Daugavpils novads

Godaģimene.lv Godaģimene.lv

Cik daudz daudzbērnu ģimeņu ir novadā uz 2014.gadu?

Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu pārvaldes uzskaitē ir 348 daudzbērnu ģimenes, no kurām 144 ģimenēm tika piešķirts trūcīgas ģimenes statuss.

Kādi sociālie pabalsti vai finansiālais atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm pašvaldībā 2014.gadā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem  pabalstus?

Daudzbērnu ģimenēm, kurām nav piešķirts trūcīgas ģimenes statuss, Daugavpils pilsētas domes Saistošie noteikumi paredz :  

1. Braukšanas maksas atvieglojumu sabiedriskajā transportā. Vienam daudzbērnu ģimenes loceklim - pienākas 100% atlaide no braukšanas maksas vienā no pilsētas sabiedriskā transporta veidiem (tramvajā vai autobusā).

2. Pabalstu siltumenerģijas piegādes samaksai un pabalstu karstā ūdens (cirkulācijas) piegādes apmaksai. Daudzbērnu ģimenēm, ja vidējais ienākums pēdējo triju mēnešu laikā uz katru ģimenes locekli nepārsniedz attiecīgajā periodā valstī noteikto minimālās mēneša darba algas apmēru. Pabalstu izmaksā tikai gadījumos, ja visi darbspējīgie ģimenes locekļi, kuri ir bezdarbnieki, iesaistās līdzdarbības pienākumu veikšanā. No pabalsta pieprasītāja nedrīkst pieprasīt tādu līdzdarbības pienākumu izpildi, kuri izslēdz iespēju aprūpēt bērnu invalīdu vai pirmsskolas vecuma bērnu vai traucē stāties darba attiecībās, vai gūt cita veida likumīgus ienākumus no darba – pienākas EUR 25.00 mēnesī par 1 bērnu, bet ne vairāk par EUR 129.00.   Pabalstu karstā ūdens piegādes (cirkulācijas) apmaksai minētajām ģimenēm piešķirt par laikposmu no 1.maija līdz 30.septembrim (ieskaitot), EUR 3.00 apmērā mēnesī uz vienu dzīvokli

3.  Individuālās apkures pabalstu cietā kurināmā iegādei:·   Daudzbērnu ģimenēm, ja vidējais ienākums pēdējo triju mēnešu laikā uz katru ģimenes locekli nepārsniedz attiecīgajā periodā valstī noteikto minimālās darba algas apmēru. Pabalstu izmaksā tikai gadījumos, ja visi darbspējīgie ģimenes locekļi, kuri ir bezdarbnieki, iesaistās līdzdarbības pienākumu veikšanā. No pabalsta pieprasītāja nedrīkst pieprasīt tādu līdzdarbības pienākumu izpildi, kuri izslēdz iespēju aprūpēt bērnu invalīdu vai pirmsskolas vecuma bērnu vai traucē stāties darba attiecībās vai gūt cita veida likumīgus ienākumus no darba – pienākas EUR 157.00 apmērā gadā.

  1.  Ar dzīvojamās telpas lietošanu saistīto pakalpojumu apmaksas pabalsts.     Daudzbērnu ģimenēm, ja vidējais ienākums pēdējo triju mēnešu laikā uz katru ģimenes locekli nepārsniedz attiecīgajā periodā valstī noteikto minimālās darba algas apmēru. Pabalstu izmaksā tikai gadījumos, ja visi darbspējīgie ģimenes locekļi, kuri ir bezdarbnieki, iesaistās līdzdarbības pienākumu veikšanā. No pabalsta pieprasītāja nedrīkst pieprasīt tādu līdzdarbības pienākumu izpildi, kuri izslēdz iespēju aprūpēt bērnu invalīdu vai pirmsskolas vecuma bērnu vai traucē stāties darba attiecībās vai gūt cita veida likumīgus ienākumus no darba - pienākas EUR 15.00 mēnesī no apkures sezonas sākuma līdz apkures sezonas beigām, bet ne ilgāk kā 6 mēnešus gadā.

5.       Bērnu ēdināšanas pabalsts pirmsskolas izglītības iestādēs:    Daudzbērnu ģimenēm, kuru aizgādībā atrodas bērns, kurš apmeklē Daugavpils pirmsskolas izglītības iestādes, ja vidējais ienākums pēdējo triju mēnešu laikā uz katru ģimenes locekli nepārsniedz attiecīgajā periodā valstī noteikto minimālās mēneša darba algas apmēru  - 50 % atlaide mēnesī;

  1. 6.                  Vienreizējs atbalsts bērna piedzimšanas gadījumā. Vienreizēju atbalstu bērna piedzimšanas gadījumā ir tiesības saņemt bērna vecākiem vai citai personai, kuras aprūpē saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu nodots bērns. Vienreizējā atbalsta apmērs ir EUR 75.00 par katru bērnu. Atbalstu var pieprasīt trīs mēnešu laikā pēc bērna dzimšanas reģistrācijas dienas.

