Durbes novads

Godaģimene.lv Godaģimene.lv

Cik daudz daudzbērnu ģimeņu ir novadā uz 2014.gadu?

Durbes novadā uz 2014. gadu ir 37 daudzbērnu ģimenes.

Kādi sociālie pabalsti vai finansiālais atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm pašvaldībā 2014.gadā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem  pabalstus?

Durbes novada pašvaldība daudzbērnu ģimenēs, kurās ir 5 bērni vienu reizi gadā izmaksājam svētku pabalstu.

Pabalstus piešķiram izvērtējot finansiālo ienākumu līmeni ģimenē.

Kāda veida izglītības atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm pašvaldībā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem šo atbalstu?

Durbes novada pašvaldībā pieejama izglītība pirmskolas izglītības iestādē „Ābolī”ts”, pamatskolas izglītība, vidusskolas izglītība.

Izglītība ir pieejama visiem bērniem, bērniem ar īpašam vajadzībām nodrošinām nokļūšanu uz speciālajām skolām pamatojoties uz  ped. med. komisijas slēdzienu (Lažas spec. internātpalīgskola, Purmsātu palīgskola, kā arī uz Vaiņodes internātpamatskolu bērniem ar grūtībām mācībās un bērniem no nelabvēlīgām ģimenēm).

Kāda veida veselības pakalpojumu atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm pašvaldībā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem šo atbalstu?

Katram bērnam līdz 18 gadu vecumam apmaksājam ar veselības pakalpojumiem saistītos izdevumus.

Kāda cita veida palīdzība ir pieejama daudzbērnu ģimenēm Jūsu pašvaldībā  vai tās teritorijā esošo organizāciju ietvaros (piemēram, pārtikas pakas, baznīcas draudžu atbalsts, uzņēmumu atbalsts, ēdināšanas pakalpojumu atlaides pirmsskolas un citās izglītības iestādēs, transporta izdevumu atlaides)?

Daudzbērnu ģimenēm izvērtējot finansiālos ienākumus ģimenei piešķiram brīvpusdienas skolā un apmaksājam pusdienas pirmskolas izglītības iestādē.

Vai pašvaldībā darbojas daudzbērnu ģimeņu nevalstiskās organizācijas, apvienības, iniciatīvas  vai projekti/pasākumi (lūgums minēt tos)? Vai pašvaldība ir iesaistīta to atbalstā?

Durbes novadā nedarbojas nevalstiskās organizācijas.

Pašvaldības kontaktpersona vai institūcija, kuras uzmanības lokā ir daudzbērnu ģimenes un ar tām saistītie jautājumi, ar kuru sazināties, lai precizētu iesniegto informāciju: - tālruņa numurs, e-pasts.

Durbes novada sociālais dienests tālr. nr. 63498072, vadītāja Oksana Strēle,  e-pasts : [email protected]