Liepājas pilsēta

Godaģimene.lv Godaģimene.lv

Cik daudz daudzbērnu ģimeņu ir novadā uz 2014.gadu?

Liepājas pilsētas pašvaldībā 2014.gadā ir 577 daudzbērnu ģimenes

Kādi sociālie pabalsti vai finansiālais atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm pašvaldībā 2014.gadā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem  pabalstus?

Ēdināšanas maksas atvieglojumi izglītības iestādēs

-    Pirmsskolas izglītības iestādē atvieglojumi 100 % (brīvpusdienas) ir tiesības saņemt izglītojamajam no ģimenes, kura audzina četrus un vairāk bērnus vecumā līdz 16 gadiem, bet, ja kāds no bērniem turpina mācības vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē dienas maiņā, tas līdz dienai, kad viņš sasniedzis 20 gadu vecumu vai stājas laulībā.

-    Pirmsskolas izglītības iestādē atvieglojumi 50 % (brīvpusdienas) ir tiesības saņemt izglītojamajam no ģimenes, kura audzina trīs bērnus vecumā līdz 16 gadiem, bet, ja kāds no bērniem turpina mācības vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē dienas maiņā, tas līdz dienai, kad viņš sasniedzis 20 gadu vecumu vai stājas laulībā.

-    Vispārizglītojošā skolā atvieglojumus 100 % (brīvpusdienas) ir tiesības saņemt izglītojamajam no ģimenes,  kura audzina četrus un vairāk bērnus vecumā līdz 16 gadiem, bet, ja kāds no bērniem turpina mācības vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē dienas maiņā, tas līdz dienai, kad viņš sasniedzis 20 gadu vecumu vai stājas laulībā.

-    Vispārizglītojošā skolā atvieglojumus 50 % ir tiesības saņemt izglītojamajam no ģimenes, kura audzina trīs bērnus vecumā līdz 16 gadiem, bet, ja kāds no bērniem turpina mācības vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē dienas maiņā, tas līdz dienai, kad viņš sasniedzis 20 gadu vecumu vai stājas laulībā.

 

Līdzfinansējuma atlaides sporta skolās:

Ģimenē, kurā kopā dzīvo trīs vai vairāk bērni un vismaz divi no viņiem apmeklē profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes Liepājas pilsētā, līdzfinansējuma maksa mēnesī katram bērnam tiek samazināta par 30 %.

Atlaides pulciņu dalības maksai Bērnu un jaunatnes centrā:

Atlaidi līdz 50 % piemēro, ja: vienu profesionālās ievirzes vai interešu izglītības iestādi apmeklē vienas ģimenes trīs bērni vai ģimene audzina 4 un vairāk bērnus.

 

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi:

Personām, kuru aprūpē taksācijas gada 1.janvārī ir trīs un vairāk bērni (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni) un, ja  personai vai tās laulātajam šajā objektā ir deklarētā  dzīvesvieta kopā ar vismaz trim no minētajiem bērniem (atvieglojumu piemēro arī gadījumos, ja nekustamā īpašuma īpašnieks ir kāds no bērniem) ir tiesības saņemt atvieglojumus 50% apmērā no nodokļa, kurš aprēķināts saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 3.panta prasībām. Par bērnu uzskatāma persona līdz 18 gadu vecumam, bet ja tā turpina mācības vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē, tad līdz dienai, kad persona sasniedz 20 gadu vecumu vai stājas laulībā.

 

Braukšanas maksas atvieglojumi pilsētas sabiedriskajā transportā:

Mācību gada laikā abonementa biļeti (mēnešbiļeti) braukšanai pilsētas maršruta autobusos vai tramvajos ar 100 % atlaidi ir tiesīgi saņemt pilsētā pastāvīgi deklarētie vispārējās izglītības iestādēs klātienē izglītojamie un profesionālās vidējās izglītības iestāžu dienas nodaļu audzēkņi  no ģimenēm, kuru aprūpē ir 5 vai vairāk bērni (bērns ir arī persona, kas sasniegusi 18 gadu vecumu, bet turpina mācības vispārējā vai profesionālā mācību iestādē dienas maiņā un nav nodarbināts, bet ne ilgāk jā līdz 21 gada vecumam).

 

Materiālais atbalsts:

-               Bērna piedzimšanas pabalsta apmērs par vienu bērnu ir 150 euro, bet, ja vienās dzemdībās dzimuši divi bērni – 300 euro par katru bērnu, ja vienās dzemdībās dzimuši trīs un vairāk bērni – 1450 euro par katru bērnu.

-                Daudzbērnu ģimenei akcijā „Skolas soma” pirms kārtējā mācību gada ir tiesības saņemt pabalstu skolas piederumu iegādei. Pabalsta apmērs par katru ģimenē dzīvojošu bērnu, kurš kalendārā gada septembrī turpinās mācības vispārējās izglītības iestādē, sākot no 2.klases, ir 20 euro.

