Brocēnu novads

Godaģimene.lv Godaģimene.lv

Cik daudz daudzbērnu ģimeņu ir Jūsu pašvaldībā uz 2014.gadu?

Brocēnu novadā netiek speciāli uzskaitītas daudzbērnu ģimenes. 2014.gadu apzinātas ap 92 ģimenes, gan tās, kuras ir saņēmušas pašvaldības atbalstu, gan tās, kuras nav vērsušās pēc šāda veida palīdzības.

Kādi sociālie pabalsti vai finansiālais atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm Jūsu pašvaldībā 2014.gadā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem  pabalstus?

Pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai (Turpmāk – GMI). 

Tiesības saņemt GMI pabalstu ir tām ģimenēm vai atsevišķi dzīvojošām personām, kurām, pamatojoties uz iesniegto iztikas līdzekļu deklarāciju, noteikta atbilstība trūcīgas ģimenes (personas) statusam, kuru ienākumi ir zemāki par Ministru kabineta noteikto garantēto minimālo ienākumu līmeni un kuras pilda līdzdarbības pienākumus. 

Pabalsts bērnu ēdināšanai skolā un/vai pirmsskolas izglītības iestādē. 

Pabalsts tiek piešķirts skolnieka un (vai) pirmskolas vecuma bērna brīvpusdienu apmaksai, kurš mācās kādā no Brocēnu novada vispārizglītojošām skolām un (vai) apmeklē kādu no Brocēnu novada pirmskolas izglītības iestādēm. Pabalstu piešķir trūcīgai vai maznodrošinātai ģimenei (personai), pamatojoties uz iesniegto iztikas līdzekļu deklarāciju. Izvērtēto pabalstu piešķir desmit darbdienu laikā no iesnieguma iesniegšanas brīža. 

Pabalsts medicīnas pakalpojumu apmaksāšanai un medikamentu iegādei. 

Slimnīcas, visu medicīnas maksas pakalpojumu un rehabilitācijas centra „Vaivari” izdevumu segšanai, visa veida protezēšanai, zobu labošanai 30% apmērā no apmaksātā čeka vērtības; medikamentu un briļļu iegādei (pēc veselības aprūpes ārsta izrakstītas receptes) 30% apmērā un apmaksātā čeka vērtības. Pabalstu piešķir trūcīgai un maznodrošinātai ģimenei (personai). 

Dzīvokļa pabalsts. 

Dzīvokļa pabalstu paredz ģimenei īres un komunālo maksājumu segšanai par kopējo platību, kas nepārsniedz 20m² uz pirmo personu un 12m² uz katru nākamo personu, nepārsniedzot dzīvokļa reālo platību. Ūdensapgādes un kanalizācijas patēriņš tiek aprēķināts ņemot vērā skaitītāju rādījumus. 

Mājām ar autonomo apkuri, 114.00 EUR gadā. 

Pabalstu piešķir trūcīgai ģimenei (personai), pamatojoties uz iesniegto iztikas līdzekļu deklarāciju. Pabalstu klientam piešķir, Sociālajā dienestā iesniedzot iesniegumu un rēķinu (pavadzīmi) par malku, kas nepārsniedz noteikumos noteikto summu. Iesniegtā rēķina (pavadzīmes) summa tiek pārskaitīta norādītajai firmai (malkas piegādātājam). 

Vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā. 

Pabalstu piešķir pamatojoties uz vadītājas apstiprinātu un sociālā darbinieka pieņemtu lēmumu, ja iesniegums saņemts ne vēlāk, kā viena mēneša laikā no ārkārtas situācijas rašanās. 

Pabalsts ģimenēm ar bērniem. 

Pabalstu piešķir ģimenēm aizpildot iztikas līdzekļu deklarāciju, kuru ienākumi vienai personai mēnesī nepārsniedz 285.00 EUR un kuras nesaņem pabalstu garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai; ģimenēm, kurās ir bērni. Bērniem no 7 gadu vecuma jāapmeklē kāda no Brocēnu novada izglītības iestādēm, vai jāapgūst izglītība kādā no profesionālām vidusskolām vai arodskolām. Pabalsts piešķirams līdz vidējās vai vidējās speciālās izglītības iegūšanai, nepārtraucot mācību procesu. Pabalsta apmērs ir 29.00 EUR par vienu bērnu ģimenē. Pabalstu piešķir par trīs mēnešu periodu viena kalendārā gada laikā. Lai pieteiktos pabalstam ģimenei papildus Sociālajā dienestā jāiesniedz izziņa par ienākumiem no algota darba, iepriekšējā mēneša rēķinu par īres un komunāliem maksājumiem. Ģimenēm, kurām tiks pieņemts pozitīvs lēmums par pabalsta piešķiršanu, pabalsts tiks pārskaitīts uz norādīto bankas kontu. Ģimenēm, kurām ir īres un komunālo maksājumu parāds, piešķirtais pabalsts tiks pārskaitīts pakalpojumu sniedzējam. 