Daugavpils pilsētas domes  Saistošie noteikumi daudzbērnu ģimenēm ar trūcīgās ģimenes statusu paredz :  

 1.     Pabalstu garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai. Pabalstu garantētā minimālā ienākumi līmeņa nodrošināšanai aprēķina, piešķir un izmaksā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Garantētā minimālā ienākumu līmeņa apmērs klientam mēnesī ir: pilngadīgai personai – EUR 57.00 mēnesī un  bērnam – EUR 65.00  mēnesī.

2. Veselības aprūpes pabalstu. Daudzbērnu ģimenēm, kurām noteikta atbilstība trūcīgas ģimenes statusam, saskaņā ar MK noteikumiem pienākas līdz EUR 30.00 personai, nepārsniedzot EUR 135.00 ģimenei kalendārajā gadā;   daudzbērnu ģimenēm, kurām noteikta atbilstība trūcīgas ģimenes statusam, saskaņā ar MK noteikumiem, un kuru aizgādībā atrodas bērns līdz 14 gadiem, kuram nepieciešami ortodonta pakalpojumi - pienākas līdz EUR 135.00 kalendārajā gadā.

3. Pabalstu siltumenerģijas piegādes samaksai.    Daudzbērnu ģimenēm, kurām piešķirts trūcīgas ģimenes statuss - pienākas EUR 29.00 apmērā mēnesī par vienu bērnu, bet ne vairāk par EUR 129.00 mēnesī;        

4. Pabalstu karstā ūdens (cirkulācijas) piegādes apmaksai. Siltumenerģijas piegādes samaksas pabalstā minētajām personām- pienākas EUR 3.00 mēnesī uz vienu dzīvokli gadā no 1.maija līdz 30.septembrim (ieskaitot). 

5. Ar dzīvojamās telpas lietošanu saistīto pakalpojumu apmaksas pabalstu. Daudzbērnu ģimenēm,  kurām piešķirts trūcīgas ģimenes statuss – pienākas EUR 15.00 mēn. kalendārā gada laikā un papildus EUR 15.00 uz 6 mēn.(apkures sezonā); 

6. Individuālās apkures pabalstu cietā kurināmā iegādei:     Daudzbērnu ģimenēm, kurām piešķirts trūcīgas ģimenes statuss - pienākas EUR 171.00 apmērā gadā;

7.       Pabalstu kancelejas preču iegādei. Pabalsts ir paredzēts kancelejas preču iegādei izglītojamiem mācību procesa nodrošināšanai. Tiesības saņemt pabalstu vienu reizi gadā uz katru bērnu ir ģimenēm (personām), kurām ir noteikta atbilstība trūcīgas ģimenes (personas) statusam, saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par trūcīgu. Vienreizējā pabalsta apmērs uz katru bērnu ir: EUR 43.00 – 1.klases izglītojamiem, EUR 29.00 – Daugavpils pamatskolās, vidusskolās un arodvidusskolās izglītojamiem, izņemot 1.klases izglītojamos,  EUR 22.00  – Daugavpils pirmsskolas izglītības iestādēs izglītojamiem.

8.         Pabalstu pārtikas produktu iegādei bērniem līdz viena gada vecumam.  Ģimenēm, kurām noteikta atbilstība trūcīgās ģimenes statusam - pienākas EUR 30.00 mēnesī uz katru bērnu par laikposmu, kurā piešķirts trūcīgās statuss.

9.       Atbalstu Jaungada svētkos:  daudzbērnu ģimenēm, kurām noteikta atbilstība trūcīgās ģimenes statusam saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par trūcīgu;

10.      Pieaugušo ēdināšanas pabalstu.  Pieaugušiem ģimenes locekļiem, kuriem ir noteikta atbilstība trūcīgas ģimenes statusam, saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par trūcīgu un kuras pilda līdzdarbības pienākumus pienākas 100% apmērā četrus mēnešus gadā.

