Inčukalna novads

Godaģimene.lv Godaģimene.lv

Cik daudz daudzbērnu ģimeņu ir novadā uz 2016.gadu?

Inčukalna novadā ir 86 daudzbērnu ģimenes, kopējais bērnu skaits 276

Kādi sociālie pabalsti vai finansiālais atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm pašvaldībā 2016.gadā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem  pabalstus?

-       Ēdināšanas pabalsts Inčukalna novada pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem bērniem no daudzbērnu ģimenēm, kuru ienākumi mēnesī nepārsniedz EUR 285,00 uz katru ģimenes locekli mēnesī, kuri apmeklē Inčukalna novada pirmsskolas izglītības iestādes, tiek piešķirts EUR 20,00 mēnesī uz laika periodu no 1.septembra līdz 31. maijam saskaņā ar Inčukalna novada domes  18.02.2015. saistošiem noteikumiem Nr.1/2015 „Sociālā palīdzība Inčukalna novadā”

-       Ēdināšanas pabalsts skolēniem izglītojamiem  no daudzbērnu ģimenēm, kuru ienākumi mēnesī nepārsniedz EUR 285,00 uz katru ģimenes locekli mēnesī, kas ir Inčukalna novada teritorijā esošo mācību iestāžu izglītojamie, tiek piešķirtas no pieprasījuma iesniegšanas dienas līdz tekošā mācību gada beigām saskaņā ar Inčukalna novada domes  18.02.2015. saistošiem noteikumiem  Nr.1/2015 „Sociālā palīdzība Inčukalna novadā”

Pabalsts individuālo mācību piederumu iegādei, uzsākot jaunu mācību gadu bērniem, kuri mācās Inčukalna novada vispārizglītojošās skolās par bērniem no daudzbērnu  ģimenēm, kuru vidējie ienākumi nepārsniedz EUR 285,00 uz katru ģimenes locekli mēnesī EUR 30,00 par katru skolnieku , saskaņā ar Inčukalna novada domes  18.02.2015. saistošiem noteikumiem  Nr.1/2015 „Sociālā palīdzība Inčukalna novadā”

Bez ģimenes materiālā stāvokļa izvērtēšanas daudzbērnu ģimenē tiek piešķirts:

-  Ziemassvētku pabalsts daudzbērnu ģimenēm tiek piešķirts Ziemassvētkos EUR 30,00 apmērā katram bērnam. Saskaņā ar Inčukalna novada domes  18.02.2015. saistošiem noteikumiem  Nr.1/2015 „Sociālā palīdzība Inčukalna novadā”

-       Pabalsts ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu EUR 200,00 saskaņā ar Inčukalna novada domes  18.02.2015. saistošiem noteikumiem Nr.1/2015 „Sociālā palīdzība Inčukalna novadā”

Kāda veida izglītības atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm pašvaldībā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem šo atbalstu?

- Inčukalna novada mūzikas un mākslas skola ar pašvaldības atbalstu veicina daudzbērnu ģimeņu bērniem mācības skolā, samazinot vecāku līdzfinansējuma apmēru. Pamatojoties uz 2013.gada 16.oktobra Inčukalna novada domes lēmumu Nr. 11-28.§. “Vecāku līdzfinansējuma maksa Inčukalna novada mūzikas un mākslas skolā”.

- Pirmskolas izglītības iestādē tiesības tikt uzņemtam ārpus kārtas ir bērnam no daudzbērnu ģimenes, ja vismaz viens no vecākiem ir deklarēts Inčukalna novadā. Pamatojoties uz Inčukalna novada domes 26.03.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.4/2015 “ Kārtība, kādā Inčukalna novada pašvaldība īsteno pirmskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas”.

Kāda cita veida palīdzība ir pieejama daudzbērnu ģimenēm Jūsu pašvaldībā  vai tās teritorijā esošo organizāciju ietvaros (piemēram, pārtikas pakas, baznīcas draudžu atbalsts, uzņēmumu atbalsts, ēdināšanas pakalpojumu atlaides pirmsskolas un citās izglītības iestādēs, transporta izdevumu atlaides)?

- Sociālais dienests nodrošina

  • Psihologa pakalpojumu, pamatojoties uz Dienesta lēmuma pamata, piešķir ģimenēm, personām un personu grupām, kuras nokļuvušas krīzes vai ārkārtas situācijās un kuras nespēj saviem spēkiem pārvarēt psiholoģiskās problēmas.
  • Dienas centri brīvā laika pavadīšanai bērniem.

- Sarkanais krusts organizē pārtikas paku, higiēnas un saimniecības preču komplektu, individuālo mācību piederumu komplektu vai skolas somu izdali.

- Invalīdu biedrība “ Mūsmājas” organizē pārtikas paku “ Paēdušai Latvijai” izdali.

Vai pašvaldībā darbojas daudzbērnu ģimeņu nevalstiskās organizācijas, apvienības, iniciatīvas  vai projekti/pasākumi (lūgums minēt tos)? Vai pašvaldība ir iesaistīta to atbalstā?

Inčukalna novadā ir vairākas biedrības, kas organizē pasākumus dažādām mērķa grupām, iekļaujot arī daudzbērnu ģimenes, taču atsevišķas nevalstiskās organizācijas, kuras būtu orientētas tikai darbam ar daudzbērnu ģimenēm novadā nav.

Pašvaldības kontaktpersona vai institūcija, kuras uzmanības lokā ir daudzbērnu ģimenes un ar tām saistītie jautājumi, ar kuru sazināties, lai precizētu iesniegto informāciju: - tālruņa numurs, e-pasts.

Sociālā dienesta darbiniece Zane Ūtēna telefons- 67995140