Dundagas novads

Godaģimene.lv Godaģimene.lv

Cik daudz daudzbērnu ģimeņu ir novadā uz 2014.gadu?

Pēc Dundagas novada pašvaldības Sociālā dienesta datiem novadā ir 60 daudzbērnu ģimenes.

Kādi sociālie pabalsti vai finansiālais atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm pašvaldībā 2014.gadā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem  pabalstus?

Visas trūcīgās ģimenes saņem sociālo palīdzību saskaņā ar Dundagas novada pašvaldības 27.02.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 4 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem”, izvērtējot ģimenes materiālo stāvokli.

Bez ģimenes materiālā stāvokļa izvērtēšanas daudzbērnu ģimenē tiek piešķirts:

-       Pabalsts bērna piedzimšanas gadījumā saskaņā ar Dundagas novada pašvaldības 27.02.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.3 „Par speciālajiem pabalstiem”. Vienreizējā pabalsta apmērs ir 150 euro.

-       Pabalsts daudzbērnu ģimenēm  ir pabalsts daudzbērnu ģimenes trešā un nākamo bērnu (līdz 20 gadu vecumam, sociālās korekcijas klašu audzēkņiem bez vecuma ierobežojuma) ēdināšanas izdevumu segšanai vispārizglītojošās izglītības iestādēs saskaņā ar Dundagas novada pašvaldības 27.02.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.3 „Par speciālajiem pabalstiem”.

-       Brīvpusdienas  no 2014.gada janvāri tika nodrošinātas 1- 3.klases skolēniem. Ar 2014.gada 1.septembri tiks nodrošinātas brīvpusdienas 1-4.klašu skolēniem.  

Sociālos pakalpojumus saņem atbilstoši vajadzību izvērtēšanai.

Kāda veida izglītības atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm pašvaldībā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem šo atbalstu?

Visām trūcīgām ģimenēm, tai skaitā daudzbērnu trūcīgajām ģimenēm tiek piešķirts pabalsts bērna izglītībai - mācību līdzekļu iegādei, apmērs ir 15 euro gadā un pabalsta bērna izglītībai - ēdināšanas izdevumu segšanai izglītības iestādē,  apmērs atbilst pašvaldības apstiprinātai ēdināšanas pakalpojuma sniedzēja noteiktajai ēdināšanas pakalpojuma cenai. Pabalsta summu pārskaita ēdināšanas pakalpojuma sniedzējam. Ja objektīvu apstākļu dēļ tas nav iespējams, pabalstu pārskaita klienta norādītajā norēķinu kontā vai izmaksā klientam skaidrā naudā, klienta lietā norādot izmaksas veida pamatojumu, saskaņā ar Dundagas novada pašvaldības 27.02.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 4 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem”.

Kāda veida veselības pakalpojumu atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm pašvaldībā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem šo atbalstu?

Saskaņā ar Dundagas novada pašvaldības 27.02.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 4 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem”, visām trūcīgām ģimenēm, tai skaitā daudzbērnu trūcīgajām ģimenēm tiek piešķirts pabalsts veselības aprūpei, tas ir pabalsts ārstēšanās izdevumu (stacionārā ārstēšana, primārā veselības aprūpe, neatliekamā medicīniskā palīdzība, izmeklējumi) un recepšu medikamentu iegādes izdevumu segšanai.

Pabalsta veselības aprūpei (ārstēšanās izdevumi) apmērs ir 50 procenti no izdevumiem, bet ne vairāk kā 75 euro gadā.

Pabalsta veselības aprūpei (recepšu medikamentu iegādes izdevumi) apmērs ir 50 procenti no izdevumiem, bet ne vairāk kā 45 euro gadā.

Kāda cita veida palīdzība ir pieejama daudzbērnu ģimenēm Jūsu pašvaldībā  vai tās teritorijā esošo organizāciju ietvaros (piemēram, pārtikas pakas, baznīcas draudžu atbalsts, uzņēmumu atbalsts, ēdināšanas pakalpojumu atlaides pirmsskolas un citās izglītības iestādēs, transporta izdevumu atlaides)?

Pašvaldības izglītības iestāžu vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības iestādes izglītojamiem ir tiesības saņemt kompensāciju 100% apmērā par braukšanas izdevumiem, kas saistīti ar braucieniem mācību gada laikā no dzīves vietas līdz Dundagas novada pašvaldības izglītības iestādei un atpakaļ.  Pašvaldība apmaksās visiem 1.līdz 4.klasei (ieskaitot) izglītojamiem 2014./2015. mācību gadā brīvpusdienas, kuri mācās Dundagas novada pašvaldības mācību iestādēs. 

Sarkanais Krusts organizē, Sociālais dienests veic Eiropas bezmaksas pārtikas paku izdali. Ziedot LV, Talsu novada fonds un Ināras, Borisa Teterova fonds atbalsta daudzbērnu ģimenes.

Vai pašvaldībā darbojas daudzbērnu ģimeņu nevalstiskās organizācijas, apvienības, iniciatīvas  vai projekti/pasākumi (lūgums minēt tos)? Vai pašvaldība ir iesaistīta to atbalstā?   

Dienas centrs brīvā laika pavadīšanai bērniem.

Pašvaldības kontaktpersona vai institūcija, kuras uzmanības lokā ir daudzbērnu ģimenes un ar tām saistītie jautājumi, ar kuru sazināties, lai precizētu iesniegto informāciju: - tālruņa numurs, e-pasts.

Sociālā dienesta  sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm Diāna Teibe, tālr. 26664310, 63200803, e-pasts: [email protected]

Sociālā dienesta vadītāja Ineta Mauriņa, tālr. 26618686, 63200803, e -pasts: [email protected]