Daudzbērnu ģimeņu vecāki var pieteikt “3+ Ģimenes kartes” bērniem un jauniešiem

Godaģimene.lv Godaģimene.lv

“3+ Ģimenes kartes” turpmāk tiks izsniegtas arī bērniem un jauniešiem, kas mācās. To nosaka, vakar, 24.oktobrī Ministru kabinetā pieņemtie grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr.15 Valsts atbalsta programmas "Latvijas Goda ģimenes apliecība "3+ Ģimenes karte"".

Turpmāk vienam no vecākiem būs tiesības lūgt minēto karti piešķirt arī bērniem, kuri ir sasnieguši septiņu gadu vecumu un pilngadīgajām personām, kas turpina iegūt izglītību, bet vēl nav sasnieguši 24 gadu vecumu. Vienlaikus noteikts, ka bērns, lietojot "3+ Ģimenes karti", personu apliecinoša dokumenta vietā var uzrādīt skolēna apliecību.

Tāpat, papildināti arī “3+ Ģimenes kartes” piešķiršanas kritēriji. Lai aizsargātu bērna tiesības un veicinātu vecāku pienākumu pildīšanu – bērna nodrošināšanu ar uzturlīdzekļiem, noteikts, ka turpmāk būs jāpārbauda, vai vecāki nav reģistrēti kā parādnieki Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas parādnieku reģistrā. Ja vecāks ir reģistrēts kā parādnieks, tad kartes izsniegšana tiek atteikta. Izņēmums ir tad, ja vecāks ir cilvēks ar invaliditāti vai pārejošas darbnespējas gadījumos, kā arī tad, ja parādnieks ir noslēdzis vienošanos ar Uzturlīdzekļu garantiju fondu par uzturlīdzekļu maksājumus veikšanas kārību un šo vienošanos pilda.

Tas nozīmē, ka turpmāk, saņemot personas iesniegumu 3+ Ģimenes kartei, tiks pārbaudīts vai persona atbilsts daudzbērnu ģimenes statusam. Persona atbilst daudzbērnu ģimenes statusam, ja:

1) tā, laulātā vai bērnu deklarētā vai reģistrētā dzīvesvieta ir Latvijas Republikā (šis nosacījums neattiecas uz gadījumu, ja bērns izglītību iegūst ārvalsts izglītības iestādē un viņa dzīvesvieta ir ārvalstī);

2) aprūpē vai kopā ar laulāto aprūpē vismaz trīs bērnus, tai skaitā audžuģimenē vai aizbildnībā esošus bērnus un pilngadīgas personas, kuras nav sasniegušas 24 gadu vecumu, ja tās iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību. Bērnu skaitā neieskaita bērnus, par kuriem personai ir pārtrauktas vai atņemtas aizgādības tiesības.

3) tā nav reģistrēta kā parādnieks Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas iesniedzēju un parādnieku reģistrā.

Vienlaikus grozījumos noteikts, ka bērns (vecumā līdz 15 gadiem), lietojot "3+ Ģimenes karti", personu apliecinoša dokumenta vietā var uzrādīt arī skolēna apliecību.

Ņemot vērā to, ka tiek saņemti jautājumi, kas var saņemt karti, tad skaidrojam, ka karti var saņemt katra Latvijā dzīvojoša persona, kuras aprūpē ir trīs un vairāk bērnu. Parasti viena daudzbērnu ģimene, kurā laulātajiem ir trīs un vairāk kopīgi bērni, var pieteikties divām "3+ Ģimenes kartēm" – viena mammai, bet otra tētim. Neskaidrības varētu būt ģimenēs, kurās ir trīs un vairāk bērnu, tai skaitā bērni, kas dzimuši mātes vai tēva iepriekšējās attiecībās, atbilst kritērijiem, lai saņemtu Goda ģimenes apliecību. Situācijas mēdz būt ļoti atšķirīgas, un izšķiroša nozīme var būt apstāklim, vai vecāki, kuri kopīgi audzina bērnus, savas attiecības ir reģistrējuši oficiāli, jo Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktā daudzbērnu ģimenes definīcija izriet no Civillikuma 2014.panta, kurā noteikts: pie ģimenes šaurākā nozīmē pieder laulātie un viņu bērni, kamēr tie atrodas nedalītā saimniecībā.

