Garkalnes novads

Godaģimene.lv Godaģimene.lv

Cik daudz daudzbērnu ģimeņu ir novadā uz 2014.gadu?

Garkalnes  novadā reģistrētas uz 2014. gadu 105 daudzbērnu  ģimenes

Kādi sociālie pabalsti vai finansiālais atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm pašvaldībā 2014.gadā? 

Daudzbērnu ģimenēm Garkalnes novadā ir paredzētas nekustamā īpašuma nodokļu atlaides 50% apmērā no summas;

Vienreizējs pabalsts par katru jaundzimušo bērnu, ja bērns deklarēts Garkalnes novadā un arī vecāki ne mazāk ka  6 mēnešu pirms bērna dzimšanas ir deklarēti novadā. Ja viens vecāks deklarēts, tad summa ir EUR 142,29 , bet ja abi vecāki, tad summa ir EUR 284,57;

Daudzbērnu ģimenēm reizi mēnesī pieejami bezmaksas friziera pakalpojumi.

Kāda veida izglītības atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm pašvaldībā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem šo atbalstu?

Saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem „Par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtību Garkalnes novadā novadā”,ja daudzbērnu ģimenei ir trūcīgās vai maznodrošinātās ģimenes statuss, tad uz ģimeni attiecas visi pakalpojumi un atbalsta pasākumi, kas attiecas uz maznodrošinātām un trūcīgām personām.

Daudzbērnu ģimenēm, kurām nav statusa pabalstus piešķir, ja ienākumi uz katru ģimenes locekli nepārsniedz 100% no minimālās algas un šie pabalsti ir :

  • Vienreizēja pabalsts mācību piederumu iegādei, uzsākot mācību gadu;
  • Brīvpusdienas skolā vai pirmskolas izglītības iestādē;
  • Pabalsts bērnu no 7 gadu vecuma interešu izglītībai;
  • Pabalsts vasaras nometņu apmaksai. 

Kāda cita veida palīdzība ir pieejama daudzbērnu ģimenēm Jūsu pašvaldībā  vai tās teritorijā esošo organizāciju ietvaros (piemēram, pārtikas pakas, baznīcas draudžu atbalsts, uzņēmumu atbalsts, ēdināšanas pakalpojumu atlaides pirmsskolas un citās izglītības iestādēs, transporta izdevumu atlaides)?

Saskaņā ar saistošiem noteikumiem  Nr.4„Par braukšanas maksas atvieglojumu piešķiršanu” Garkalnes novadā tiesības saņemt braukšanas maksas atvieglojumus ir arī vienam no daudzbērnu ģimes vecākiem, ja ģimenei ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss.

Vispārējās  pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamie, kuru dzīves vieta deklarēta Garkalnes novadā saņem 100% kompensaāciju par braukšanas izdevumiem

Daudzbērnu ģimenēm reizi mēnesī pieejami bezmaksas friziera pakalpojumi.

Garkalnes novada daudzbērnu ģimenēm ir izveidojusies sadarbība ar novadā esošajām baptistu  draudzēm. Jauno draudzi Langstiņos un  Vangažu baptistu draudzi.

Vai pašvaldībā darbojas daudzbērnu ģimeņu nevalstiskās organizācijas, apvienības, iniciatīvas  vai projekti/pasākumi (lūgums minēt tos)? Vai pašvaldība ir iesaistīta to atbalstā?

Novadā nav nevalstiskas daudzbērnu organizācijas.

Pašvaldības kontaktpersona vai institūcija, kuras uzmanības lokā ir daudzbērnu ģimenes un ar tām saistītie jautājumi, ar kuru sazināties, lai precizētu iesniegto informāciju: - tālruņa numurs, e-pasts.

Sociālā darbiniece Baiba Daha, Tālr. 67800931; mob.26486932