Ķeguma novads

Godaģimene.lv Godaģimene.lv

Cik daudz daudzbērnu ģimeņu ir Jūsu pašvaldībā uz 2014.gadu?

53 ģimenes

Kādi sociālie pabalsti vai finansiālais atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm Jūsu pašvaldībā 2014.gadā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem  pabalstus?

Sociālo palīdzību klientam sniedz pamatojoties uz viņa materiālo resursu – ienākumu un īpašumu novērtējumu. Sociālie pabalsti tiek piešķirti saskaņā ar 2014.gada 19.februāra Ķeguma novada domes Saistošajiem noteikumiem „Par sociālās palīdzības pabalstiem” Nr.4/2014 – pielikumā;

Kāda veida izglītības atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm Jūsu pašvaldībā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem šo atbalstu?

Pašvaldība sedz izdevumus par skolēnu ēdināšanu no 3. līdz 6.klasei, neņemot verā bērnu skaitu ģimenē, šo atbalstu saņem visi bērni.  Lai veicinātu situāciju, ka ārpusskolas pasākumi ir pieejami ikvienam ģimenes bērnam (arī daudzbērnu ģimenēm), Ķeguma novada pašvaldības skolās interešu izglītības lielākā daļa pulciņi bērniem un jauniešiem ir pieejami bez dalības maksas.
Novada profesionālās ievirzes izglītības iestādes (Birzgales mūzikas skolas) audzēkņi, pamatojoties uz vecāku iesniegumu, var tikt atbrīvot no līdzfinansējuma maksas patstāvīgi vai uz noteiktu laiku, ja no vienas ģimenes mūzikas skolā mācās 2 vai vairāki bērni, kuri ir sekmīgi, regulāri apmeklē nodarbības un nav parādu par iepriekšējo mācību periodu.

Kāda veida veselības pakalpojumu atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm Jūsu pašvaldībā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem šo atbalstu?

Tiek nodrošināta valstī noteiktā bezmaksas veselības aprūpe.

Kāda cita veida palīdzība ir pieejama daudzbērnu ģimenēm Jūsu pašvaldībā  vai tās teritorijā esošo organizāciju ietvaros (piemēram, pārtikas pakas, baznīcas draudžu atbalsts, uzņēmumu atbalsts, ēdināšanas pakalpojumu atlaides pirmsskolas un citās izglītības iestādēs, transporta izdevumu atlaides)?

Ikvienam ir iespējams bez maksas apmeklēt pašvaldības organizētos kultūras pasākumus, kuros piedalās novada pašdarbnieki. Bez maksas ir iespējams apmeklēt arī lielu daļu novadā notiekošos pasākumus, kuros uzstājas un piedalās viesmākslinieki, vai citas aktivitātes. 

Vai Jūsu pašvaldībā darbojas daudzbērnu ģimeņu nevalstiskās organizācijas, apvienības, iniciatīvas  vai projekti/pasākumi (lūgums minēt tos)? Vai pašvaldība ir iesaistīta to atbalstā?

Nav

Pašvaldības kontaktpersona vai institūcija, kuras uzmanības lokā ir daudzbērnu ģimenes un ar tām saistītie jautājumi, ar kuru sazināties, lai precizētu iesniegto informāciju: - tālruņa numurs, e-pasts.

Ķeguma novada Sociālais dienests – 650388898, [email protected]