cik daudz daudzbērnu ģimeņu ir novadā uz 2016.gadu?

1. Baltinavas novadā ir 14 daudzbērnu ģimenes, kurās ir 3 un vairāk bērnu līdz 24 gadu vecumam (ja tie iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību)

Kādi sociālie pabalsti vai finansiālais atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm pašvaldībā 2016.gadā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem  pabalstus?

2. Baltinavas novada saistošajos noteikumos Nr. 10 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Baltinavas novadā” minētie pabalsti tiek piešķirti visām personām, kas atbilst noteikumos minētajiem kritērijiem. Interneta adrese, kur pieejami visi pašvaldības saistošie noteikumi, tostarp
arī sociālā dienesta un pašvaldības piešķirtie pabalsti: http://baltinava.lv/pages/saistosie-noteikumi.html

Kāda veida izglītības atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm pašvaldībā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem šo atbalstu?

Baltinavas novada daudzbērnu ģimenēm netiek noteikts konkrēts atbalsts izglītībai, bet ir pilnīgi visiem Baltinavas novada izglītības iestāžu audzēkņiem. Pabalsta piešķiršanas kritēriji un apmērs tiek noteikts Baltinavas novada saistošajos noteikumos Nr. 9 “Par pabalstu piešķiršanu Baltinavas novadā
http://baltinava.lv/pages/saistosie-noteikumi.html
3.1.1 Ir divi pabalstu veidi: Pabalsts bērna izglītības nodrošināšanai skolas piederumu iegādei un tiek piešķirts:
Pabalsts tiek piešķirts Baltinavas vidusskolas audzēkņiem, piecgadīgajiem bērniem, kuri apmeklē Baltinavas pirmskolas izglītības iestādi un bērniem, kuri mācās speciālajās izglītības iestādēs,bet deklarēti Baltinavas novada administratīvajā teritorijā,  skolas piederumu un mācību grāmatu iegādei, EUR 10.00 vienreiz gadā;
3.1.2. Materiālā palīdzība novada izglītības iestāžu skolēnu izglītības kvalitātes veicināšanai personai vienreiz gadā līdz EUR 40.00
3.2. Materiālā palīdzība bērnu ēdināšanai:
3.2.1. Bērniem, kuri mācās Baltinavas vidusskolā, Baltinavas pirmsskolas izglītības iestādē,ir nodrošinātas brīvpusdienas.

Kāda veida veselības pakalpojumu atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm pašvaldībā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem šo atbalstu?

Saistošajos noteikumos Nr. 10 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Baltinavas novadā” ir noteikts veselības aprūpes pabalsts, kas sevī ietver šādus pabalstus visiem bērniem, kuri atbilst kritērijiem:
4.1. Materiālais pabalsts okulista sniegto pakalpojumu un briļļu iegādes izdevumu apmaksai bērniem vienreiz gadā līdz EUR 25.00, (trūcīgām un maznodrošinātām personām)
4.2. Materiālais pabalsts ortodonta pakalpojumu bērniem reizi gadā līdz EUR 30.00 (trūcīgām vai maznodrošinātām personām)
4.3. Materiālais pabalsts medikamentu iegādei, bērniem, reizi mēnesī līdz EUR 30.00  Baltinavas novada pašvaldībā pakalpojumi tiek sniegti vienlīdzīgi, neizdalot daudzbērnu ģimenes.

Kāda cita veida palīdzība ir pieejama daudzbērnu ģimenēm Jūsu pašvaldībā  vai tās teritorijā esošo organizāciju ietvaros (piemēram, pārtikas pakas, baznīcas draudžu atbalsts, uzņēmumu atbalsts, ēdināšanas pakalpojumu atlaides pirmsskolas un citās izglītības iestādēs, transporta izdevumu atlaides)?

Sadarbībā ar biedrību „Velku biedrība”, pēc humānās palīdzības sūtījuma saņemšanas daudzbērnu ģimenes un ģimenes, kurās ir bērni līdz 18 gadu vecumam un ir piešķirts trūcīgās personas statuss, var saņemt lietotas mēbeles, traukus, drēbes u.c. ikdienā nepieciešamās preces.

Vai pašvaldībā darbojas daudzbērnu ģimeņu nevalstiskās organizācijas, apvienības, iniciatīvas  vai projekti/pasākumi (lūgums minēt tos)? Vai pašvaldība ir iesaistīta to atbalstāBaltinavas novadā nav daudzbērnu ģimeņu nevalstiskās organizācijas, apvienības, iniciatīvas vai projekti/pasākumi?

Baltinavas novadā nav daudzbērnu ģimeņu nevalstiskās organizācijas, apvienības, iniciatīvas vai projekti/pasākumi

Pašvaldības kontaktpersona vai institūcija, kuras uzmanības lokā ir daudzbērnu ģimenes un ar tām saistītie jautājumi, ar kuru sazināties, lai precizētu iesniegto informāciju: - tālruņa numurs, e-pasts.

Kontaktpersona Sociālajā dienestā, kura var sniegt nepieciešamo informāciju par Baltinavas novada  pašvaldībā esošajām daudzbērnu ģimenēm –Baltinavas novada sociālā darbiniece darbam ar ģimeni, ar bērniem Evita Broka, mob.tālr. 22470282, e-pasts [email protected]