Jēkabpils novads

Godaģimene.lv Godaģimene.lv

Cik daudz daudzbērnu ģimeņu ir Jūsu pašvaldībā uz 2014.gadu?

Uz 2014.gada sākumu Jēkabpils Sociālā dienesta redzeslokā nonākušas 163 daudzbērnu ( ar 3 un vairāk bērniem līdz 18 gadu vecumam) ģimenes. Faktiski šo ģimeņu skaits varētu būt lielāks, bet precīzas informācijas mūsu rīcībā nav.

Kādi sociālie pabalsti vai finansiālais atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm Jūsu pašvaldībā?

 Jēkabpils pašvaldības saistošo noteikumu Nr.31 4.nodaļa nosaka atbalsta veidus daudzbērnu ģimenēm, kas ir:

a) Atvieglojumi maksai par bērna ēdināšanu pirmsskolas izglītības iestādē - Atvieglojumus maksai par bērna, kurš apmeklē Jēkabpils pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādi, ēdināšanu Jēkabpils pilsētas pašvaldība piešķir:50% apmērā no Jēkabpils pilsētas domes noteiktās maksas ģimenei, kurā ir trīs bērni, 100% apmērā no Jēkabpils pilsētas domes noteiktās maksas ģimenei, kurā ir četri vai vairāk bērni. Vienas dienas ēdināšanas izmaksas pirmsskolas izglītības iestādēs nosaka Jēkabpils pilsētas dome. Atvieglojumi tiek piešķirti ar mēnesi, kurā saņemts iesniegums, samazinot mēneša maksu attiecīgi piešķirtajam atvieglojumam. Piešķirtie atvieglojumi ir spēkā, kamēr ģimene atbilst noteiktajam atvieglojumu līmenim.

b) Brīvpusdienas -  100% apmērā izglītojamajiem līdz 19 gadu vecumam, kuri iegūst pamatizglītību vai vispārējo vidējo izglītību Jēkabpils pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs, 50% apmērā izglītojamajiem līdz 19 gadu vecumam, kuri iegūst pamatizglītību vai vispārējo vidējo izglītību Jēkabpils pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajās citu pašvaldību izglītības iestādēs. Brīvpusdienas pieprasāmas katram semestrim atsevišķi. Brīvpusdienu maksu par viena izglītojamā ēdināšanu dienā nosaka Jēkabpils pilsētas dome. Brīvpusdienas piešķir līdz katra semestra mācību beigām. Piešķirto pabalstu pārskaita ēdināšanas pakalpojumu sniedzējam saskaņā ar piestādīto rēķinu par iepriekšējo kalendāra mēnesi.

c) Pabalsts uzsākot mācību gadu -  Pabalstu skolas piederumu iegādei piešķir vienu reizi gadā, uzsākot mācību gadu pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē. Pabalstu var pieprasīt no 1.jūlija līdz 30.novembrim. Dienests pieprasītājam izsniedz par katru bērnu vienu talonu skolas piederumu iegādei, kura vērtība ir 10% no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas. Talons skolas piederumu iegādei izmantojams līdz kārtējā gada beigām tirdzniecības vietā, ar kuru Dienestam noslēgts līgums.

Tāpat kā visiem pašvaldības teritorijā deklarētajiem iedzīvotājiem, arī daudzbērnu ģimenēm, ir iespēja saņemt arī citus pašvaldības sniegtos sociālos pakalpojumus un sociālos pabalstus, pēc nepieciešamības vēršoties Jēkabpils Sociālajā dienestā.

Kāda veida izglītības atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm Jūsu pašvaldībā?

 Saskaņā ar Jēkabpils pilsētas domes 26.09.2013.lēmumu Nr.409 par maksas pakalpojumiem, Jēkabpils pilsētas profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmās ir paredzēts vecāku līdzmaksājums: No vecāku līdzfinansējuma ir atbrīvoti Jēkabpils pilsētā deklarētie bērni: 100% apmērā – ja ir Jēkabpils Sociālā dienesta izziņa par trūcīgās ģimenes status; 50% apmērā– ja 2 vai vairāki bērni no ģimenes apmeklē izglītības iestādi (atlaidi piemēro katrai izglītības programmai).

