Cēsu novads

Godaģimene.lv Godaģimene.lv

Cik daudz daudzbērnu ģimeņu ir Jūsu pašvaldībā uz 2014. gadu?

Pēc VSAA datiem 2013.gada sākumā Cēsu novadā dzīvo 1 998 ģimenes ar bērniem, t.sk. 108 daudzbērnu ģimenes, kurās aug 359 bērni līdz 21 gada vecumam, no tiem 10 dzimuši 2011.gadā. 21 jaunietim 2013.gadā  palika 18 gadi.

Kādi sociālie pabalsti vai finansiālais atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm Jūsu pašvaldībā 2014. Gadā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem pabalstu?

Cēsu novada mājas lapā ir izveidota saite par atbalstu ģimenēm ar bērniem, kā arī konkrēti palīdzība daudzbērnu ģimenēm!

Savukārt nosacījumus un kritērijus nosaka pašvaldības saistošie noteikumi.

Kāda veida izglītības atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm Jūsu pašvaldībā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem šo atbalstu?

Cēsu novada mājas lapā ir izveidota saite par atbalstu ģimenēm ar bērniem, kā arī konkrēti palīdzība daudzbērnu ģimenēm.

Kāda veida veselības pakalpojumu atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm Jūsu pašvaldībā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem šo atbalstu?

Veselības pakalpojumu sniegšana nav pašvaldības funkcija, līdz ar to Cēsu novada pašvaldība nesniedz veselības  pakalpojumus un nevar piešķirt nekādu atbalstu. Veselības pakalpojumu samaksas kārtību nosaka Mk noteikumi!

Taču Cēsu novada pašvaldībā darbojas Sabiedrības veselības veicināšanas speciālists, kurš veic profilaktisko darbu sabiedrības veselības uzlabošanā, tai skaitā daudzbērnu ģimenēm.

Kāda cita veida palīdzība ir pieejama daudzbērnu ģimenēm Jūsu pašvaldībā vai tās teritorijā esošo organizāciju ietvaros (piemēram, pārtikas pakas, baznīcas draudžu atbalsts, uzņēmumu atbalsts, ēdināšanas pakalpojumu atlaides pirmsskolas un citās izglītības iestādēs transporta izdevumu atlaides)?

Cēsu novada pašvaldības aģentūra ļoti cieši sadarbojas ar sociālās jomas NVO , tai skaitā arī ar draudzēm, ar kuru atbalstu, sniedzot atbalstu visām sociālām grupām, tai skaitā daudzbērnu ģimenēm.

Vai Jūsu pašvaldībā darbojas daudzbērnu ģimeņu NVO, apvienības, iniciatīvas vai projekti/pasākumi ? Vai pašvaldība ir iesaistīta atbalstā?

Kā jau iepriekš minējām Cēsu novada p/a „Sociālais dienests” sadarbojas ar 14 sociālās jomas NVO, tai skaitā Latvijas sarkano krustu, biedrību „Ģimenes centrs – Mūsu nākotne”, Latvijas organizācijas „Glābiet bērnus” Cēsu nodaļu, kuras rūpējas arī par daudzbērnu ģimenēm. Bet tieši organizācija, kas darbojas tikai daudzbērnu ģimeņu interesēs – nav.

Pašvaldības kontaktpersona vai institūcija, kuras uzmanības lokā ir daudzbērnu ģimenes un ar tām saistītie jautājumi, ar kuru sazināties, lai precizētu iesniegto informāciju: - tālruņa numurs, e-pasts.

Galvenokārt ar to nodarbojas Cēsu novada p/a „Sociālais dienests” un kantaktpersona būs Iveta Sietinsone, tālrunis 641-27748, e-pasta: Iveta [email protected]