Kā notiek maznodrošinātā statusa piešķiršana?

Godaģimene.lv Godaģimene.lv

Kāda māmiņa uzdeva mums jautājumu par maznodrošinātā statusa piešķiršanas kārtību, esam saņēmuši atbildi no Labklājības Ministrijas.

Maznodrošinātā statusu piešķir pašvaldības

Informējam, ka maznodrošināto statusa piešķiršanas kārtību saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35. pantā noteikto, likumā „Par pašvaldībām” noteikto, katra pašvaldība reglamentē savos saistošajos noteikumos.

Tas nozīmē, ka katrai pašvaldībai ir tiesības noteikt kāda apmēra ģimenes (personas) ienākumi un materiālie resursi ģimenes (personas) atzīšanai par maznodrošinātu tiek izvērtēti saskaņā ar saistošajos noteikumos un citos normatīvos aktos noteikto kārtību:

- klients vēršas sociālajā dienestā,

- uzrāda personu apliecinošu dokumentu,

- iesniedz rakstveida iesniegumu, kuru parakstot, pilngadīgās personas dod sociālajam dienestam atļauju izmantot pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamo informāciju par sevi un ģimenes locekļiem,

- iesniedz ienākumus un materiālos resursus apliecinošus dokumentus par sevi un ģimenes locekļiem par pēdējiem trim mēnešiem. Ienākumi tiek izvērtēti par pēdējiem pilniem trim kalendāra mēnešiem. Turklāt MK noteikumu Nr.299 18.punktā noteikts, ja deklarācijas iesniegšanas brīdī personai nav ienākumu, bet iepriekš tie bijuši mazāki par minimālo darba algu (minimālā mēneša darba alga no 2014.gada 1. janvāra būs 320 euro), tad šos ienākumus neņem vērā.

Tas nozīmē, ka klienta materiālo resursu izvērtēšana ir pamatkritērijs trūcīgās vai maznodrošinātās ģimenes (personas) statusa piešķiršanai, kas savukārt ir  faktors sociālās palīdzības saņemšanai. Tostarp sociālo pakalpojumu saņemšanai šis statuss nav būtisks, attiecībā uz samaksu.

Informējam, ka noteikt tās mērķgrupas, kurām tiek piešķirta pašvaldību sociālā palīdzība, kā arī tāda kritērija kā ģimenes  locekļu vai bērnu skaits tajās ir pašvaldību kompetencē.   

Labklājības Ministrija

www.lm.gov.lv