Kāda veida veselības pakalpojumu atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm Jūsu pašvaldībā?

Jēkabpils pašvaldības teritorijā esošās ārstniecības iestādes nenodrošina atbalstu daudzbērnu ģimenēm izņēmuma vai īpašā kārtā. No pacienta iemaksas ir atbrīvotas trūcīgās personas, kas par tādām atzītas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par trūcīgu.

Kāda cita veida palīdzība ir Jēkabpils administratīvajā teritorijā esošo organizāciju ietvaros?

Periodiski ir iespēja vērsties Pārtikas bankā “Paēdušai Latvijai”. Jēkabpilī atrodas Latvijas Sarkanā Krusta Jēkabpils komiteja, kurā arī ir iespējams vērsties pēc palīdzības. Jēkabpils komitejā:

 • ir iespēja papildināt Sarkanā Krusta biedru rindas un ar biedru naudas iemaksu stiprināt Latvijas Sarkano Krustu un palīdzēt attīstīt Jēkabpils komitejas darbību;
 • piedāvā pirmās palīdzības maksas kursus (autovadītājiem, ieroču nēsātājiem);
 • otrdienās no 9.00-15.00, ir iespēja izmērīt asins spiedienu, noteikt cukura līmeni asinīs, saņemt bezmaksas konsultācijas medicīnas jautājumos un morālo atbalstu;
 • darbojas labdarības istaba, pirmd., trešd. no 9.00-12.00, (piedāvā iedzīvotājiem, kam ir nepieciešamība, apģērbu, apavus), iespēju robežās palīdzam iedzīvotājiem, kuriem nepieciešama palīdzība, (ugunsgrēkā cietušajiem, tiem, kam piešķirti sociālie dzīvokļi, no ieslodzījuma vietām atbrīvotajiem) ar mēbelēm, gultas veļu, apģērbu, sadzīves priekšmetiem;
 • iespēju iznomāt palīglīdzekļus (kruķus, staiguļus, ratiņkrēslus, sēdpodus, funkcionālās gultas) darbdienās no 9.00-15.00;
 • iepirkties komitejas mazcenas veikalā darbdienās no 9.00.-15.00.(SK biedriem 20% atlaide);
 • aicina iedzīvotājus nodot asinis un pievienoties donoru pulkam; apbalvojumiem pieteikties pilsētas un novadu donorus, kas asinis nodevuši ne mazāk kā 25 reizes (uzrādot donoru grāmatiņas);
 • aicina 7.-10.klašu skolēnus pieteikties un darboties LSK jaunatnes nodaļā (apgūt pirmās palīdzības iemaņas, aktīvi darboties un piedalīties dažādos pasākumos, attīstīt oratora spējas un komunikāciju);
 • aicina no 18 gadu vecuma pieteikties operatīvajā vienībā (apgūt pirmās palīdzības iemaņas, palīdzību dabas stihijās, cilvēku meklēšanā, pārbaudīt savas zināšanas pirmās palīdzības sacensībās);
 • aicina pagastus aktīvāk iesaistīties Sarkanā Krusta darbībā, kur vēl nav, atjaunot Sarkanā Krusta nodaļas;
 • mūsu komitejā aktīvi darbojas brīvprātīgie, aicinām iedzīvotājus pievienoties viņu pulkam;
 • aicina atbalstīt SK rīkotās akcijas.

 Konkrēti par atbalstu daudzbērnu ģimenēm mums informācijas nav, jo pamatā palīdzība tiek sniegta trūcīgam un maznodrošinātam ģimenēm.

Vai Jūsu pašvaldībā darbojas daudzbērnu ģimeņu nevalstiskās organizācijas, apvienības, iniciatīvas vai projekti?

Jēkabpils pilsētas teritorijā nav atbalsta projektu vai organizāciju, kas saistītas ar atbalstu tikai daudzbērnu ģimenēm.

Pašvaldības kontaktpersona.

Jēkabpils pašvaldības Sociālā dienesta Atbalsta nodaļas ģimenēm ar bērniem sociālā darbiniece Līva Poriete (tel.nr 65283202, e.pasta adrese – [email protected])