11.     Bērnu ēdināšanas pabalstu:        ģimenēm, kurām noteikta atbilstība trūcīgas ģimenes statusam saskaņā ar MK noteikumiem. Pabalsts ir paredzēts:

-  bērnu ēdināšanas apmaksai Daugavpils pamatskolās, vidējās un arodvidusskolās mācību gada laikā pienākas 100% apmērā ik mēnesi gadā;

-  bērnu vasaras ēdināšanas apmaksai vasaras nometnēs Daugavpils pilsētā pienākas 100% apmērā ik mēnesi gadā;

-  bērnu vasaras ēdināšanas apmaksai Daugavpils pilsētas sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumos pienākas 100% apmērā ik mēnesi gadā;

-  bērnu ēdināšanas apmaksai Daugavpils pirmsskolas izglītības iestādēs - pienākas 100% apmērā ik mēnesi gadā.

   12.       Atbalstu dzīvojamās telpas remontam.  Atbalstu dzīvojamās telpas remontam var pieprasīt Daugavpils pašvaldībai piederošajā dzīvojamā telpā, kas piešķirta pēc tekošā gada 1.janvāra, pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes Dzīvokļu komisijas lēmumu. Ģimenēm, kurām noteikta atbilstība trūcīgās ģimenes statusam, saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par trūcīgu - pienākas ne vairāk kā EUR 285.00..

  13.        Vienreizēju atbalstu bērna piedzimšanas gadījumā. Vienreizēju atbalstu bērna piedzimšanas gadījumā ir tiesības saņemt bērna vecākiem vai citai personai, kuras aprūpē saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu nodots bērns. Vienreizējā atbalsta apmērs ir EUR 75.00 par katru bērnu. Atbalstu var pieprasīt trīs mēnešu laikā pēc bērna dzimšanas reģistrācijas dienas.

12.      Braukšanas maksas atvieglojumu sabiedriskajā transportā. Vienam daudzbērnu ģimenes loceklim - pienākas 100% atlaide no braukšanas maksas vienā no pilsētas sabiedriskā transporta veidiem (tramvajā vai autobusā).

 

Kāda cita veida palīdzība ir pieejama daudzbērnu ģimenēm Jūsu pašvaldībā  vai tās teritorijā esošo organizāciju ietvaros (piemēram, pārtikas pakas, baznīcas draudžu atbalsts, uzņēmumu atbalsts, ēdināšanas pakalpojumu atlaides pirmsskolas un citās izglītības iestādēs, transporta izdevumu atlaides)? 

Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu pārvalde daudzbērnu ģimenēm nodrošina individuālas psihologa konsultācijas, bet bērniem ar invaliditāti - specializētā transporta pakalpojumu  bez maksas piecas reizes gadā.         

Sociālo lietu pārvalde no 2011. gada realizēja 58 sociālās un rehabilitācijas programmas ģimenēm ar bērniem, bāreņiem, invalīdiem, pensionāriem, un citiem klientiem, organizēja 5. Starptautisko labdarības festivālu “Laimīga ģimene”, kas bija veltīts daudzbērnu ģimenēm. Festivāla mērķis bija pievērst sabiedrības uzmanību sociālām problēmām, atbalstīt daudzbērnu ģimenes.

Vai pašvaldībā darbojas daudzbērnu ģimeņu nevalstiskās organizācijas, apvienības, iniciatīvas  vai projekti/pasākumi (lūgums minēt tos)? Vai pašvaldība ir iesaistīta to atbalstā?

Sociālo lietu pārvalde veiksmīgi sadarbojas ar NVA.  Mūsu pašvaldībā daudzbērnu ģimenes atbalsta: Latvijas Samariešu apvienība, Biedrība “Attīstības skola Evrika” savā projektā “Eņģeļu pilsēta’’, Latvijas Sarkanais Krusts, Sociālo brīvprātīgo biedrība  “ODIN/VITA”, Pestīšanas armija, bērnu klubs “Žēlsirdība”, biedrība “Rīcība”, Baltā baznīca, Evanģelisko kristiešu draudze “Dieva Derība”, SIA “Dautkom”, biedrība “Piektais elements ”, labdarības fonds “Mazais princis’’, Daugavpils lietišķo sieviešu klubs “Olivija” un Latvijas lietišķo sieviešu apvienība, biedrība kristīgai paaudžu kopībai „Tilts”.

Pašvaldības kontaktpersona vai institūcija, kuras uzmanības lokā ir daudzbērnu ģimenes un ar tām saistītie jautājumi, ar kuru sazināties, lai precizētu iesniegto informāciju: - tālruņa numurs, e-pasts.

Visu informāciju par  palīdzības un atbalstas piešķiršanu var apskatīt Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu pārvaldes majas lapā: www.soclp.lv.

Konsultanta t.-65440926, Sociālās palīdzības  nodaļas vadītājas t.- 65440924