Jelgavas pilsēta

Autors: Godaģimene.lv, 2014. gada 6. augusts, 00:00:00
Jelgavas pilsēta

Cik daudz daudzbērnu ģimeņu ir novadā uz 2014.gadu?

Jelgavas pilsētā uz 01.07.2014. reģistrētas 675 daudzbērnu ģimenes, kuras vērsušās pēc palīdzības. 

Kādi sociālie pabalsti vai finansiālais atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm pašvaldībā 2014.gadā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem  pabalstus?

Saskaņā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības 29.11.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.12-26 "Jelgavas pilsētas pašvaldības pabalstu piešķiršanas noteikumi" daudzbērnu ģimenēm, kuru dzīvesvieta deklarēta Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā ir tiesības saņemt:

- Pabalstu ēdināšanai vispārējās izglītības iestādē skolēnam mācību gada laikā Jelgavas  pilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas izglītības pārvalde" apstiprinātā ēdināšanas pakalpojumu maksas apmērā;

- Pabalstu pirmsskolas izglītības iestādes ēdināšanas pakalpojumu apmaksai par faktiski saņemto ēdināšanas pakalpojumu ne vairāk kā 43,00 EUR mēnesī. Pabalstu piešķir ne vairāk kā 11 mēnešus kalendārajā gadā;

- Pabalstu pilsētas sabiedriskā transporta braukšanas maksas segšanai 20% apmērā no braukšanas maksas (0,85EUR), kas ir noteikta ar Jelgavas pilsētas domes lēmumu, mācību gada laikā un vasaras brīvdienās, saskaņā ar izglītības iestādes sarakstu par piedalīšanos skolas pasākumos, uzrādot un izmantojot norēķiniem Jelgavas pilsētas skolēna apliecību. Pabalstu piešķir Jelgavas pilsētas un citu pašvaldību vispārējās un profesionālās izglītības iestādes klātienes izglītojamajam no daudzbērnu ģimenes (80% tiek kompensēti no pašvaldību budžeta, līdz ar to sabiedriskā transporta pakalpojums pieejams bez maksas);

- Pabalstu profesionālās ievirzes izglītības programmas mācību maksas segšanai 14,23EUR apmērā izglītojamajam, kurš apgūst profesionālās ievirzes izglītības programmu, izņemot izglītojamos, kuri atbrīvoti no dalības maksas saskaņā ar normatīvajiem aktiem;

- Pabalstu ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšanai/ nomaiņai un verificēšanai daudzbērnu ģimenei, kura deklarēta un dzīvo daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā neatkarīgi no īpašuma piederības, pamatojoties uz mājas apsaimniekotāja vai institūcijas, kurai ir licence ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšanai/ nomaiņai un verificēšanai, rēķinu par sniegto pakalpojumu;

- Vienreizēju pabalstu bērnu piedzimšanas gadījumā, ja ģimenē vienās dzemdībās piedzimst trīs un vairāk bērnu 2846EUR apmērā.

- Pabalstu transporta izdevumu segšanai ģimenei, kurā vienās dzemdībās dzimuši trīs un vairāk bērni 43 EUR apmērā mēnesī vienam bērnam vecumā no 1 (viena) līdz 3 (trim) gadiem.

Trūcīgām ģimenēm, tajā skaitā daudzbērnu ģimenēm, ir tiesības saņemt dzīvokļa pabalstu, pabalstu individuālo mācību piederumu iegādei, pabalstu medicīnas pakalpojumu apmaksai un citus.

Saskaņā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības 29.112012. saistošajiem noteikumiem Nr.12-26 "Jelgavas pilsētas pašvaldības pabalstu piešķiršanas noteikumi" daudzbērnu ģimenei ir vienā mājsaimniecībā dzīvojošie vecāki, viens no vecākiem vai likumiskais pārstāvis ar 3 (trim) un vairāk nepilngadīgiem bērniem vai ar pilngadību sasniegušiem bērniem līdz 24 gadu vecumam, kuri iegūst izglītību klātienē kādā no Izglītības likumā noteiktajām izglītības pakāpēm (pamatizglītība, vidējā izglītība, augstākā izglītība) un/vai profesionālās izglītības iestādē un kuriem dzīvesvieta deklarēta vienā mājoklī, un kuriem ir kopēji izdevumi par uzturu un mājokli.

Kāda veida izglītības atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm pašvaldībā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem šo atbalstu?

Saskaņā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības 31.01.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.13-3 "Dalības maksa par izglītības ieguvi Jelgavas pilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs" par vienas profesionālās ievirzes izglītības programmas apguvi izglītības iestādēs Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā deklarētām daudzbērnu ģimenēm (ģimene, kurā ir trīs vai vairāk bērnu) noteikti maksas atvieglojumi 100% apmērā no dalības maksas Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs "Jelgavas Specializētā peldēšanas skola", "Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skola", "Jelgavas Ledus sporta skola" un "Jelgavas Mākslas skola".

