Dagdas novads

Godaģimene.lv Godaģimene.lv

Kādi sociālie pabalsti vai finansiālais atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm pašvaldībā 2014.gadā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem  pabalstus?

Ja daudzbērnu ģimenēm ir piešķirts trūcīgas ģimenes statuss, tad arī viņām pienākas sociālā palīdzība, kas ir saistoša ģimenēm vai personām, kurām ir piešķirts trūcīgas ģimenes vai personas statuss.

To var apskatīt Dagdas novada mājaslapā->>

Kāda veida izglītības atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm pašvaldībā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem šo atbalstu?

Pabalsts skolēnu ēdināšanas izdevumu apmaksai vispārizglītojošās skolās

Pabalsts tiek piešķirts :

 • bērniem, kuri mācās vispārizglītojošajās skolās  un kuru ģimenēs ir trīs vai vairāk bērnu (tai skaitā audžuģimenēs un aizbildņu ģimenēs), kuri nav sasnieguši 24 gadu vecumu un mācās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, kas ir tiesīga izsniegt valsts atzītus vispārējās izglītības vai valsts atzītus profesionālo izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošus dokumentus, kā arī turpina  studijas augstskolā  vai koledžā, kas ir tiesīga izsniegt valsts atzītus diplomus, un ja ienākumi uz 1 (vienu) ģimenes locekli nepārsniedz EUR 170,74 mēnesī.

Pabalsta apmērs un piešķiršanas kārtība:

 • pabalsts tiek pārskaitīts pakalpojuma sniedzējam pēc faktiski uzstādītā rēķina.

Lasīt vairāk:

2010.gada 10.februāra saistošie noteikumi  Nr.4 "Par sociālo palīdzību Dagdas novadā"

2010.gada 29.septembra saistošie noteikumi Nr.25 - Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2010.gada 10.februāra saistošajos noteikumos Nr. 4 "Par sociālo palīdzību Dagdas novadā"

Kāda cita veida palīdzība ir pieejama daudzbērnu ģimenēm Jūsu pašvaldībā  vai tās teritorijā esošo organizāciju ietvaros (piemēram, pārtikas pakas, baznīcas draudžu atbalsts, uzņēmumu atbalsts, ēdināšanas pakalpojumu atlaides pirmsskolas un citās izglītības iestādēs, transporta izdevumu atlaides)?

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi

Atvieglojumi tiek piešķirti :

 • daudzbērnu ģimenēm (trīs un vairāk bērni vecumā līdz 18 gadiem);
 • daudzbērnu ģimenēm (trīs vai vairāk bērni vecumā līdz 24 gadiem, ja bērns, bērni mācās);

Atvieglojuma apmērs:

 • 50% apmērā no aprēķinātās nodokļa summas daudzbērnu ģimenēm (trīs un vairāk bērni vecumā līdz18  gadiem);
 • 50% apmērā no aprēķinātās nodokļa summas daudzbērnu ģimenēm  (trīs vai vairāk bērni vecumā līdz 24 gadiem, ja bērns, bērni mācās);

Atvieglojuma piešķiršanas kārtība

 • daudzbērnu ģimenēm pašvaldība automātiski rēķina atvieglojumus nekustamā īpašuma nodoklim;
 • daudzbērnu ģimenēm (trīs vai vairāk bērni vecumā līdz 24 gadiem, ja bērns, bērni mācās),  atvieglojumus aprēķina pamatojoties uz personas (ģimenes) iesniegumu un dokumentiem, kuri pamato atvieglojumu piemērošanu.

Lasīt vairāk:

Likums par nekustamā īpašuma nodokli

2013. gada 16.augusta saistošie noteikumi Nr.13 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Dagdas novadā"

Pabalsts dušas pakalpojumu apmaksai

Pabalsts tiek piešķirts :

 • daudzbērnu ģimenēm (trīs un vairāk bērnu vecumā līdz 18 gadu vecumam, par bērnu tiek uzskatīts arī pilngadību sasniedzis izglītojamais, kurš mācās vispārizglītojošas skolas 12. klasē);

Pabalsta apmērs un piešķiršanas kārtība:

 • pabalstu dušas pakalpojuma apmaksai (2 reizes mēnesī) piešķir Dagdas novada sociālais dienests pēc rakstiska iesnieguma saņemšanas un citu atbilstošu dokumentu uzrādīšanas;
 • Saskaņojot ar pabalsta pieprasītāju, pabalsts dušas pakalpojumu apmaksai tiek pārskaitīts pakalpojuma sniedzējam – pašvaldības iestādei "Veselības un sociālo pakalpojumu centrs "Dagda"" pēc uzstādītā rēķina.

Lasīt vairāk:

2013.gada 21.novembra saistošie noteikumi Nr.36 Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2013.gada 24.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.8 "Par pašvaldības materiālās palīdzības pabalstiem Dagdas novadā"  

Pašvaldības kontaktpersona vai institūcija, kuras uzmanības lokā ir daudzbērnu ģimenes un ar tām saistītie jautājumi, ar kuru sazināties, lai precizētu iesniegto informāciju: - tālruņa numurs, e-pasts. 

Jolanta Zvidriņa, Sociālais darbinieks darbam ar ģimeni un bērniem, Tel. 65653396 e-pasts: [email protected]