Piemēram, ja ģimeni ir izveidojusi divu bērnu māte ar vīrieti, kuram arī ir divi bērni no iepriekšējās laulības, abi kopīgi rūpējas par četriem bērniem. Tomēr fakts, ka nevienam no vecākiem nav izveidota tiesiska saikne ne vienam ar otru, ne ar dzīvesbiedra bērniem, liedz pretendēt uz daudzbērnu ģimenes statusu, jo, pārbaudot personas datus Iedzīvotāju reģistrā, atklāsies, ka katram atsevišķi aprūpē ir tikai divi bērni, bet ziņu par laulāto nav.

1.piemērs

Laulātajiem nav kopīgu bērnu, bet mātei ir trīs bērni no iepriekšējām attiecībām – katram bērnam ir cits bioloģiskais tēvs. "3+ Ģimenes karte" pienākas gan mātei, gan viņas laulātajam, kurš nav šo bērnu bioloģiskais tēvs, bet rūpējas par šiem bērniem, un viņi visi dzīvo vienā mājsaimniecībā.

2.piemērs

Ģimenē aug trīs bērni. Vecāki ir laulāti. Divi bērni laulātajiem ir kopīgi, bet viens bērns mātei piedzimis iepriekšējās attiecībās. Abi laulātie ir tiesīgi saņemt "3+ Ģimenes karti".

3.piemērs

Laulātajiem ir viens kopīgs bērns. Taču vīram ir vēl divi bērni no iepriekšējām attiecībām, kuri dzīvo atsevišķi pie savas mātes. "3+ Ģimenes karti" var saņemt tikai laulātais, kā aprūpē faktiski ir trīs bērni, ja vien viņam nav pārtrauktas vai atņemtas aizgādības tiesības.

4.piemērs

Ģimenē aug trīs bērni. Vecāki nav precējušies. Divi bērni ir kopīgi, bet viens mātei piedzimis iepriekšējās attiecībās. Mātes faktiskajā aprūpē ir trīs bērni, un viņa var saņemt "3+ Ģimenes karti". Viņas kopdzīves partneris karti saņemt nevar, jo attiecības nav oficiāli reģistrētas. 

5.piemērs

Ģimenē aug trīs bērni. Vecāki nav precējušies. Viens bērns kopīgs. Katram no vecākiem ir pa vienam bērnam no iepriekšējām attiecībām. Ne viena, ne otra vecāka faktiskajā aprūpē nav trīs bērnu. Līdz ar to neviens no vecākiem nevar pretendēt uz "3+ Ģimenes karti".

Šobrīd pieņemti Ministru kabineta noteikumu grozījumi ir stājušies spēkā, pilnveidota iesniegumu iesniegšanas sistēmas papildināšanas, lai vecāki varētu ērti pieteikt karti arī bērniem, paredzot dažādas situācijas, piemēram, arī gadījumos ja vecākam jau ir izsniegta derīga karte un vēlas karti pieteikt tikai bērniem, tad vienam no vecākiem būs tiesības lūgt minēto karti piešķirt arī bērniem, kuri ir sasnieguši septiņu gadu vecumu un pilngadīgajām personām, kas turpina iegūt izglītību, bet vēl nav sasnieguši 24 gadu vecumu, ja vien tiks iesniegta aktuāla izglītības iestādes izsniegta izziņa, kā arī ar nosacījumu, ja šis bērns jau ir norādīts uz vecākam izsniegtās kartes.

Viens no vecākiem var pieteikt bērniem karti jau no 1.novembra, aizpildot iesniegumu, izvēloties kartes veidu "Pieaugušā karte un Bērna karte" vai tikai "Bērna karte", ja personai jau ir derīga 3+ Ģimenes karte.