Dāvana jaundzimušā bērna ģimenei

Dāvana jaundzimušā bērna ģimenei tiek piešķirta vienu reizi par katru jaundzimušo 143.00 EUR apmērā, ja bērns tiek reģistrēts Brocēnu novada dzimtsarakstu nodaļā un dzīvesvieta pirmreizēji deklarēta Brocēnu novadā, un ja vismaz vienam no vecākiem deklarētā dzīvesvieta ne mazāk kā pēdējos divpadsmit mēnešus ir Brocēnu novadā.  

Dienesta transporta izmantošana.

Dienesta transporta pakalpojumus  var saņemt novadā dzīvesvietu reģistrējušas personas, kuras pašas saviem spēkiem nevar nokļūt uz medicīnas iestādi vai pie speciālista, kā arī ārkārtas gadījumos. Katru ārkārtas gadījumu izskata atsevišķi Sociālā dienesta sēdē. 

Ziemassvētku paciņas visiem pirmsskolas un pamatskolas vecuma bērniem un iespēja apmeklēt bezmaksas Ziemassvētku pasākumu Brocēnu novadā.

Iespēja saņemt bezmaksas psihologa konsultācijas.

Ja ģimenē aug bērns invalīds, iespēja saņemt apmaksātu asistenta pakalpojumu.

Atbalsta piešķiršana notiek saskaņā ar Saistošajiem  noteikumiem Nr. 20  „Par sociālās palīdzības pabalstiem Brocēnu  novadā”, un Saistošajiem  noteikumiem Nr. 8 “Par papildus materiālo palīdzību Brocēnu novadā”, vēršoties ar iesniegumu un atbilstošiem dokumentiem Brocēnu novada Sociālajā dienestā. 

Kāda veida veselības pakalpojumu atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm Jūsu pašvaldībā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem šo atbalstu?

Daudzbērnu ģimenēm nav atsevišķa atbalsta veselības pakalpojumiem.

Kāda cita veida palīdzība ir pieejama daudzbērnu ģimenēm Jūsu pašvaldībā  vai tās teritorijā esošo organizāciju ietvaros (piemēram, pārtikas pakas, baznīcas draudžu atbalsts, uzņēmumu atbalsts, ēdināšanas pakalpojumu atlaides pirmsskolas un citās izglītības iestādēs, transporta izdevumu atlaides)?

Novada pagastos notiek palīdzība ģimenēm ar bērniem no draudzes;

Transporta izmaksu kompensācijas novada audzēkņiem: 

 Brocēnu novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu izglītojamajiem (1.-9.klase un 10.-12.klase) ir tiesības saņemt kompensāciju 100% apmērā par braukšanas izdevumiem, kas saistīti ar braucieniem mācību gada laikā no dzīvesvietas līdz Brocēnu novada pašvaldības izglītības iestādei un atpakaļ, ja izmanto sabiedrisko transportu. 

Brocēnu novada pašvaldības teritorijā deklarētajiem profesionālās ievirzes izglītības iestāžu (mākslas, mūzikas un sporta) audzēkņiem, kas mācās novada izglītības iestādēs ir tiesības saņemt kompensāciju 100% apmērā par braukšanas izdevumiem, kas saistīti ar braucieniem mācību gada laikā no dzīvesvietas līdz profesionālās izglītības iestādei un atpakaļ, ja izmanto sabiedrisko transportu. 

Brocēnu novada pašvaldības teritorijā deklarētajiem izglītojamiem, kas mācās profesionālajā izglītības iestādē, transporta izmaksas kompensāciju ir tiesības saņemt reizi nedēļā par braukšanas izdevumiem, kas saistīti ar braucieniem no dzīvesvietas uz profesionālo izglītības iestādi un atpakaļ, ja izmanto sabiedrisko transportu. 

Vai Jūsu pašvaldībā darbojas daudzbērnu ģimeņu nevalstiskās organizācijas, apvienības, iniciatīvas  vai projekti/pasākumi (lūgums minēt tos)? Vai pašvaldība ir iesaistīta to atbalstā?

Brocēnu novada pašvaldībā darbojas ģimeņu biedrība “Ligzda”.

Pašvaldības kontaktpersona vai institūcija, kuras uzmanības lokā ir daudzbērnu ģimenes un ar tām saistītie jautājumi, ar kuru sazināties, lai precizētu iesniegto informāciju: - tālruņa numurs, e-pasts.

Kontaktinformācija:

Brocēnu novada pašvaldības iestāde “Sociālais dienests”, vadītāja Vineta Frīdmane, 63807296, 26169048,  HYPERLINK "mailto:[email protected][email protected] 

Brocēnu novada pašvaldības izglītības darba speciāliste Daila Frīdmane , tel.63807297 vai 22009379, e-pasts HYPERLINK "mailto:[email protected]" [email protected]