Daudzbērnu ģimenes saņems atlaidi braucieniem reģionālo maršrutu autobusos un vilcienos

Godaģimene.lv Godaģimene.lv

No 1.jūlija daudzbērnu ģimenes locekļi, braucot reģionālās nozīmes maršrutos, varēs saņemt atlaidi 25% apmērā no biļetes cenas. Lai saņemtu atlaidi, daudzbērnu ģimenes pārstāvim būs jāuzrāda derīga “3+ Ģimenes karte” (karte) un personu apliecinošu dokumenti (pasi vai ID karti).

Vakar, 27.jūnijā valdība apstiprināja jaunus Ministru kabineta (MK) noteikumus “Braukšanas maksas atvieglojumu noteikumi”, kuros ir uzskaitītas pasažieru kategorijas, kas ir tiesīgas saņemt braukšanas maksas atvieglojumus sabiedriskajā transportā, papildinot ar vienu jaunu pasažieru kategoriju – daudzbērnu ģimenes locekļi, un noteikta kārtība, kā saņemt valsts garantētu pārvadājumu pakalpojumu.

Atgādinām, ka abi vecāki var saņemt karti, ja vien abi aizpildījuši iesniegumu kartes saņemšanai un atbilst nosacījumiem, proti, karte pienākas, vecākam, ja tas viens pats vai kopā ar laulāto aprūpē vismaz trīs bērnus tai skaitā audžuģimenē vai aizbildnībā esošus bērnus un pilngadīgas personas, kuras nav sasniegušas 24 gadu vecumu, ja tās iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību, un personai un tās laulātajam un minētajiem bērniem ir deklarēta dzīvesvieta Latvijas Republikā (izņemot, ja bērni mācās ārzemēs).

Gadījumos, ja personas pilngadību sasniegušais bērns turpina iegūt izglītību, jāiesniedz aktuāla izziņa, kas iesnieguma brīdī apliecina faktu, ka pilngadību sasniegušais bērns iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību.

Savukārt, gadījumos, ja bērns mācās ārzemēs ir jāiesniedz izglītības iestādes izziņa oriģinālvalodā un tās tulkojums valsts valodā, apliecinot tulkojuma pareizību, apliecinājuma uzrakstā ar drukātiem burtiem norādot "TULKOJUMS PAREIZS", tulka (personas, kas tulko) vārds, uzvārds un personas kods, paraksts, apliecinājuma vietas nosaukums un datums. Tulkojumu nav nepieciešams notariāli apstiprināt!

Šobrīd, tiek strādāts pie 2016.gada 5.janvāra MK noteikumu Nr.15 Valsts atbalsta programmas "Latvijas Goda ģimenes apliecība "3+ Ģimenes karte"" īstenošanas kārtība” grozījumiem (noteikumi "3+ Ģimenes karte"), kas nosaka kartes izdošanas kārtību, paredzot, ka turpmāk karti varēs saņemt arī bērni no 7 gadu vecuma, jo līdz 7 gadiem bērnam gan vilcienos, gan autobusos ir jāiegādājas bezmaksas biļete. Plānots, ka vecāki, lai saņemtu kartes bērniem, varēs pieteikties no nākamā gada. Tiek strādāts pie iesniegumu iesniegšanas sistēmas, kas ļautu vienkāršāk aizpildīt un norādīt nepieciešamo informāciju kartes saņemšanai un informācijas apstrādei. Tiek izstrādāts jauns kartes dizains, tieši bērnu kartēm.

Patreiz, kamēr nav stājušies spēkā noteikumi "3+ Ģimenes karte", bērni var izmantot kādam no vecākiem izsniegto karti kopā ar personas apliecinošu dokumentu – pasi vai ID karti, ar nosacījumu, ka karte nav anulēta vai tai beidzies derīguma termiņš, un konkrētais bērns ir norādīts uz vecāku kartes.