Carnikavas novads

Godaģimene.lv Godaģimene.lv

Cik daudz daudzbērnu ģimeņu ir novadā uz 2014.gadu?

Carnikavas novada pašvaldībā uz 2014. gadu bija 11 ģimenes ar 4 bērniem, 36 ģimenes ar 3 bērniem.

Kādi sociālie pabalsti vai finansiālais atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm pašvaldībā 2014.gadā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem  pabalstus?

Ar Carnikavas novada domes lēmumu jau kopš 2008.gada 1.septembra visiem bērniem (ne tikai daudzbērnu ģimenēm), kuri apmeklē Carnikavas pamatskolu tiek apmaksāta ēdināšana.

Kāda veida veselības pakalpojumu atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm pašvaldībā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem šo atbalstu?

Carnikavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 2009/21 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu atsevišķām nodokļa maksātāju kategorijām” II. daļas 2.2.4.apakšpunkts nosaka, ka fiziskām personām, tai skaitā aizbildņiem, vienam no audžuvecākiem un vienam no laulātajiem, kuru ģimenēs ir trīs un vairāk nepilngadīgi bērni var saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus.

Kāda cita veida palīdzība ir pieejama daudzbērnu ģimenēm Jūsu pašvaldībā  vai tās teritorijā esošo organizāciju ietvaros (piemēram, pārtikas pakas, baznīcas draudžu atbalsts, uzņēmumu atbalsts, ēdināšanas pakalpojumu atlaides pirmsskolas un citās izglītības iestādēs, transporta izdevumu atlaides)?

Kā cita veida palīdzību varētu minēt Ziemassvētku laikā daudzbērnu ģimeņu bērniem tiek rīkoti pasākumi, kuros katram bērnam tiek pasniegta Ziemassvētku dāvana (saldumu veidā).

Vai pašvaldībā darbojas daudzbērnu ģimeņu nevalstiskās organizācijas, apvienības, iniciatīvas  vai projekti/pasākumi (lūgums minēt tos)? Vai pašvaldība ir iesaistīta to atbalstā?

Mūsu pašvaldībā nav daudzbērnu ģimeņu nevalstiskās organizācijas, apvienības.

Pašvaldības kontaktpersona vai institūcija, kuras uzmanības lokā ir daudzbērnu ģimenes un ar tām saistītie jautājumi, ar kuru sazināties, lai precizētu iesniegto informāciju: - tālruņa numurs, e-pasts.

Sociālais dienests Daiga Landsmane [email protected] Inga Visoscka [email protected] 67993101