-               Pabalstu pirmklasniekiem ir tiesības saņemt ģimenei, kurā bērns kalendārā gada septembrī ir uzsācis mācības pirmajā klasē Liepājas pilsētas vispārējās izglītības iestādē. Pabalsta apmērs ir 30 euro.

-               Ģimenei, kura audzina četrus un vairāk bērnus ir tiesības saņemt Ziemassvētku pabalstu. Ziemassvētku pabalsts apmērs ir 15 euro un to piešķir par katru ģimenē dzīvojošu bērnu.

-        Ģimenei, kura audzina četrus un vairāk bērnus ir tiesības vienu reizi četros gados saņemt pabalstu mantiskā veidā ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšanai/nomaiņai.

-       Ģimenes, kura audzina četrus un vairāk bērnus, ikgadēji tiek aicinātas apmeklēt Sociālā dienesta finansētos Lieldienu un Ziemassvētku pasākumus.

Daudzbērnu ģimenei, saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir tiesības saņemt arī citus sociālās palīdzības pabalstus (GMI, dzīvokļa, veselības aprūpes pabalsts). Šeit tiek vērtēts ģimenes materiālais stāvoklis, nevis bērnu skaits. 

Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem  pabalstus? 

Kritēriji ir noteikti normatīvajos aktos, kuri ir saistoši konkrētam pabalsta veidam - bērnu skaits/ vecums/ izglītības iestāde, kuru bērns apmeklē/ bērnu deklarētā dzīvesvieta/ ģimenes materiālais stāvoklis.

Kāda veida izglītības atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm pašvaldībā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem šo atbalstu?

Ja ģimenē audzina 3 bērnus, tad var saņemt 50% atlaidi apmeklējot pirmsskolas izglītības iestādi. Tieši tāds pats kritērijs tiek ievērots apmeklējot interešu izglītības programmas.

Ja ģimenē audzina 4 un vairāk bērnus, tad piemērojama 100% atlaide uz iepriekšminētajiem pakalpojumiem.

Savukārt vispārizglītojošajās izglītības iestādēs (skolās) ģimenes ar 3 bērniem saņem brīvpusdienas 50% apmērā un ģimenes ar 4 bērniem 100% apmērā.

Kāda veida veselības pakalpojumu atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm pašvaldībā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem šo atbalstu?

Nav.

Kāda cita veida palīdzība ir pieejama daudzbērnu ģimenēm Jūsu pašvaldībā  vai tās teritorijā esošo organizāciju ietvaros (piemēram, pārtikas pakas, baznīcas draudžu atbalsts, uzņēmumu atbalsts, ēdināšanas pakalpojumu atlaides pirmsskolas un citās izglītības iestādēs, transporta izdevumu atlaides)?

-       Ģimenes var saņemt ES pārtikas pakas Latvijas Sarkanā Krusta Liepājas komitejā;

-       Pārtikas pakas (neregulāri) daudzbērnu ģimenēm dala biedrība “Jaunatne ar misiju Liepājā”, nodibinājums “Sociālo vajadzību centrs “Klints””, nodibinājums “Kraukļa fonds”;

-       Bezmaksas ēdināšanu ģimenes var saņemt zupas virtuvēs trīs Liepājas draudzēs, kā arī Pestīšanas armijā un nodibinājumā “Agape”;

-       Lietoto apģērbu ģimenes var saņemt Liepājas Sociālajā dienestā, Pestīšanas armijā, biedrībā “Liepājas Diakonija centrs” un neregulāri citās NVO;

-       Par atlaidēm pirmsskolas izglītības iestādēs sk. Nr.4;

-       Par atlaidēm transporta izdevumu segšanai sk. Nr.2;

Liepājas Olimpiskā centra SPA centrā ģimene ar bērniem saņem 10% atlaidi katrs ģimenes loceklis, par katru bērnu (ja ģimenē 3 bērni, katrs ģimenes loceklis saņem atlaidi 30% apmērā)

Vai pašvaldībā darbojas daudzbērnu ģimeņu nevalstiskās organizācijas, apvienības, iniciatīvas  vai projekti/pasākumi (lūgums minēt tos)? Vai pašvaldība ir iesaistīta to atbalstā?

Liepājā ir “Liepājas daudzbērnu ģimeņu biedrība “Dēkla””

Biedrības regulāri piedalās pašvaldības organizētajos NVO projektu konkursos un vienmēr ir saņēmusi finansiālu atbalstu savām aktivitātēm. 

Pašvaldības kontaktpersona vai institūcija, kuras uzmanības lokā ir daudzbērnu ģimenes un ar tām saistītie jautājumi, ar kuru sazināties, lai precizētu iesniegto informāciju: - tālruņa numurs, e-pasts.

Brigita Dreiže

Liepājas pilsētas domes eksperte NVO un sabiedrības integrācijas lietās

[email protected]

t. 63404721

Atbalsts daudzbērnu ģimenēm Liepājas pilsētā