Bērnu un jauniešu centrā "Junda" no 2013.gada 1.janvāra ir atcelta maksa par interešu izglītības programmas apguvi Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā deklarētajiem bērniem. Vietu piešķiršanu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs nodrošina Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas izglītības pārvalde", kura prioritārā secībā piešķir vietas dvīņiem vai vairāk vienās dzemdībās dzimušiem bērniem un daudzbērnu ģimeņu (ģimene, kurā ir trīs un vairāk bērni), bērniem, ja bērnam dzīvesvieta ir deklarēta Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā.

Kāda cita veida palīdzība ir pieejama daudzbērnu ģimenēm Jūsu pašvaldībā  vai tās teritorijā esošo organizāciju ietvaros (piemēram, pārtikas pakas, baznīcas draudžu atbalsts, uzņēmumu atbalsts, ēdināšanas pakalpojumu atlaides pirmsskolas un citās izglītības iestādēs, transporta izdevumu atlaides)?

Saskaņā ar Jelgavas domes 2007.gada 26.04.2007. saistošajiem noteikumiem Nr.148 "Par sociālajiem pakalpojumiem Jelgavas pilsētas pašvaldībā" personām, tajā skaitā daudzbērnu ģimenēm, kuru dzīvesvieta deklarēta Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā, ir iespējams saņemt sociālā darbinieka konsultāciju, psihologa pakalpojumu (ar sociālā darbinieka nosūtījumu- bez maksas), sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, ja ģimenē ir bērns ar īpašām vajadzībām un citus, atbilstoši personu individuālo vajadzību izvērtējumam. Pašvaldība nodrošina atbalsta ģimenes pakalpojumu ģimenēm, kurās piedzimuši trīs vai vairāk bērni vienās dzemdībās. Tiek nodrošināts atbalsta, pašizziņas, kā arī izglītojošo grupu pakalpojums. Grupās vecāki var pieteikties brīvprātīgi vai ar sociālā darbinieka norīkojumu.

Saskaņā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības 23.01.2014. saistošo noteikumu Nr.14-2 "Atvieglojumu piešķiršana nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Jelgavas pilsētā 2014.gadā" 2.4 apakšpunktu tiek noteikts nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojums 50% apmērā personai par likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 3.panta pirmās daļas 2.punktā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem- dzīvojamām neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, dzīvojamo māju daļām, telpu grupām nedzīvojamās ēkās,kuru funkcionālā izmantošana ir dzīvošana, un tām piekritīgo zemi, ja taksācijas gada 1.janvārī personai šajā objektā ir deklarētā dzīves vieta kopā ar trīs vai vairāk bērniem vecumā līdz 18 gadiem. Minēto atvieglojumu piemēro arī gadījumā, ja nekustamā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs ir kāds no minētajiem bērniem.

Vai pašvaldībā darbojas daudzbērnu ģimeņu nevalstiskās organizācijas, apvienības, iniciatīvas  vai projekti/pasākumi (lūgums minēt tos)? Vai pašvaldība ir iesaistīta to atbalstā?

Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeju var apmeklēt bez maksas pirmsskolas un skolas vecuma bērni. Jelgavā tiek paredzētas atlaides biļetēm objektu apskatei. Jelgavas iedzīvotājiem tajā skaitā daudzbērnu ģimenēm, ir pieejams zupas virtuves pakalpojums:

- nakstpatversmes telpās (Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgavā). Ēdiena izsniegšanas laiks pirmdienās un trešdienās- no plkst.14:00 līdz 15:00, līdzi ņemot savus traukus;

- Romas Katoļu katedrāles, Katehēzes centrā (Akadēmijas ielā 14, Jelgavā), otrdienās no plkst.12:00;

- Sv.Simeona un Annas pareizticīog katedrāles telpās (Raiņa ielā 5, Jelgava), ceturtdienās, no plkst.13:00;

- Jelgavas baptistu draudzes telpās (Mātera ielā 54, Jelgavā) piektdienās plkst.13:00;

- Vissvētās Dievmātes aizmigšanas pareizticīgo baznīcā (Dzirnavu ielā 1, Jelgavā) sestdienās un svētdienās no plkst.12:00;

- Radošo domu un darbu centrā "Svētelis" (Pļavu ielā 2, Jelgavā, tel.63021013) otrdienās, trešdienās, ceturdienās no 14:00 līdz 16:00.

Radošo domu un darbu centrā "Svētelis" daudzbērnu ģimenes var pieteikties akcijas "Paēdušai Latvijai" pārtikas pakām, kā arī saņemt lietoto apģērbu un apavus.

Pašvaldības kontaktpersona vai institūcija, kuras uzmanības lokā ir daudzbērnu ģimenes un ar tām saistītie jautājumi, ar kuru sazināties, lai precizētu iesniegto informāciju: - tālruņa numurs, e-pasts.

Jeļena Laškova, JSLP vadītājas vietniece pamatdarbības jautājumos, 63012536, [email protected]

Solvita Prikule, JSLP ģimenes atbalsta nodaļas vadītāja, 63007524, [email protected]

Atbalsts daudzbērnu ģimenēm Jelgavas pilsētā

Trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšana Jelgavas pilsētas pašvaldībā